20 september 2018

Israëlisch medisch team brengt CPR vaardigheden naar Afrika - Israeli medical team brings CPR skills to Africa

Dr. Itay Shavit, hoofd van ER voor kinderen op Rambam Health Care Campus in Haifa, onderzoekt een kind in Kenia (Foto: Israel21c) – Dr. Itay Shavit, head of pediatric ER at Rambam Health Care Campus in Haifa, examining a child in Kenya (Photo: Israel21c)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Kenia – een land waar medicijnen, mankracht en uitrusting allemaal schaars zijn. Toen kwamen de Israëli’s. Hun doel: in het hart van Afrika, kennis brengen over geavanceerd reanimeren (CPR)

Bron: Israel21c, Brian Blum, 10 september 2018


Een senior-afvaardiging van het Ruth Rappaport Children's Hospital op de Rambam Health Care Campus in Haifa, heeft onlangs een spoedcursus geneeskunde gegeven aan lokale artsen en verplegend personeel in het dorp Nakuru, Kenia.

De cursus, die lezingen, simulaties en individuele training omvatte, werd geïnitieerd door Prof. Ruth Margalit, die verantwoordelijk is voor Global Medicine aan het Technion - Israel Institute of Technology.

"Het is heel belangrijk om te begrijpen waar we mee kampten", legt prof. Itay Shavit, directeur van Rambam's Pediatric Emergency Department en hoofd van het medische team, uit.

"Door Israëlische ogen is het moeilijk voor te stellen hoe kwaliteitsgeneeskunde kan worden gegeven aan patiënten in de ziekenhuizen op het platteland van Kenia. De infrastructuur is oud of onbestaand, er is een groot tekort aan elementaire medische apparatuur, er zijn bijna geen artsen en het grootste deel van het werk wordt gedaan door verpleegkundigen”.

Het Rambam-team leerde hun lokale collega’s onderhoud reanimatieapparatuur, casemanagementtechnieken, standaard en geavanceerde reanimatiemethoden en hoe ze apparatuur moesten gebruiken die ze nog nooit eerder hadden gezien. De Israëli's brachten zelf medische apparatuur en simulatie poppen mee.

"Omdat de hiaten groot zijn, is de uitdaging groot, maar het was spannend om te zien hoe snel de wijzigingen werden doorgevoerd en hoe gemakkelijk het is om een verschil te maken", zei teamlid Ravit Idelman, een senior verpleegster op de ER-afdeling van Rambam.

"Toen we het voorstel om de cursus in Afrika te houden, aannamen, aarzelden we geen moment", voegde Dr. Hadas Levin Kanani, een senior ER-arts, eraan toe. "Kennis en vaardigheden helpen levens te redden op plaatsen waar de behoefte eraan groot is”.

Het team is van plan terug te keren naar Afrika om regelmatig meer te trainen en "om elke plaats te bereiken waar wij en onze ervaring kunnen helpen", zei Idelman.

Rick Hirschhaut, National Executive Director van American Friends of Rambam Medical Center, beschreef het werk van het team in Afrika als "het hoogste humanitaire niveau van wereldwijd burgerschap".

Rambam heeft soortgelijke cursussen ook in Roemenië gegeven.

______________

ENGLISH    

Into a country where medicine, manpower and equipment are all in short supply came the Israelis. Their goal: to teach advanced CPR in the heart of Africa

By: Israel21c, Brian Blum, September 10, 2018


A senior delegation from the Ruth Rappaport Children’s Hospital at the Rambam Health Care Campus in Haifa recently gave an emergency medicine course to local doctors and nursing staff in the village of Nakuru, Kenya.

The course, which included lectures, simulations and individual training, was initiated by Prof. Ruth Margalit, who is responsible for Global Medicine at the Technion — Israel Institute of Technology.

“It’s very important to understand what we were up against", explained Prof. Itay Shavit, director of Rambam’s Pediatric Emergency Department and head of the medical team.

“Through Israeli eyes, it is hard to imagine how quality medicine can be given to patients in the hospitals in rural Kenya. The infrastructure is old or non-existent, there is a great shortage of basic medical equipment, doctors are almost non-existent and most of the work is done by nurses".

The Rambam team taught their local counterparts CPR equipment maintenance, case-management techniques, basic and advanced resuscitation methods and how to use equipment they had never encountered before. The Israelis brought medical equipment and simulation dolls.

“Because the gaps are great, the challenge is great, but it was exciting to see how quickly the changes were made and how easy it is to make a difference", said team member Ravit Idelman, a senior nurse in Rambam’s ER department.

“When we accepted the proposal to hold the course in Africa, we did not hesitate for a moment", added Dr. Hadas Levin Kanani, a senior ER physician. “Knowledge and skills help save lives in places where the need is greatest".

The team intends to return to Africa to do more training on a regular basis and “to reach any place where we and our experience can help", Idelman said.

Rick Hirschhaut, National Executive Director of American Friends of Rambam Medical Center, described the team’s work in Africa as “the highest humanitarian values of global citizenship".

Rambam has given similar courses also in Romania.