01 januari 2020

2020-01-01-14.50:Leerlingen voeren in Polen een dansvoorstelling uit in Auschwitz, inclusief nep-vergassingen - Pupils perform a dance performance in Poland in Auschwitz, incl. fake gassings

Plaatje hierboven: Łabunie, Polen, 10 december 2019. Wansmakelijke taferelen in Pools kindertheater. ‘Gelukkig’ keek de Poolse christen Heilige Maagd Maria (links) toe “en zag dat het goed was”. Vreselijke nep-vertoning! [beeldbron: NFP]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De creativiteit van antisemieten wereldwijd kent geen grenzen, noch normen of fatsoen. Een Poolse basisschool hield een dansvoorstelling met een Auschwitz-thema met kinderen in uniformen van concentratiekampen die simuleren dat ze dood worden vergast.

Tijdens het evenement, dat op 10 december 2019 in het kleine Poolse dorp Łabunie (in de provincie Zamość in het oosten van Polen aan de Oekraïense grens) werd gehouden, lagen studenten op de vloer terwijl een rookmachine wolken nepgifgas de lucht in stuurde, terwijl andere studenten gekleed als nazi’s, compleet met swastika-armbanden, aandachtig toekeken op het schouwspel (plaatje hieronder):

Sommige van de kinderen waren amper zeven jaar oud, volgens de website van Notes from Poland, die verschillende Poolse persberichten over het incident citeerde. De site, die wordt gerund door de pedagogische universiteit van Krakau, historicus Daniel Tilles, citeerde een Newsweek Polska-rapport waarin stond dat de burgemeester van Łabunie, die de regerende rechtse partij van Law and Justice (PiS) vertegenwoordigt, “de kinderen vertelde dat ze de Latijnse beschaving moesten verdedigen.”

Een andere spreker, wiens ouders werden gedood in Auschwitz, vertelde de jongeren dat Polen oorlogsherstel verdient vanuit Duitsland. Ze zei dat Poolse vrouwen die dit feit ontkennen, net als bepaalde parlementsleden van de oppositie, “hun hoofd moest worden kaalgeschoren worden [zoals collaborateurs] tijdens de bezetting”.

Kinderen van Zamość
Het evenement werd gehouden ter ere van de school die zichzelf noemde naar de ‘Kinderen van Zamość’ (Dzieci Zamojszczyzny), de term die werd gebruikt om te verwijzen naar de duizenden Poolse kinderen uit de regio die door de Duitse bezetters werden gedeporteerd om plaats te maken voor Hervestiging door etnische Duitsers.

De kinderen werden naar concentratiekampen gestuurd en gescheiden van hun ouders. Degenen die geacht werden ‘raciaal waardevolle’ Arische gelaatstrekken te hebben werden gedwongen Germaans en gestuurd naar Duitse families om er te wonen. Anderen werden dwangarbeiders en sommigen werden vermoord in Auschwitz.

Bronnen:

♦ naar een artikel “Primary school pupils in Poland stage Auschwitz dance performance, including mock gassing” van 31 december 2019 op de site van Notes from Poland

♦ naar een artikel van Eli Nahum “Polish children simulate being gassed to death at Auschwitz-themed dance recital” van 1 januari 2020 op de site van Monitoring Antisemitism Worldwide (MAW)

_____________________
ENGLISH:

Picture above: Łabunie, Poland, December 10, 2019. Despicable scenes in Polish children's theater. "Fortunately" the Polish Christian Blessed Virgin Mary (left) watched "and saw that it was good". Terrible fake display! [image source: NFP]

The creativity of anti-Semites worldwide knows no boundaries, nor norms or decency. A Polish primary school held a dance performance with an Auschwitz theme with children in uniforms of concentration camps who simulate that they are gassed to death.

Source: Brabosh

During the event, which was held on December 10, 2019 in the small Polish village of Łabunie (in the province of Zamość in eastern Poland on the Ukrainian border), students lay on the floor while a smoke machine sent clouds of fake poison gas into the air, while others students dressed as Nazis, complete with swastika bracelets, carefully watched the spectacle (image below):

Some of the children were barely seven years old, according to the Notes from Poland website, which cited several Polish press releases about the incident. The site, which is run by Krakow's pedagogical university, historian Daniel Tilles, quoted a Newsweek Polska report stating that the mayor of Łabunie, representing the ruling right-wing party of Law and Justice (PiS), told the children that they had to defend Latin civilization. "

Another speaker, whose parents were killed in Auschwitz, told the youth that Poland deserves war recovery from Germany. She said that Polish women who deny this fact, like certain members of the opposition, "had their heads shaved [like collaborators] during the occupation".

Children of Zamość
The event was held in honor of the school that named itself after the "Children of Zamość" (Dzieci Zamojszczyzny), the term used to refer to the thousands of Polish children from the region who were deported by the German occupiers to take place for Resettlement by ethnic Germans.

The children were sent to concentration camps and separated from their parents. Those who were supposed to have "racially valuable" Aryan features were forced to be Germanic and sent to German families to live there. Others became forced laborers and some were killed in Auschwitz.


Sources:

♦ to an article "Primary school pupils in Poland stage Auschwitz dance performance, including mock gassing" of 31 December 2019 on the site of Notes from Poland

♦ to an article by Eli Nahum "Polish children simulating being gassed to death at Auschwitz-themed dance recital" from 1 January 2020 on the site of Monitoring Antisemitism Worldwide (MAW)

Google Translate