17 mei 2018

​Israël ontwikkelt landbouwprojecten in India om de boeren daar te helpen duurzame praktijken toe te passen voor een grotere voedselzekerheid.


Israeli Innovation Provides Big Boost to Farmers in India Shutterstock

Door: UnitedWithIsrael Staff

Tel Aviv University (TAU) en de Indiase filantropische organisatie TATA TRUSTS hebben het Indian Centre for Agri & Allied Tech (I-CAT) opgericht met als doel Israëlische expertise en innovatie te brengen naar boeren van de staat Andhra Pradesh in Zuid-India.

Het initiatief, dat wordt ondersteund door de lokale overheid, zal een geavanceerd onderzoeks- en ontwikkelingscentrum omvatten, evenals landbouwdeskundigen die werkzaam zijn in dorpen en op boerderijen.

Het doel van het initiatief is het overwinnen van verschillende technologische, agronomische en economische barrières waarmee de Indiase boeren te maken hebben, en het bevorderen van duurzame landbouw en voedselzekerheid.

Er zijn plannen om het programma uit te breiden naar alle delen van India.

Het programma zal, bijgestaan door het Boris Mints Institute for Strategic Policy Solutions to Global Challenges van TAU, een gezamenlijke TAU-TATA-stuurgroep aansturen, in samenwerking met Israëlische en Indiase deskundigen, om problemen op het platteland van India te identificeren en mogelijke oplossingen in Israël te vinden.

Israëlische onderzoeksinstituten zullen bestaande technologieën aanpassen en nieuwe oplossingen ontwikkelen om aan de behoeften van de Indiase landbouw te voldoen, terwijl de O&O-hub in Andhra Pradesh de verschillende oplossingen onder lokale omstandigheden zal testen en lokale werknemers zal opleiden om nieuwe technologieën te bedienen.

Boeren in elk van de honderden dorpen in Andhra Pradesh zullen de nieuwe technologieën in hun eigen velden implementeren en testen, terwijl bedrijfsmodellen zullen worden ontwikkeld om een brede verspreiding van de innovatieve oplossingen onder de bredere Indiase boerenbevolking te ondersteunen.

De lange geschiedenis van Israël op het gebied van hulp aan Indiase boeren

Israël heeft een lange en trotse geschiedenis als het gaat om het verlenen van hulp aan Indiase boeren.

Dankzij Israëlische druppelirrigatie oogstten 15.000 boeren in Karnataka, zuidwestelijk India, in oktober 2017 hun eerste moessonoogst in jaren.

Evenzo ontwikkelde het Israëlische biotechbedrijf BioFeed een "no-spray"-oplossing om de fruitvliegen te doden die de mangoplantages in India hebben verwoest.

In 2016 heeft de Indiase staat Haryana op basis van Israëlische expertise op 14 locaties micro-irrigatieprojecten opgezet. Israëlische landbouwprofessionals werken uitgebreid in Haryana en het naburige Punjab, evenals in het hele land.

In december 2015 heeft het Indo-Israel groentecentrum van excellentie in Haryana het jaarlijkse aantal zaailingen dat door staatslandbouwers wordt gekweekt, verhoogd van een half miljoen in 2011 tot zes miljoen in 2015. Boeren uit Punjab, Rajasthan en Himachal Pradesh maken ook gebruik van de faciliteit.

In april 2015 ondertekende India een memorandum van overeenstemming met Israël over de oprichting van een zuivelontwikkelingscentrum in Haryan. Het omvat een model melkveebedrijf met 110 koeien om Indiase boeren te leren over Israëlische technologie om de melkproductie te verhogen.

Israeli Innovation Provides Big Boost to Farmers in India

Israel is developing agricultural projects in India, helping farmers there adopt sustainable practices for greater food security.

By: United with Israel Staff

Tel Aviv University (TAU) and the Indian philanthropic organization TATA TRUSTS have launched the Indian Centre for Agri & Allied Tech (I-CAT) whose objective is to bring Israeli expertise and innovation to farmers of the state of Andhra Pradesh in southern India.

The initiative, supported by the local government, will include an advanced research and development center, as well as agricultural experts working in villages and farms.

The objective of the initiative is to overcome various technological, agronomic and economic barriers the Indian farmers are dealing with, and to promote sustainable agriculture and food security.

There are plans to extend the program to all parts of India.

Assisted by TAU’s Boris Mints Institute for Strategic Policy Solutions to Global Challenges, the program will operate a joint TAU-TATA steering committee, collaborating with Israeli and Indian experts, in order to identify problems in rural India and find potential solutions in Israel.

Israeli research institutes will adapt existing technologies and will develop new solutions to meet the needs of Indian agriculture, while the R&D hub in Andhra Pradesh will test the various solutions under local conditions and train local workers to operate new technologies.

Farmers in each of the hundreds of villages throughout Andhra Pradesh will implement and test the new technologies in their own fields, while business models will be developed to support wide diffusion of the innovative solutions among the broader Indian farming population.

Israel’s Long History of Aid to Indian Farmers

Israel has a long and proud history of providing aid to Indian farmers.

In October 2017, thanks to Israeli drip irrigation, 15,000 farmers in Karnataka, southwestern India, harvested their first monsoon season crop in years.

Similarly, Israeli biotech company, BioFeed, developed a “no-spray” solution to kill the fruit flies that have devasted mango plantations in India.

In 2016, the Indian state of Haryana initiated micro-irrigation projects based on Israeli expertise at 14 sites. Israeli agricultural professionals work extensively in Haryana and neighboring Punjab, as well as around the country.

In December 2015, The Indo-Israel vegetable center of excellence in Haryana boosted the annual number of seedlings grown by state farmers from half a million in 2011 to six million in 2015. Farmers from Punjab, Rajasthan and Himachal Pradesh are also using the facility.

In April 2015, India signed a memorandum of understanding with Israel to set up a dairy development center in Haryan. It includes a model dairy farm with 110 cows to teach Indian farmers about Israeli technology to increase milk production.

Source: https://unitedwithisrael.org/israeli-innovation-provides-big-boost-to-farmers-in-india/