27 mei 2019

2019-05-27-16.40: Christelijke Archeoloog Aangevallen door Palestijnse Autoriteit - Christian Archaeologist Attacked by Palestinian Authority

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Christelijke Archeoloog Aangevallen door Palestijnse Autoriteit in hun juridische strijd tegen de Bijbelse Archeologie

Het Israëlische Hooggerechtshof oordeelde vorige week in het voordeel van de Bijbel. De Palestijnse Autoriteit heeft een zaak aanhangig gemaakt waarin zij probeerde archeologie in Judea en Samaria tot een misdaad te laten verklaren. Onverschrokken wendde de PA zich tot UNESCO om in te grijpen en bedreigde archeologen over de hele wereld met een proces als ze deelnemen aan opgravingen in Israël. Een archeoloog, een christen die al tientallen jaren het zand van het Heilige Land aan het zeven is, stond sterk toen hij werd uitgekozen voor een aanval.

Yesh Din en Emek Shaveh, twee linkse Israëlische niet-gouvernementele organisaties, dienden het oorspronkelijke verzoekschrift in bij een districtsrechtbank in Jeruzalem. Het verzoekschrift eiste dat de locatie van de opgravingen, de namen van de archeologen die ze uitvoeren en details van eventuele opgravingen openbaar zouden worden gemaakt. De districtsrechtbank verwierp het verzoekschrift, zodat de twee groepen vervolgens in beroep gingen bij het hooggerechtshof. Onder verwijzing naar de wet op de vrijheid van informatie eisten zij, dat de regering de locaties van archeologische werkzaamheden in Judea en Samaria bekend zouden maken. De petitie riep de regering ook op om de identiteit van de archeologen, die er werken openbaar te maken.

In tegenstelling tot archeologisch werk in andere gebieden van Israël, valt archeologisch werk in Judea en Samaria onder de auspiciën van de civiele administratie, die deel uitmaakt van de Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), een onderdeel van het Ministerie van Defensie.

Het Hooggerechtshof heeft zich uitgesproken tegen het openbaar maken van de namen van de archeologen, omdat het hen kwetsbaar zou maken voor academische boycots, een tactiek van de BDS-beweging (Boycott Divestment Sanctions). Israëlische en pro-Israëlische professoren worden vaak verhinderd om hun onderzoek te publiceren, lezingen te geven, deel te nemen aan academische conferenties of beurzen en onderzoeksbeurzen te verkrijgen.

"Er is een duidelijke en oprechte vrees dat de publicatie van de namen van de archeologen ... concrete schade zou kunnen toebrengen aan hun professionele en financiële belangen, als ook aan die van de instellingen waarmee ze verbonden zijn," schreef rechter Yosef Elron, die de beslissing toelichtte. "De publicatie van de namen van de archeologen stelt hen bloot aan een academische boycot op een manier die hun onderzoekswerk en hun academische toekomst echt kan schaden.

"Bovendien ben ik ervan overtuigd dat het publiceren van de identiteit van de archeologen zelfs hun vermogen zou kunnen ondermijnen om de specifieke opgravingen te voltooien waarover informatie is gevraagd en om hun toekomstige resultaten bekend te maken via wetenschappelijke publicaties," schreef Elron.

Het hof argumenteerde ook dat de resultaten de "belangen van Israël in het kader van toekomstige onderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit zouden kunnen ondermijnen, en zelfs zouden kunnen dienen als een aanvalswapen voor partijen die Israël op het internationale toneel willen schaden".

De PA reageerde op de beslissing van het Hooggerechtshof door een waarschuwing te geven aan archeologen over de hele wereld, dat deelname aan onderzoek in Israël "hen zou blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid" en hun academische staat van dienst in gevaar zou brengen. In hun officiële verklaring die dinsdag werd vrijgegeven, vroeg de PA aan musea en internationale instellingen om alle artefacten uit Israël te onderzoeken en te weigeren om enig stuk "gestolen uit bezet Palestijns land" te accepteren.

Dr. Scott Stripling, de provoost van het Bijbelse Seminarie in Texas en directeur van de opgravingen voor de Associates for Biblical Research. Dr. Stripling heeft meer dan 20 jaar lang het zand van Israël gezeefd.  Dr. Stripling en zijn organisatie werden individueel genoemd in het pak dat door de NGO's werd gebracht.

"Ze wilden de namen van de bestuursleden en zelfs de namen van de donoren krijgen om druk op hen uit te oefenen", vertelde Stripling aan Breaking Israel News. "Het zal ons niet beïnvloeden, hoe dan ook. Het kan ons niet schelen, want wat we doen is veel te belangrijk".

 
Dr. Stripling is momenteel aan het graven in Shiloh, waarvan hij vermoedt dat het de ware site van het Tabernakel is, een site van onmetelijke archeologische en Bijbelse betekenis.

"Niet alle Palestijnen hebben bezwaar tegen wat we doen," zei Dr. Stripling. "Dit is immers bestudering van de geschiedenis van het land".

"Ze beweren dat we de artefacten vernietigen en het Palestijnse volk beroven," zei Dr. Stripling. "Dat is het standpunt van de PA en de VN."

"Het kan ons niet schelen wie de leiding heeft," zei Dr. Stripling. "Filosofisch gezien zijn we nauwer verbonden met Israël, maar wat de archeologie betreft, zijn we apolitiek verontschuldigend. We werken samen met wie de leiding heeft. We redden eenvoudigweg de artefacten. Als Als er een ander overheid komt, staat alles in opslag en zullen we samen werken met hen. "

Dr. Stripling benadrukte dat Palestijnse archeologen niet opgraven in gebieden, die momenteel onder Israëlische controle staan.

