10 augustus 2017

Opnieuw een opzienbarende ontdekking in Israel........

Archeologen vinden 2.000 jaar oude zeldzame stenen vaas die gebruikt werd bij Joodse rituelen

. “Deze ontdekking biedt fascinerend bewijs van rituele zuiverheid in het dagelijkse leven van Galilese Joden ten tijd van de tijd van Jezus,” zei de Israëlische Antiquiteiten Autoriteit.

Een zeldzame 2000-jarige werkplaats voor de productie van krijtstenen vaten uit de Romeinse periode is onlangs door archeologen van de Israëlische Antiquiteiten Autoriteit opgegraven tijdens opgravingen in Reina, in het Neder-Galilea.

De opgravingen vonden plaats in een kleine grot waarin onderzoekers duizenden kalksteenkernen en andere soorten productieafval vonden, waaronder fragmenten van stenen mokken en kommen in verschillende productiefasen, meldde de Autoriteit donderdag.

De oude site is de vierde workshop van zijn soort die ooit in Israël zijn ontdekt. Het werd ontdekt tijdens de bouwwerkzaamheden in een gemeentelijk sportcentrum, uitgevoerd door de Reina Local Council.

Volgens dr. Yonatan Adler, universitair docent aan de Ariel-universiteit en directeur van de opgravingen namens de IAA, gebruikten Joden in Judea en Galilea servies- en opslagvaten van zachte, lokale kalksteen in de eerste eeuw.

“De reden voor deze merkwaardige materiaalkeuze lijkt religieus te zijn, zoals volgens de oude Joodse ritueelwetgeving, worden potten makkelijk onrein en moeten ze gebroken worden na gebruik“, verklaarde Adler donderdag. “Steen was daarentegen een materiaal dat nooit ritueel onrein kan worden, en als gevolg daarvan begonnen oude Joden delen van hun dagelijks servies uit steen te produceren."

Hoewel kalksteenvaten op veel Joodse plaatsen in het hele land bekend zijn, zei Adler dat het buitengewoon ongewoon is om een plaats te ontdekken waar zulke vaten eigenlijk geproduceerd werden.

‘Vandaag zijn we aan het opgraven op een tweede locatie in de buurt van Reina op een kilometer afstand van hier’ zei hij.

"Tot nu toe zijn er maar twee andere soortgelijke sites uitgegraven. Echter, beide waren in het gebied van Jeruzalem. Onze opgravingen wijzen op de centrale rol van het in acht nemen van rituele zuiverheid niet alleen in Jeruzalem, maar ook in het verre Galilea. "

De opgravingen onthullen ook een kunstmatig gehouwen grot, waaruit oude arbeiders de grondstof voor de krijtstenen vaten ontgonnen.

"Oude beitelmarkeringen bedekken de muren, het plafond en de vloer van de grot," voegde Adler toe.

"In de grot en op de grond liggen in de buurt duizenden stenen kernen, het oude industriële afval van stenen mokken en kommen geproduceerd op een draaibank. Honderden onvoltooide vaten werden er ook gevonden, blijkbaar beschadigd tijdens het productieproces en weggegooid ter plaatse. “


Stone vessels unearthed inside the ancient workshop at the stone quarry and tool production center excavations at Reina in Lower Galilee. (Samuel Magal/IAA)


ARCHEOLOGISTS FIND 2,000-YEAR-OLD RARE STONE VESSEL USED IN JEWISH RITUALS

"This discovery provides fascinating evidence of ritual purity in the daily lives of Galilean Jews during the time of Jesus," the Israel Antiquities Authority said.

A rare 2,000-year-old workshop for the production of chalkstone vessels dating to the Roman period was recently unearthed by archeologists from the Israel Antiquities Authority during excavations at Reina, in the Lower Galilee.

The excavations took place in a small cave in which researchers found thousands of chalkstone cores and other types of production waste, including fragments of stone mugs and bowls in various stages of production, the Authority said Thursday.

The ancient site is the fourth workshop of its kind ever to have been discovered in Israel. It was uncovered during the course of construction work at a municipal sports center conducted by the Reina Local Council.

According to Dr. Yonatan Adler, senior lecturer at Ariel University and director of the excavations on behalf of the IAA, during the first century of the Common Era, Jews throughout Judea and the Galilee used tableware and storage vessels made of soft, local chalkstone.

“The reason for this curious choice of material seems to have been religious, as according to ancient Jewish ritual law, vessels made of pottery are easily made impure and must be broken,” explained Adler on Thursday. “Stone, on the other hand, was thought to be a material which can never become ritually impure, and as a result, ancient Jews began to produce some of their everyday tableware from stone.”

Although chalkstone vessels are well-known at many Jewish sites throughout the country, Adler said it is extremely unusual to uncover a site where such vessels were actually produced.

“Today, we are excavating a second site near Reina, located one kilometer from here,” he said.

“Until now, though, only two other similar sites have been excavated. However, both of these were in the area of Jerusalem. Our excavations are highlighting the pivotal role of ritual purity observance, not only in Jerusalem, but in the far-off Galilee as well.”

The excavations also revealed an artificially hewn cave from which ancient workers quarried the raw material for the chalkstone vessels.

“Ancient chisel marks cover the walls, ceiling and floor of the cave,” Adler added.

“Inside the cave and on the ground nearby are strewn thousands of stone cores, the ancient industrial waste from stone mugs and bowls produced on a lathe. Hundreds of unfinished vessels were also found, apparently damaged during the production process and discarded on-site.”

Source: http://www.jpost.com/Israel-News/Archeologists-une...