22 juli 2020

2020-07-22: Project: Opvang jongeren in risicosituaties in Jeruzalem - Project: Shelter for young people in at-risk situations in Jerusalem

Foto: het Shorashim-centrum in Jeruzalem

“This place saved my life” (“Deze plek heeft me het leven gered”) zegt een van de meisjes, die een (tijdelijk) thuis hebben gevonden in het Shorashim-centrum. Ze kwam als jonge Joodse vanuit de VS naar Israël, maar raakte daar in de problemen.

In het hart van Jeruzalem leidt rabbijn Moshe Peleg een opvangcentrum, het Shorashim Center, voor jongens en meisjes die in risicosituaties verkeren. We berichtten al vaker over hem en dit bijzondere centrum. – lees meer –

“This place saved my life” (“Deze plek heeft me het leven gered”)  Youtube

Me’Omek HaLev (‘in de diepte van mijn hart’) is de naam van de organisatie die het Shorasjim-center runt.

Van de Nederlandse vertegenwoordiger: “Veel meisjes groeien op zonder een ondersteunende omgeving en belanden daarom later op de pleinen en straten om vervolgens af te dalen in de wereld van de misdaad. Jonge meisjes, die risico lopen voor uitbuiting en misbruik en trauma’s ondervinden, worden al 20 jaar gerehabiliteerd door het projectteam ‘Shema Koli’ (“luister naar mijn stem”) van Meomek Halev Association. We bieden meisjes emotionele hulp met warmte en liefde door de ondersteuning van maatschappelijk werkers, therapeuten, steungroepen en workshops. We bieden een warm thuis voor meisjes die berooid zijn geworden of die zijn afgewezen in gebroken gezinnen. We moedigen de meisjes aan en helpen ze te integreren in de samenleving door het doen van zinvol vrijwilligerswerk of het volgen van een beroepsopleiding of academische studies.

We kunnen de situatie voor de meisjes positief veranderen:

  1. We bieden meisjes vanaf 17 jaar een warm thuis. We zijn overtuigd dat elk meisje, als ze de kans krijgt, een leven voor zichzelf kan opbouwen en daarbij gebruik maken van haar individuele karakter en talenten.
  2. De meisjes wonen in appartementen, die we voor hen in Jeruzalem hebben gehuurd. Elk appartement heeft een begeleider.
  3. We bieden de meisjes vier keer per week Thora studie en enkele feestelijke evenementen per jaar aan.
  4. De meisjes ontvangen counseling bij emotionele problemen, begeleiding in bijvoorbeeld academische studies en hulp bij het vinden van een geschikte baan.
  5. Ten slotte moedigen we de meisjes aan om te integreren in de samenleving. Bij Meomek Halev benaderen we elk meisje alsof ze de enige op de wereld is.Jack en Inge van der Tang staan van harte achter dit centrum. Ze schrijven: “De afgelopen jaren hebben we het project Meomek Halev in Jeruzalem meerdere keren bezocht. En elke keer waren we onder de indruk van het werk van Rabbi Moshe Peleg. We luisterden naar de getuigenissen van de meisjes en elke keer werden mijn vrouw en ik geraakt door dit belangrijke werk. We geloven in dit project en we begrijpen de noodsituatie van deze jongeren in Jeruzalem. Deze bediening is een fundamentele behoefte in het hart van Jeruzalem. We steunen Meomek Halev van harte.

Als niet-Joodse gelovigen staan we bij het Joodse volk en verlangen we ook naar de Messias. Wij geloven dat dit het moment is om Israël in woord en daad te zegenen. Genesis 12 vers 3 is erg radicaal over hoe belangrijk het is Israël te zegenen. Kortom, onze organisatie biedt financiële ondersteuning aan het werk van Rabbi Moshe Peleg.”

Jack en Inge tijdens een bezoek aan het centrum in november 2019.

Het Shorashim-center wil heel graag een zogenaamd “shelterhome’ realiseren. Een plek waar meisjes die in nood verkeren, voor maximaal twee maanden worden opgevangen.

Plattegrond plannen shelterhome

Vertaald van hun website: “We besloten om een ‘opvanghuis’ op te zetten, een huis dat de meisjes voor twee maanden onmiddellijk onderdak en spoedeisende hulp kon bieden. In deze periode verblijven de meisjes in deze opvang terwijl wij in al hun behoeften voorzien. Onze professionele staf stabiliseert ze, vindt geschikte banen of een geschikt leerkader voor ze en richt zich op het vinden van banen of andere instellingen buiten de probleemwijken. Terwijl ze in de opvang zijn, analyseren professionals en psychologen hun situatie en stellen ze een uniek behandelplan op voor elk meisje bij haar volgende stap.” (van: www.meomek-halev.org.il)

Het Shorashim-center heeft grote behoefte aan meer, en liefst periodieke, financiële steun. Nu komt het voor dat ze meisjes die voor hulp aankloppen, moeten teleurstellen omdat er geen plaats voor ze is. Met name het huren van appartementen voor de meisjes is een grote kostenpost.

