01 juni 2018

Ondanks de toenadering tot Israël verspreiden de Arabische mogendheden nog steeds antisemitisme

Koeweit blijft één van de 10 meest antisemitische landen ter wereld en Qatari media publiceren antisemitisch materiaal, aldus een rapport van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

The Al-Jazeera Media Network logo is seen on its headquarters building in Doha, Qatar.. (photo credit: REUTERS)

Door Michael Wilner  

WASHINGTON - Antisemitisme blijft een probleem dat ingebed is in de Arabische media, onderwijsprogramma’s en cultuur, ondanks pogingen van regionale regeringen om zich aan te sluiten bij Israël en tegen Iran, zoals blijkt uit een Amerikaans rapport dat dinsdag is gepubliceerd.

In het jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin de vrijheid van godsdienst over de hele wereld wordt gedocumenteerd, worden verschillende voorbeelden genoemd van Arabische persbureaus die samenzweringstheorieën en bloedroof tegen Joden bestendigen.

In  preken in de hele regio zijn vaak antisemitische tirades te vinden. En studenten worden nog steeds onderwezen met antisemitische teksten die door de staat zijn gedrukt.

Een van de grootste universiteiten in Saoedi-Arabië, waar het koninkrijk heeft gesuggereerd van de laatste tijd dat Israël een bestaansrecht heeft, “bleef een cursus over het Jodendom te leren zeggen dat Joden vertrouwen op drie teksten: De Thora, De Talmoed, De Protocollen van Zion", een samenzweerderige antisemitische tekst, staat er in het rapport. En "waarnemers namen nota van de aanwezigheid van enkele antisemitische teksten op door de overheid gesponsorde boekenbeurzen gedurende het jaar.

Hoewel er één synagoge bestaat in Bahrein, waar nog 36 Joden over zijn, zijn er in de rest van het Arabisch schiereiland geen gebedshuizen voor Joden beschikbaar.

Koeweit blijft volgens het rapport een van de 10 meest antisemitische landen ter wereld, dat op zijn beurt de Antidefamation League citeert. En Qatar, dat in de VS een voorlichtingscampagne is gestart gericht tegen de Joodse gemeenschap, blijft antisemitische boodschappen via de media verspreiden.

Media met een basis in  Qatar “publiceerd periodiek  antisemitisch materiaal”, aldus het rapport. “In juni plaatste en verwijderde de door de regering gefinancierde website Al Jazeera English een twitterbericht met een antisemitische spotprent waarin werd beweerd dat er een Joods complot was om de klimaatverandering te ontkennen. In juni publiceerde de particuliere krant Al-Raya een spotprent met een heks en een davidsster die inter-Arabische geschillen veroorzaakten. In juli drukte Al-Raya ook een spotprent af waarin een octopus werd afgebeeld met op het voorhoofd de Davidster die de Aqsa-moskee probeerde te verslinden.

“In december, na de aankondiging dat de Verenigde Staten hun ambassade [naar Jeruzalem] zouden verplaatsen, publiceerde de krant Al-Watan een karikatuur van een orthodoxe Jood die voor het Arabische woord 'Jeruzalem' stond," vervolgt het rapport. "In december gebruikten cartoons die in een lokaal mediabedrijf waren gepubliceerd antisemitische beelden in hun kritiek op een Bahreinse niet-gouvernementele delegatie in Israël als verraad aan het Arabisch nationalisme.

Elders in het Midden-Oosten krimpen de Joodse gemeenschappen verder. In het rapport wordt opgemerkt dat er volgens schattingen van NGO's nog slechts 50 Joden in Jemen wonen, terwijl er slechts één in het hele land van Afghanistan woont, waar 35 miljoen mensen wonen.

“Er zijn kleine aantallen beoefenaars van andere religies, waaronder een Jood", leert het rapport over Afghanistan.

“De eenzame synagoge van Kabul bleef inactief en een nabijgelegen Joodse begraafplaats werd gebruikt als onofficiële vuilstortplaats”.

Despite alignment with Israël, Arab powers still spreading antisemtism 

Kuwait remains one of the 10 most antisemitic countries in the world and Qatari media publish antisemitic material, a US State Department report said.

BY MICHAEL WILNER  

WASHINGTON – Antisemitism remains a problem embedded in Arab media, curricula and culture, despite efforts by regional governments to align themselves with Israel and against Iran, according to a US report published on Tuesday.

The annual State Department report, documenting freedom of religion around the world, lists several examples of Arab press outlets perpetuating conspiracy theories and blood libels against Jews.

Clerical sermons throughout the region often include antisemitic diatribes. And students are still educated with antisemitic texts printed by the states.

One of the largest universities in Saudi Arabia, where the kingdom has suggested of late that Israel has a right to exist, “continued to teach a course on Judaism saying that Jews rely on three texts: ‘The Torah, The Talmud, The Protocols of Zion,’” a conspiratorial antisemitic text, the report reads. And “observers noted the presence of some antisemitic texts at government-sponsored book fairs during the year.”

While one synagogue exists in Bahrain, where a reported 36 Jews remain, no houses of worship are available for Jews throughout the rest of the Arabian peninsula.

Kuwait remains one of the 10 most antisemitic countries in the world, according to the report, which in turn cites the Anti-Defamation League. And Qatar, which has launched a public relations campaign in the US targeting its Jewish community, continues to push antisemitic messages through its media outlets.

Media based in the Qatar “periodically published antisemitic material,” the report reads. “In June the government- funded Al Jazeera English website posted and then deleted a Twitter message featuring an antisemitic cartoon claiming a Jewish plot to deny climate change. In June privately owned Al-Raya newspaper published a cartoon showing a witch with a Star of David wand causing inter-Arab disputes. In July Al-Raya also printed a cartoon depicting an octopus with the Star of David on its forehead trying to devour the Aqsa Mosque.

“In December, after the announcement that the United States would relocate its embassy [to Jerusalem], Al-Watan newspaper published a cartoon caricature of an Orthodox Jew standing in front of the Arabic word for ‘Jerusalem,’” the report continues. “In December cartoons published in a local media outlet used antisemitic imagery in its criticism of a Bahraini nongovernmental delegation to Israel as an act of betrayal of Arab nationalism.”

Elsewhere in the Middle East, Jewish communities continue to shrink. The report notes that NGOs estimate only 50 Jews remain in Yemen, while only one lives in the entire country of Afghanistan, home to 35 million people.

“There are small numbers of practitioners of other religions, including one Jew,” the report reads of Afghanistan.

“Kabul’s lone synagogue remained inactive, and a nearby Jewish cemetery was utilized as an unofficial dump.”

Source: https://www.jpost.com/Arab-Isr...