03 december 2019

2019-12-03-13.10: Antisemitisme in VK voor het eerst vaker extreemlinks dan extreemrechts - Anti-Semitism in the UK is more often the extreme left than the extreme right

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Uit een nieuw onderzoek naar antisemitische houdingen in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat deze vaker voorkomen onder extreemlinkse kiezers dan onder extreemrechts. Het is voor het eerst dat een dergelijke verhouding in het VK uit cijfers blijkt. “Haatspraak gaat ook andere minderheden bedreigen als we ons niet hiertegen verenigen”.

Bron: CIDI

CAA and @KingsCollegeLon study finds far-left Jew-hatred has now overtaken far-right in Britain and two-thirds of @JeremyCorbyn’s vanguard of strongest supporters hold antisemitic views https://t.co/lpgmZkPGjs
— Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) December 1, 2019

Deze en andere bevindingen blijken uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door de Campaign Against Antisemitism (CAA) in samenwerking met het Londense King’s College. Een opiniepeiling onder de Britse bevolking is uitgevoerd door onderzoeksbureau YouGov. Daarnaast heeft de Campaign Against Antisemitism opinies onder Joden in het VK gepeild. De bevindingen kunnen in detail worden geraadpleegd op de website van CAA.

Een aantal van de opvallendste conclusies is:

  • Antisemitisme komt vaker voor onder mensen met een extreemlinkse politieke standpunten dan onder mensen met extreemrechtse standpunten
  • Twee derde van de fanatiekste aanhangers van Corbyn is het eens met tenminste één van een reeks negatieve stellingen over Joden als groep
  • 84% van de Joden in het VK ziet Corbyn als een dreiging voor de Joodse gemeenschap in het land
  • 44% van de Joden heeft overwogen te emigreren vanwege antisemitisme. Twee jaar eerder was dit nog 28%
  • Bijna de helft van de Joden is van mening dat Justitie in het VK te weinig doet om hate crimes te vervolgen

Opvallende verschuiving 

Volgens Daniel Allington, die vanuit King’s College aan het onderzoek heeft meegewerkt, laten de resultaten een opvallende verschuiving zien. “Het is zeker niet voor het eerst dat de leider van een mainstream Britse partij antisemitische zienswijzen erop nahoudt. Maar voor zover ik weet is nooit eerder voorgekomen dat ernstig antisemitische witte supremacisten zoals David Duke en Nick Griffin een linkse politieke leider ondersteunen vanwege vermeende raakvlakken met hun eigen standpunten”.  

David Toube van Quilliam International, een denktank voor extremismepreventie, vindt de resultaten ook zorgwekkend. “Antisemitisch complotdenken heeft lange tijd aantrekking uitgeoefend op zowel extreemlinks als extreemrechts. Het grote verschil is dat extreemlinks zichzelf als antiracistisch ziet. Daardoor heeft weinig oplossingen voor dit vraagstuk. Corbyn heeft zich meermaals geassocieerd met antisemieten en antisemitische uitingen, of ze zelfs geprezen. Het is duidelijk dat hij antisemitisme niet herkent. Het zou goed kunnen dat dat komt omdat hij zelf dergelijke zienswijzen heeft geïnternaliseerd”.

Hoewel het opvallend is dat antisemitische opvattingen vaker voor lijken te komen bij extreemlinks dan bij extreemrechts, tonen de resultaten dat anti-Joodse denkbeelden over het algemeen ruwweg net zo vaak voorkomen als in voorgaande jaren.

Volgens Gideon Falter van de Campaign Against Antisemitism geeft het nieuwe beeld alsnog reden tot zorg, en niet alleen voor Joodse Britten. “Extreemlinks zegt antidiscriminatie hoog in het vaandel te hebben, maar toch komt er nu meer anti-Joods fanatisme in voor dan bij extreemrechts. Nergens is dat duidelijker dan in de Labourpartij, wiens leider Jeremy Corbyn nu de politieke keuze van antisemieten is geworden. Als de geschiedenis van extreemrechts ons iets leert, is het dat giftige haatspraak andere minderheden ook gaat bedreigen als we er niet in slagen ons hiertegen te verenigen”.

