30 september 2017

Geheime Joodse stad van de Eerste Tempel periode ontdekt onder IDF trainingsbasis


-zonder uitzondering steden die moet hoge muren en poorten met grendels waren versterkt-, en verder een zeer groot aantal nederzettingen. Deuteronomium 3: 5 (NBV)

Finds from a lost Jewish city discovered near Beit El. (Courtesy COGAT)

Enkele weken geleden arriveerden de medewerkers van de afdeling Archeologie van de IDF Civiele Administratie in het gebied van een nu verlaten opleidingsbasis, naast de stad Beit El in Samaria, en gravend onder de oude paradegronden deden ze de verbazingwekkende ontdekking van een verborgen Joodse stad, meldde Yedioth Aharonot donderdag.

De opgraving onthulde een Joodse nederzetting van verscheidene tientallen inwoners, die terugkwamen uit de Eerste Tempelperiode. Het werd later in de Perzische periode bewoond en uitgebreid in de Hellenistische en Hasmoneanse perioden, die nog in de Joodse handen bleven tot het Romeinse tijdperk.

Volgens de vondsten bleef de site jarenlang verlaten en opnieuw in gebruik genomen in de Byzantijnse periode, door een christelijke bevolking, waarschijnlijk monniken die daar ook een klooster bouwen. De opgravingen onthullen een kerk, een eetkamer die door de monniken werd gebruikt en een zeer goed bewaard gebleven badhuis.

"De resultaten zijn verbazingwekkend," zei Yevgeny Aharonovitch, een archeoloog van de Burgerlijke Administratie. "We vonden sleutels voor deuren die bestemd waren voor wooneenheden, we vonden gereedschappen die door Joden werden gebruikt, en zegeltypen die behoren tot de [Joodse] periode."

De Byzantijnse nederzetting bleef bestaan tot de 7e eeuwse moslim-invasie, toen het vernietigd werd, werden de christelijke bewoners verdreven, en een moslimbevolking nam hun plaats in. Overblijfselen uit deze periode omvatten magazijnen met een groot aantal potten, die werden gebruikt voor de handel in olijfolie.

Volgens Aharonovitch werd de site voor de laatste keer vernietigd met de grote aardbeving van 748 CE.

Secret First-Temple Jewish City Discovered Under IDF Training Base

“All those towns were fortified with high walls, gates, and bars—apart from a great number of unwalled towns.” Deuteronomy 3:5 (The Israel Bible™)

A few weeks ago, the staff of the Archeology Department of the IDF Civil Administration arrived at the area of a now abandoned training base, next door to the town of Beit El in Samaria, and, digging under the old parade grounds, they were astonished to discover a hidden Jewish city, Yedioth Aharonot reported Thursday.

The dig revealed a Jewish settlement of several dozen residents, dating back to the First Temple period. It was later inhabited during the Persian period and expanded in the Hellenistic and Hasmonean periods, remaining in Jewish hands until the Roman era.

According to the finds, the site remained abandoned for years and resettled in the Byzantine period, by a Christian population, most likely monks who also built a monastery there. The excavations revealed a church, a dining room that was used by the monks, and a bathhouse that has been very well-preserved.

“The findings are amazing,” said Yevgeny Aharonovitch, an archaeologist of the Civil Administration. “We found keys for doors that were intended for housing units, we found tools that were used by Jews, and seal types belonging to the [Jewish] period.”

The Byzantine settlement continued to exist until the 7th century Muslim invasion, when it was destroyed, the Christian dwellers were expelled, and a Muslim population took their place. Remains from that period include warehouses with a large number of jars that were used for trading in olive oil.

According to Aharonovitch, the site was destroyed one last time in the great earthquake of 748 CE.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/95593/secret-fi...