22 december 2018

​"Het meest morele leger ter wereld": Een Licht voor de natiën - “World’s Most Moral Army”: A Light to the nations

IDF-soldaten bereiden zich voor op een oefening (Foto: LIBI) - IDF soldiers prepare for a drill (Photo: LIBI)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Het zij verre van U, zulk een ding te doen, te doden den rechtvaardige met den goddeloze! Dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van U! Zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?” Genesis 18:25

Bron: Breaking Israel News, Eliana Rudee, 20 december 2018


In 2014 bracht commandant van de Britse strijdkrachten, Richard Kemp, verslag uit aan de Verenigde Naties over het conflict in Gaza. "Gebaseerd op mijn ervaring en op mijn observaties, doet de Israel Defence Force, de IDF, meer om de rechten van burgers in een gevechtszone te beschermen, dan enig ander leger in de geschiedenis van oorlogsvoering”, zei hij.

Inderdaad, er is geen leger in de wereld zoals de Israel Defense Forces. De primaire missie van de IDF is om het volk en het land van Israël te verdedigen. Terwijl het Israëlische leger deze verantwoordelijkheid met kracht uitvoert, dient het ook als een "licht voor de naties" door landen over de hele wereld te helpen die getroffen zijn door menselijke en nationale rampen.

De IDF heeft meer dan 27 humanitaire missies over de hele wereld geleid en heeft geholpen bij de aardbevingen, tsunami's, tyfonen, orkanen, het instorten van gebouwen, overstromingen, oorlog, conflicten, rellen en terrorisme. In 1953, toen Israël amper vijf jaar oud was, hielpen de schepen van de Israëlische marine de overlevenden van Griekenland, na een aardbeving die het land trof en meer dan 1.000 levens kostte.

In 1975 werd een IDF-team naar de oorlogslocaties in Vietnam en Cambodja gestuurd om medische zorg te verlenen aan de ontheemden in vluchtelingenkampen. In 1985 stuurde de IDF een delegatie van medische en opsporings- en reddingsteams, samen met 350 reservisten, naar de plaats waar vier zware aardbevingen in Mexico City hadden plaatsgevonden, die meer dan 10.000 levens kostten. Vervolgens naar Armenië in 1988, Roemenië het jaar er op, Kroatië, Argentinië, Haïti, Japan en de lijst gaat maar door, tot op de dag van vandaag door humanitaire operaties uit te voeren om Syrische gewonden te redden.

Vandaag, nog steeds na jaren van terrorisme, provocatie, raketaanvallen, bomaanslagen, steekpartijen, autoterreur, blijft Israël dringende medische hulp overbrengen naar Gaza en de Westelijke Jordaanoever, waarbij de hoogste normen voor hulp worden gehandhaafd.

Als een leger waarvan de eerste en belangrijkste missie het verdedigen van zijn eigen volk is, is de voor de hand liggende vraag: waarom wil de IDF zijn middelen investeren in het verdedigen van anderen en bekend worden als een "leger van verlichting?" Misschien is het Israëls kennis en ervaring in het omgaan met massaslachtoffers die het jonge land zo geschikt maken om zijn reddingsteams snel en efficiënt te sturen. Misschien heeft de vooruitgang in de technologie haar geholpen meer expertise te vergaren. Of misschien is het de 'mission statement' van het volk van Israël als een "licht voor de natiën", opgeroepen om gerechtigheid in de wereld te doen ontbranden. De oprichting van de staat Israël - en de voortdurende verdediging ervan - stelt het volk van Israël in staat zijn Bijbels mandaat uit te voeren om zijn geestelijke en morele begeleiding naar de rest van de wereld voort te zetten.

"De IDF haast zich om internationale gemeenschappen in crisis te helpen, omdat dit het juiste is om te doen, zelfs als het niet gemakkelijk is om te doen”, zei John A.I. Grossman, voorzitter van American Friends of LIBI. "Om het licht van het Joodse volk te zien, kan het niet binnenshuis worden bewaard. Integendeel, het moet worden gedeeld”, vertelde hij Breaking Israel News.

Het LIBI-fonds is een volledig vrijwilligersorganisatie die voorziet in de educatieve, sociale en medische behoeften van de soldaten van Israël. "LIBI USA is er trots op dit geweldige leger te ondersteunen dat voortdurend anderen in nood ondersteunt", zei Grossman. "Er is geen ander leger dat zoek- en reddingsdiensten, humanitaire en medische diensten levert aan het buitenland in de mate en omvang van de IDF”.