 

"Als ze een vergunning aanvragen om in Israël te graven, zouden ze worden gezien als een samenwerking met de Israëlische regering," legde hij uit. "Omdat ze niet kunnen graven, is het voor iedereen belangrijk dat we door mogen gaan. De werkelijke bedoeling van de rechtszaak was om te stoppen met graven in Judea en Samaria totdat het conflict is opgelost.".

"Dit conflict is al aan de gang sinds Isaac en Ismaël," aldus Dr. Stripling. "Het zal waarschijnlijk niet snel geregeld worden. In de tussentijd moeten we het archeologische bewijs redden voordat het achteruit gaat".

Dr. Stripling verwees naar Khirbet el-Maqatir, de vorige focus van zijn onderzoek.

"Het is volledig verwoest sinds we daar gegraven hebben," zei hij. "Er werden huizen gebouwd op de top van de site, illegaal natuurlijk. De ,,landbouwers ploegen over oudheden. De antiquiteiten in Gebied C (onder Israëlische controle die ongeveer 60 percent van Judea en Samaria vormt) zijn in gevaar en we kunnen die geschiedenis verliezen.


______________________________________
ENGLISH:

Christian Archaeologist Attacked by Palestinian Authority in their Legal Battle Against Biblical Archaeology

The Israeli Supreme Court ruled in favor of the Bible last week in a case brought by the Palestinian Authority in which they tried to have archaeology in Judea and Samaria declared a crime. Undeterred, the PA turned to UNESCO to intervene while threatening archaeologists around the world with litigation if they participate in digs in Israel. One archaeologist, a Christian who has been sifting the sands of the Holy Land for Decades, stood strong as he was singled out for attack.

Yesh Din and Emek Shaveh, two left-wing Israeli nongovernmental organizations, filed the original petition in a Jerusalem District Court. The petition demanded that the location of the digs, the names of the archaeologists conducting them, and details of any findings be made public. The District Court rejected the petition so the two groups then appealed the decision with the supreme court. Citing the Freedom of Information Act, they demanded the government reveal the locations of any archaeological work being carried out in Judea and Samaria. The petition also called for the government to make public the identities of the archaeologists working there. 

Unlike archaeological work in other areas of Israel, archaeological work in Judea and Samaria falls under the auspices of the Civil Administration, which is part of the Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), a part of the Defense Ministry.

The supreme court ruled against making the names of the archaeologists public since it would make them vulnerable to academic boycotts, a tactic used by the Boycott Divestment Sanctions (BDS) movement. Israeli and pro-Israel professors are frequently prevented from publishing their research, giving lectures, participating in academic conferences, or obtaining stipends and research grants.

“There’s a clear and genuine fear that publishing the names of the archaeologists … could cause concrete damage to their professional and financial interests, as well as those of the institutions with which they are affiliated,” Justice Yosef Elron wrote, explaining the decision. “Publishing the archaeologists’ names exposes them to academic boycotts in a manner that could genuinely damage their research work and their academic futures.”

“In addition, I’ve been convinced that publishing the archaeologists’ identities could even undermine their ability to complete the specific digs about which information has been requested and to make their future results known through academic publications,” Elron wrote.

The court also reasoned that the results could undermine Israel’s “interests in the framework of future negotiations with the Palestinian Authority, and could even serve as a tool of attack for parties that seek to harm Israel in the international arena.”

The PA responded to the decision by the Supreme Court by issuing a warning to archaeologists around the world that participating in research in Israel “would expose them to legal accountability” and mar their academic record. In their official statement released on Tuesday, the PA asked museums and international institutions to examine all artifacts originating in Israel and refuse to accept any piece “stolen from occupied Palestinian land.”

Dr. Scott Stripling, the provost of The Bible Seminary in Texas and Director of Excavations for the Associates for Biblical Research. Dr. Stripling has been sifting the sands of Israel for over 20 years.  Dr. Stripling and his organization were individually named in the suit brought by the NGO’s.

“They wanted to get the names of the board members and even the names of the donors in order to bring pressure to bear on them,” Stripling told Breaking Israel News. “It’s not going to affect us either way. We don’t care because what we are doing is way too important.” 

For perspective, Dr. Stripling is currently digging in Shiloh, which he surmises may be the true site of the Tabernacle, a site of immeasurable archaeological and Biblical significance.

“Not all the Palestinians object to what we are doing,” Dr. Stripling said. “This is, after all, the study of the history of the land.”

“They claim we are destroying the artifacts and robbing the Palestinians people,” Dr. Stripling said. “That is the PA and the UN position.”

“We don’t care who is in charge,” Dr. Stripling said. “Philosophically we are more closely aligned with Israel but regarding archaeology, we are apolitical. We cooperate with whoever is in charge. We are quite simply salvaging the artifacts. If there is a change in government, everything is here in storage for them and we would cooperate with them.”

Dr. Stripling emphasized that Palestinian archaeologists do not excavate in areas that are currently under Israeli control.

“If they apply for a permit to dig in Israel, they would be seen as collaborating with the Israeli government,” he explained. “Since they can’t dig, it is important for everyone that we be permitted to continue. The real intention of the lawsuit was to stop all digging in Judea and Samaria until the conflict is settled.”

“This conflict has been going on since Isaac and Ishmael,” Dr. Stripling quipped. “It probably isn’t going to be settled any time soon. In the meantime, we have to save the archaeological evidence before it deteriorates.”

Dr. Stripling referred to  Khirbet el-Maqatir, the previous focus of his research.

“It’s been totally destroyed since we dug there,” he said. “Houses were built on top of the site, illegally of course. Farmers plowed over antiquities. Antiquities in Area C (under Israeli control constituting about 60 percent of Judea and Samaria) are at risk and we can lose that history.”