26 september 2017

Resten van onthoofde padden gevonden in een pot in een 4.000 jaar oud graf

Het onderzoek, gelanceerd door de Israëlische Oudheidkundige Autoriteit in samenwerking met academische instellingen, onthulde ook bewijs van de teelt van dadelpalmen en mirte struiken.

Fascinerende bevindingen van een opgraving door de Israëlische Oudheidkundige Autoriteit in de buurt van de Bijbelse dierentuin van Jeruzalem werpen licht op begrafenis gewoontes in de Kanaänitische periode (de Midden Bronstijd). De archeologische opgraving, die in 2014 plaatsvond met financiering van het ministerie van huisvesting (Arim Urban Development Company) voorafgaand aan de uitbreiding van de Mana'at buurt, leverde de overblijfselen van tenminste negen padden op, en bewijs van de teelt van dadelpalmen en mirte in de omgeving.

https://www.facebook.com/TheJerusalemPost/videos/1...

In het nieuwe onderzoek, dat voor het eerst zal worden gepresenteerd op de conferentie “Nieuwe Studies in de Archeologie van Jeruzalem en regio ", werden resten onderzocht uit vaten die in het graf waren geplaatst als grafoffers. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd met behulp van geavanceerde wetenschappelijke methoden, was een coöperatieve inspanning tussen diverse academische instellingen, onder leiding van Shua Kisilevitz en Zohar Turgeman-Yaffe van de Israëlische Oudheidkundige Autoriteit, met dr. Dafna Langgut van Tel Aviv's Instituut voor Archeologie en het Steinhardt Museum van de Natuurlijke Geschiedenis, Dr. Lior Weisbrod van het Zinman Instituut voor Archeologie aan de Universiteit van Haifa, dr. David Ilan, directeur van de Nelson Glueck School van de Bijbelse Archeologie bij het Hebreeuwse Unie College en Nathan Ben-Ari van de Israëlische Oudheidkundige Autoriteit.

Volgens de directeuren verantwoordelijk voor de opgraving, namens de Israëlische Oudheidkundige Autoriteit, Shua Kisilevitz en Zohar Turgeman-Yaffe: "Dit gedeelte van het Nahal Repha'im-bekken was vruchtbare grond voor nederzettingen door de tijd heen, vooral tijdens de Kanaänitische periode. In de afgelopen jaren hebben opgravingen in de omgeving twee vestigingsplaatsen, twee tempels en een aantal begraafplaatsen blootgelegd, die ons nieuw inzicht geven in het leven van de lokale bevolking in die tijd.

'Volgens Kisilevitz en Turgeman-Yaffe:' Voor een archeoloog is het vinden van graven die opzettelijk verzegeld zijn in de oudheid een onbetaalbare schat, omdat ze een tijdcapsule zijn die ons in staat stellen om objecten te vinden bijna in de staat zoals ze oorspronkelijk zijn achtergelaten. In die tijd was het gebruikelijk om de doden te begraven met offers die een soort "graf uitrusting" vormden, die, zoals ze toen geloofden, de overledene zou helpen in het hiernamaals.

Toen we de steen die de grafopening blokkeerde, verwijderden, waren we opgewonden toen we de intacte schalen en potten ontdekten.Tot onze grote verrassing vonden we in één van de potten een hoop kleine botten.

De studie van de botten, door Dr. Lior Weisbrod van de Universiteit van Haifa, toonde aan dat het tenminste negen padden betrof. Interessant genoeg waren ze onthoofd.

Een andere intrigerende ontdekking kwam aan het licht door analyse van sedimenten die uit de klei kruiken werden verzameld en onder een microscoop werden onderzocht. Het onderzoek, door dr. Dafna Langgut van de universiteit van Tel Aviv, onthulde dat kort voordat de vaten in het graf werden geplaatst, ze in contact kwamen met diverse planten, waaronder dadelpalmen en mirte struiken. Dit feit is interessant omdat die soorten hier niet natuurlijkvoor kwamen, en ze lijken daarom opzettelijk te zijn geplant. Volgens dr. Langgut symboliseerde de dadelpalm in deze periode vruchtbaarheid en verjonging, dit zou kunnen verklaren waarom de oude volken de bomen in deze omgeving kweekten, waar de bomen niet natuurlijk voor komen. Volgens de geleerden kunnen deze planten deel hebben uitgemaakt van een boomgaard die is geplant in een gebied waar begrafenisrituelen werden gehouden, waarbij er levensmiddelen en voorwerpen als offer werden meegegeven aan de overledene. De geleerden vermoeden dat de pot met de onthoofde padden één van deze offers was.