Oproep van de Nederlandse vertegenwoordiger, Gerrit Miedema: “Als u naast een mogelijke bijdrage goede ideeën hebt voor deze stichting, stuur dan een e-mail naar Rabbi Moshe Peleg: meomek.halev10@gmail.com”. U kunt ook mailen naar Gerrit Miedema: gerritmiedema@hotmail.com

Het Shorashim-centrum wil overigens ook graag “een brug bouwen tussen Nederland en Israël”, en dit doen zij o.a. door gasten te verwelkomen. Ze schrijven hierover:

“Dit is een unieke gelegenheid om betrokken te zijn bij Israël. Om meer begrip te krijgen voor de cultuur en tradities bieden wij u het volgende aan: • U bent van harte welkom om deel te nemen aan een Thora-lesbijeenkomst in het Shorashim Center in Jeruzalem/ Israël • deelname aan een ‘meet & greet diner’ in Shorashim / Israël • deelname aan een webinar met uitleg over de wekelijks parasha met Moshe Peleg (ook voor niet-sponsors).  Deelname en informatie: stuur een e-mail (in het Engels) naar Rabbi Moshe Peleg: meomek.halev10@gmail.com.”

Pillar of Fire ondersteunt het project door inkomende bijdragen over te dragen aan Meomek Halev en financieel advies en ondersteuning te geven.

Kijk hier voor nog meer informatie, en foto’s en video’s van het Shorashim-center.

Klik hier als u een donatie wilt overmaken. Klik bij “Donatie bestemming” op het blauwe blokje met de pijltjes, dan ziet u een lijstje met bestemming-opties. Klik dan op “Shorashim, Jeruzalem. Project girls at risk”.

Alvast hartelijk dank!!


 

**************************** 

The Shorashim centre in Jerusalem

 "This place saved my life" says one of the girls, who found a (temporary) home in the Shorashim centre. She came to Israel as a young Jew from the U.S., but got into trouble there.

In the heart of Jerusalem, Rabbi Moshe Peleg runs a shelter, the Shorashim Center, for boys and girls at risk. We have reported about him and this special center many times before. - read more -

 "This place saved my life" - Youtube

Me "Omek HaLev ("in the depths of my heart") is the name of the organization that runs the Shorashim centre.

From the Dutch representative: "Many girls grow up without a supportive environment and therefore later end up on the squares and streets to descend into the world of crime. Young girls, who are at risk of exploitation, abuse and trauma, have been rehabilitated for over 20 years by the project team 'Shema Koli' ('listen to my voice') of Meomek Halev Association.

We offer girls emotional help with warmth and love through the support of social workers, therapists, support groups and workshops. We provide a warm home for girls who have become destitute or rejected in broken families.

We encourage and help the girls to integrate into society by doing meaningful voluntary work or attending vocational training or academic studies.

We can change the situation for the girls in a positive way:

1. We offer girls from the age of 17 a warm home. We are convinced that every girl, when given the chance, can build a life for herself, making use of her individual character and talents.

2. The girls live in apartments, which we have rented for them in Jerusalem. Each apartment has an attendant.

3. We offer the girls four times a week Torah study and some festive events a year.

4. The girls receive counselling in case of emotional problems, guidance in for example academic studies and help in finding a suitable job.

5.  Finally we encourage the girls to integrate in society.

At Meomek Halev we approach every girl as if she is the only one in the world.
Jack and Inge van der Tang stand wholeheartedly behind this centre. They write: "In recent years we have visited the Meomek Halev project in Jerusalem several times. And each time we were impressed by the work of Rabbi Moshe Peleg. We listened to the testimonies of the girls and each time my wife and I were touched by this important work. We believe in this project and we understand the emergency situation of these young people in Jerusalem. This ministry is a fundamental need in the heart of Jerusalem. We wholeheartedly support Meomek Halev.

As Gentile believers, we stand with the Jewish people and long for the Messiah. We believe that now is the time to bless Israel in word and deed. Genesis 12:3 is very radical about how important it is to bless Israel. In short, our organization financially supports the work of Rabbi Moshe Peleg".

Jack and Inge during a visit to the centre in November 2019.  

The Shorashim centre would very much like to realise a so-called "shelterhome". A place where girls in distress will be housed for a maximum of two months.

Floorplans for the shelterhome

Translated from their website: "We decided to set up a 'shelter', a house that could provide the girls with immediate shelter and emergency care for two months. During this period the girls will stay in this shelter while we provide for all their needs. Our professional staff stabilizes them, finds suitable jobs or a suitable learning framework for them and focuses on finding jobs or other institutions outside the problem areas. While they are in the shelter, professionals and psychologists analyse their situation and draw up a unique treatment plan for each girl at her next step".
(from: www.meomek-halev.org.il)

The Shorashim centre is in great need of more, and preferably periodic, financial support. Now they sometimes have to disappoint girls who knock on the door for help because there is no room for them. Especially renting apartments for the girls is a big expense.

Appeal of the Dutch representative, Gerrit Miedema: "If you have good ideas for this foundation besides a possible contribution, please send an e-mail to Rabbi Moshe Peleg: meomek.halev10@gmail.com". You can also email Gerrit Miedema: gerritmiedema@hotmail.com.

The Shorashim centre would also like to "build a bridge between the Netherlands and Israel", and they do this among other things by welcoming guests. They write about this:

"This is a unique opportunity to be involved with Israel. In order to get a better understanding of the culture and traditions, we offer you the following:

- You are welcome to participate in a Thora lesson meeting at the Shorashim Center in Jerusalem/Israel.

- Participation in a 'meet & greet dinner' in Shorashim / Israel

- Participation in a webinar explaining the weekly parasha with Moshe Peleg (also for non-sponsors). 

Participation and information: send an e-mail (in English) to Rabbi Moshe Peleg: meomek.halev10@gmail.com.".

Pillar of Fire supports the project by transferring incoming contributions to Meomek Halev and providing financial advice and support.

Click here for more information, photos and videos from the Shorashim center.

Click here if you would like to make a donation. Click on the blue box with the arrows under "Donation destination" and you will see a list of destination options. Then click on "Shorashim, Jerusalem. Project girls at risk".

Thank you in advance!