Hoewel de IDF naam heeft gemaakt als eerste hulp bij humanitaire crises overal ter wereld, meldt de mainstream-media een vooringenomen en negatief beeld van de IDF. Maar zelfs in de meest bekritiseerde oorlogen die de IDF heeft geleverd, heeft de IDF ervoor gekozen zijn eigen succes te riskeren omwille van het redden van onschuldige levens. Het waarschuwen via folders, sms'en en telefoontjes naar de Gazanen is een IDF-norm, die burgers informeert dat er raketaanvallen zullen worden uitgevoerd op gebouwen in hun buurt en hen vertelt te evacueren voordat de IDF aanvalt. Ondertussen beveelt Hamas dat ze moeten blijven zitten, ze veranderen hen in menselijke schilden en profiteren van de standaard van de IDF om het aantal slachtoffers in Gaza tot een minimum te beperken. Zelfs wanneer de vijanden van Israël streven naar de dood van zijn eigen burgers en zijn vijanden, streeft de IDF naar het leven, zowel in Israël als in het buitenland.

Het is door deze waarde, de waarde van het leven, dat de IDF een licht is voor de naties, de wereld rondreist om rampzalige gemeenschappen te helpen en haar morele verplichting te vervullen.

____________

ENGLISH    

“Far be it from you to do such a thing, to put the righteous to death with the wicked, so that the righteous fare as the wicked! Far be that from you! Shall not the Judge of all the earth do what is just?” Genesis 18:25 (The Israel Bible™)

By: Breaking Israel News, Eliana Rudee, December 20, 2018


In 2014, Commander of British Forces Colonel Richard Kemp testified before the United Nations regarding the conflict in Gaza. “Based on my experience and on my observations, the Israel Defense Force, the IDF, does more to safeguard the rights of civilians in a combat zone than any other army in the history of warfare,” he said.

Indeed, there is no army in the world quite like the Israel Defense Forces. The IDF’s primary mission is to defend the People and the Land of Israel. While the Israeli army performs this responsibility with vigor, it also serves as a “light unto the nations” by aiding countries struck by human and national disasters around the world.

The IDF has led over 27 humanitarian missions around the world, helping on the scenes of earthquakes, tsunamis, typhoons, hurricanes, building collapses, floods, war, conflict, riots and terrorism. In 1953, when Israel was just five years old, Israeli Navy ships helped survivors of Greece after an earthquake hit the country, taking more than 1,000 lives.

In 1975, an IDF team was sent to the scenes of war between Vietnam and Cambodia, providing medical care to the displaced persons in refugee camps. In 1985, the IDF sent a delegation of medical and search and rescue teams, as well as 350 reservists, to the scene of four severe earthquakes in Mexico City that took more than 10,000 lives. Then to Armenia in 1988, Romania the next year, Croatia, Argentina, Haiti, Japan and the list goes on and on, until present day with humanitarian operations to rescue Syrian wounded.

Today, even after years of terrorism, provocation, rocket attacks, bombings, stabbings and car rammings, Israel continues to transfer emergency medical aid into Gaza and the West Bank, upholding the highest standards of assistance.

As an army whose first and foremost mission is defending its own people, the obvious question is: Why does the IDF care to invest its resources in defending others and becoming known as an “army of relief?” Perhaps it is Israel’s knowledge and experience in handling mass casualties that makes the young country so equipped to dispatch its rescue teams quickly and efficiently. Perhaps its advancements in technology have helped it gain more expertise. Or maybe it’s the people of Israel’s mission statement as a “light unto the nations", called upon to ignite the world with righteousness. Indeed, the establishment of the State of Israel – and its continued defense – enables the people of Israel to carry out its Biblical mandate to continue its spiritual and moral guidance to the rest of the world.

“The IDF rushes to aid international communities in crisis because it is the right thing to do, even if it is not the easy thing to do", said John A.I. Grossman, Chairman of American Friends of LIBI. “For the Jewish people’s light to be seen, it cannot be kept within the home. Rather, it must be shared", he told Breaking Israel News.

The LIBI Fund is an all-volunteer organization that provides for the educational, social and medical needs of the soldiers of Israel. “LIBI USA is proud to support this amazing army that is constantly supporting others in need", said Grossman. “There is no other army that provides search and rescue, humanitarian and medical services to foreign countries to the degree and extent of the IDF".

While the IDF has made a name for itself as first responders to humanitarian crises around the world, still, the mainstream media reports a biased and negative view of the IDF. But even in the most-criticized wars that the IDF has fought, the IDF has chosen to risk its own success for the sake of saving innocent lives. Warning leaflets, texts and phone calls to Gazans are an IDF standard, notifying civilians that there is missile fire coming from their buildings and telling them to evacuate before the IDF enters. Meanwhile, Hamas orders them to stay put, turning them into human shields and taking advantage of the IDF’s standard of minimizing Gazan casualties. Even when Israel’s enemies aspire for death of its own civilians and its enemies, the IDF aspires for life, both in Israel and abroad.

It is with this very value, the value of life, that the IDF is a light unto the nations, travelling across the globe helping disaster stricken communities and fulfilling its moral imperative.