Het onderzoek wordt op donderdag 18 oktober voor het eerst gepresenteerd op de conferentie "Nieuwe studies in de archeologie van Jeruzalem en zijn regio", open voor het publiek aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem

Remains of decapitated toads found in a jar in a 4,000-year-old tomb


The research, launched by the Israel Antiquities Authority in cooperation with academic institutions, also revealed evidence of cultivation of date palms and myrtle bushesWhy were decapitated toads placed in a jar in a 4,000-year-old tomb in Jerusalem? Fascinating findings from an Israel Antiquities Authority excavation near the Jerusalem Biblical Zoo shed light on burial customs in the Canaanite period (the Middle Bronze Age). The archaeological excavation, which took place in 2014 with funding from the Housing Ministry (the Arim Urban Development Company) prior to the expansion of the Mana?at neighborhood, yielded the remains of at least nine toads, and evidence of the cultivation of date palms and myrtle in the area.

In the new research, to be presented for the first time at the conference “New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region,” remains that were found in vessels placed in the tomb as funerary offerings were examined. The examination, using advanced scientific methods, was a cooperative effort among various academic institutions, led by Shua Kisilevitz and Zohar Turgeman-Yaffe of the Israel Antiquities Authority, with Dr. Dafna Langgut of Tel Aviv’s Institute of Archaeology and Steinhardt Museum of Natural History, Dr. Lior Weisbrod of the Zinman Institute of Archaeology at the University of Haifa, Dr. David Ilan, director of the Nelson Glueck School of Biblical Archaeology at the Hebrew Union College and Nathan Ben-Ari of the Israel Antiquities Authority.

According to the excavation directors on behalf of the Israel Antiquities Authority, Shua Kisilevitz and Zohar Turgeman-Yaffe: “This section of the Nahal Repha’im basin was fertile ground for settlement throughout time, especially during the Canaanite period. In recent years excavations in the area have uncovered two settlement sites, two temples and a number of cemeteries, which provide new insight into the life of the local population at that time.” According to Kisilevitz and Turgeman-Yaffe: “For an archaeologist, finding tombs that were intentionally sealed in antiquity is a priceless treasure, because they are a time capsule that allows us to encounter objects almost just as they were originally left. At that time, it was customary to bury the dead with offerings that constituted a kind of “burial kit,” which, it was believed, would serve the deceased in the afterworld. When we removed the stone that blocked the tomb opening, we were excited to discover intact bowls and jars. In one of the jars, to our

surprise, we found a heap of small bones. The study of the bones, by Dr. Lior Weisbrod of the University of Haifa, revealed at least nine toads. Interestingly, they had been decapitated.” Another intriguing finding came to light through analysis of sediments collected from the clay jars and examined under a microscope. The examination, by Dr. Dafna Langgut of Tel Aviv University, revealed that shortly before the vessels were placed in the tomb, they came into contact with various plants including date palms and myrtle bushes. This fact is interesting because this is not the natural habitat for those species, and they therefore seem to have been planted here intentionally. According to Dr. Langgut, in this period the date palm symbolized fertility and rejuvenation, which could explain why the ancients cultivated the trees in this environment, where they do not grow naturally. According to the scholars, these plants may have been part of an orchard planted in an area where funeral rituals were held, during which offerings of food and objects were made to the deceased. The scholars surmise that the jar with the headless toads was among these offerings.

The research will be presented for the first time on Thursday, October 18, at the conference “New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region,” open to the public, at the Hebrew University of Jerusalem.

Source: http://www.antiquities.org.il/article_eng.aspx?sec...