25 augustus 2018

IsraAID zet humanitaire hulp in voor overlevenden van overstromingen in India - IsraAID deploys humanitarian relief to survivors of India floods

Overstromingen in Kerala hebben meer dan 300 doden veroorzaakt met de vrees dat het aantal zal toenemen (Foto: AFP) -  Floods in Kerala have killed more than 300 with fears the toll will rise (Photo: AFP)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

IsraAID, de Israëlische humanitaire NGO die noodhulp en hulp verleent aan getroffen gemeenschappen over de hele wereld, zet momenteel hulpdiensten in voor overlevenden in Kerala, nadat de Indiase staat deze maand de ergste periode van overstromingen ooit heeft meegemaakt, zei de organisatie in een verklaring afgelopen dinsdag

Bron: i24NEWS, 25 augustus 2018


Meer dan 350 mensen zijn gedood sinds de moessons eind mei begonnen, en minstens 220 zijn overleden sinds 8 augustus, nadat de regenval zwaar was toegenomen. Tenminste 700.000 mensen zijn uit hun huizen verdreven en overgebracht naar noodhulpkampen, terwijl duizenden anderen zijn achtergebleven in gebieden die door de overstromingen ontoegankelijk zijn geworden.

"Het team van IsraAID zal dringende hulpgoederen uitdelen en de langdurige psychosociale en WASH-behoeften (water, sanitaire voorzieningen en hygiëne) van de getroffen gebieden beoordelen", luidde de verklaring, erop wijzend dat het opvangteam op woensdag zou arriveren en zal samenwerken met medewerkers van IsraAID's kantoor in Nepal.

Vorig jaar reageerden leden van het Nepalese team op dodelijke overstromingen in de zuidelijke regio van het land. "We zijn bijzonder trots op ons goed opgeleide en ervaren noodhulpteam, gevestigd in Nepal. Hun expertise zorgt ervoor dat we zo snel mogelijk kunnen reageren op deze noodsituatie”, verklaarde IsraAID. "En zoals altijd het geval is, zodra IsraAID dringende hulpbehoeften van een bevolking die humanitaire hulp nodig heeft, aanpakt, verschuift de organisatie naar langetermijnstrategie die gemeenschappen en regeringen begeleidt bij het streven naar een betere toekomst".

Leiders van de staat Kerala hebben donderdag kwaad op de Indiase regering gereageerd vanwege het afwijzen van een hulpaanbod van 100 miljoen dollar vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naarmate meer mensen naar de hulpkampen kwamen om aan de verwoesting te ontsnappen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van India maakte woensdag laat echter bekend, dat de regering zich zou houden aan haar beleid van ‘voldoen aan de vereisten voor hulp en rehabilitatie door binnenlandse inspanningen’ en geen geld zou accepteren van buitenlandse regeringen. Het voegde eraan toe dat geld van buitenaf alleen kon worden gedoneerd door individuen of stichtingen van Indiase origine.

______________    

ENGLISH

IsraAID, the Israeli humanitarian NGO providing emergency response and relief to affected communities around the world, is currently distributing relief services to survivors in Kerala after the Indian state experienced the worst period of flooding in living memory this month, the organization said in a statement released Tuesday

Written byi24NEWS, August 25, 2018


More than 350 people have been killed since the monsoons began at the end of May, and at least 220 have died since August 8 after rains increased heavily. At least 700,000 people have been displaced from their homes and transferred to emergency relief camps, while thousands of others have been left stranded in areas rendered inaccessible by the flood waters.

“IsraAID’s team will distribute urgent relief items and assess the long-term psychosocial and WASH (water, sanitation, and hygiene) needs of the affected communities”, the statement read, noting that the relief team was set to arrive Wednesday and will work in tandem with staff from IsraAID’s office in Nepal. Last year, members of the Nepali team responded to deadly flooding in the country’s southern region”. We are particularly proud of our well-trained and experience emergency response team, based in Nepal. Their expertise ensures we can respond as quickly as possible to this unfolding emergency”, IsraAID stated. "Typically, once IsraAID addresses urgent relief needs of a population in need of humanitarian assistance, the organization shifts to long-term strategy accompanying communities and governments as they strive to build a better tomorrow".

Leaders of Kerala state angrily lashed out at India’s national government Thursday for rejecting a $100 million aid offer from the United Arab Emirates as more people entered relief camps to escape the devastation.

India's foreign ministry announced late Wednesday however that the government would stick to its policy of "meeting the requirements for relief and rehabilitation through domestic efforts" and not accept money from foreign governments. It added that outside money could only be donated through Indian-origin individuals or foundations.