Jaarlijks onderzoek 

Sinds 2015 machtigt de CAA eider jaar YouGov om onderzoek naar de wijdverbreidheid van antisemitisme te peilen in de Britse samenleving. Met behulp van een het panel van YouGov, waar zo’n 1 miljoen volwassenen in het VK aan meedoen, konden factoren als politiek extreme voorkeuren worden meegewogen.

De nieuwste ronde peilingen in 2018 en 2019 (die niet hebben plaatsgevonden na het uitschrijven van de aanstaande parlementsverkiezingen) is mede opgezet met behulp van Daniel Allington, onderzoeker op het gebied van haatspraak en politiek extremisme.

Een uitgebreide verantwoording en methodeomschrijving zijn te vinden in het volledige rapport.


___________________________
ENGLISH:

A new study into anti-Semitic attitudes in the United Kingdom shows that they are more common among extreme left-wing voters than among the extreme right. It is the first time that such a ratio in the UK is evident from figures. "Hate speech is also going to threaten other minorities if we don't unite against it."

Source: CIDI

CAA and @KingsCollegeLon study finds far-left Jew-hatred has now overtake far-right in Britain and two-thirds or @JeremyCorbyn's vanguard or strongest supporters hold antisemitic views https://t.co/lpgmZkPGjs
- Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) December 1, 2019

These and other findings emerge from the study conducted by the Campaign Against Antisemitism (CAA) in collaboration with London's College College. An opinion poll among the British population was conducted by the YouGov research agency. In addition, the Campaign Against Antisemitism has surveyed opinions among Jews in the UK. The findings can be consulted in detail on the CAA website.

Some of the most striking conclusions are:

Anti-Semitism is more common among people with extreme left-wing political positions than among people with extreme right-wing positions
Two thirds of the most fanatic supporters of Corbyn agree with at least one of a series of negative statements about Jews as a group
84% of the Jews in the UK see Corbyn as a threat to the Jewish community in the country
44% of Jews have considered emigrating due to anti-Semitism. Two years earlier this was 28%
Almost half of the Jews believe that justice in the UK is doing too little to prosecute hate crimes
Striking shift

According to Daniel Allington, who participated in the research from King's College, the results show a striking shift. “It is certainly not the first time that the leader of a mainstream British party has anti-Semitic views. But as far as I know, it has never happened before that serious anti-Semitic white supremacists such as David Duke and Nick Griffin support a left-wing political leader because of alleged interfaces with their own views. "

David Toube of Quilliam International, a think tank for extremism prevention, also finds the results worrying. “Antisemitic conspiracy thinking has long been an attraction for both the extreme left and the extreme right. The big difference is that the extreme left sees itself as anti-racist. As a result, there are few solutions for this issue. Corbyn has several times been associated with, or even praised, anti-Semites and anti-Semitic expressions. It is clear that he does not recognize anti-Semitism. It could well be that he has internalized such views himself.

Although it is striking that anti-Semitic views seem to be more common with the extreme left than with the extreme right, the results show that anti-Jewish ideas are generally roughly as common as in previous years.

According to Gideon Falter of the Campaign Against Antisemitism, the new image still gives cause for concern, and not just for Jewish Britons. “Extreme left says anti-discrimination is of paramount importance, but there is now more anti-Jewish fanaticism in it than with the extreme right. Nowhere is that more evident than in the Labor Party, whose leader Jeremy Corbyn has now become the political choice of anti-Semites. If the history of the extreme right teaches us, it is that toxic hate speech will also threaten other minorities if we fail to unite against it. "

Annual examination

Since 2015, the CAA has been authorizing YouGov to survey the widespread spread of anti-Semitism in British society. With the help of a YouGov panel, in which about 1 million adults in the UK participate, factors such as politically extreme preferences could be taken into account.

The latest round polls in 2018 and 2019 (which did not take place after the forthcoming parliamentary elections were held) was partly set up with the help of Daniel Allington, a researcher on hate speech and political extremism.

A comprehensive accountability and method description can be found in the full report.

(Google Translate)