20 juni 2019

2019-06-20-10.30: Uitkijktoren, uit de tijd van Koning Hezekiah, ontdekt door IDF-parachutisten - Watchtower Dating Back to King Hezekiah Uncovered by IDF Paratroopers

IDF-parachutisten graven 2700 jaar oude wachttoren op.
IDF paratroopers excavating 2700 year old watchtower.

Nederlands - English

NEDERLANDS:


Bron: JewishPress

Onlangs werd een uitkijktoren, uit de tijd van het koninkrijk van Juda (8ste eeuw v. Chr. - tijdens het bewind van koning Hezekiah), ontdekt door archeologische opgravingen van IDF-soldaten, samen met de Israëlische Oudheidkundige Dienst, op een Paratroepen basis in het zuiden van het land.

De toren, waarvan de afmetingen in de oudheid wordt geschat op 4 ,5 x 3,2 meter, werd gebouwd op een grote hoogte, en diende als een observatiepunt op de Hebron Mountains, over de Joodse vlakte en het Ashkelon kustgebied.

Het werd gebouwd van zeer grote stenen, met een gewicht van ongeveer 8 ton per stuk. De hoogte ervan bedraagt vandaag de dag ongeveer 1,8 meter. Volgens Sa'ar Ganor en Valdik Lifshitz, de leiders van de opgravingen van de IAA, "diende de strategische locatie van de toren als uitkijkpunt voor de Filistijnse vijand, waarvan één van de steden Ashkelon was. In de dagen van de Eerste Tempel bouwde het Koninkrijk Juda een reeks torens en forten als communicatie-, waarschuwings- en signaleringspunten, om berichten en gebiedsinformatie over te brengen. Deze toren is één van de observatiepunten, die de grote steden in het gebied van Beit Mirsim (Mirsham), Tel Eton en Tel Lachish locaties met elkaar verbinden. In de oudheid werden overdag bakens van rook en 's nachts bakens van vuur aangestoken om berichten te verzenden. Het is waarschijnlijk, dat de nu blootgelegde uitkijktoren één van de torens was, die enkele van deze bakens droeg".

De fundamenten van de 2700 jaar oude wachttoren / Fotokrediet: Israël Antiquiteiten Autoriteit

De activiteit in de oude toren werd beëindigd aan de vooravond van de expeditie van Sennacherib, koning van Assyrië, in Juda in 701 voor Christus. Archeologische opgravingen hebben aangetoond, dat de ingang van de toren geblokkeerd was en dat de troepen, die er gestationeerd waren, blijkbaar samenkwamen op een van de nabijgelegen vestingsteden. Uit bijbelse verhalen en archeologische vondsten in het gebied weten we, dat de aanval van Sennacherib Juda, met inbegrip van 46 steden en 2.000 dorpen en boerderijen, vrijwel geheel verwoest is.

____________________________________________
ENGLISH:

Source: JewishPress

A watchtower dating from the time of the Kingdom of Judah (8th century BCE – during the reign of King Hezekiah) was recently uncovered by archaeological excavations carried out by IDF soldiers, together with the Israel Antiquities Authority, at a paratroopers base in the south of the country.

The tower, whose dimensions in antiquity are estimated to have been 15 x 10.5 ft, was erected on a high elevation site, and served as an observation point on the Hebron Mountains, the Judaean plain and the Ashkelon coastal region.

It was built using very large stones, weighing some 8 tons each. Its height today reaches around 6 ft. According to Sa’ar Ganor and Valdik Lifshitz, excavation directors on behalf of the IAA, “the strategic location of the tower served as a lookout point over the Philistine enemy, one of whose cities was Ashkelon. In the days of the First Temple, the Kingdom of Judah built a range of towers and fortresses as points of communication, warning and signaling, to transmit messages and field intelligence. This tower is one of the observation points connecting the large cities in the area, located in the Beit Mirsim (Mirsham), Tel Eton and Tel Lachish sites. In ancient times, to transmit messages, beacons of smoke were lit during the day and beacons of fire at night. It is likely that the watchtower now uncovered was one of the towers that bore some of the beacons.”

The foundations of the 2700 year old watchtower / Photo credit: Israel Antiquities Authority

Activity in the ancient tower ceased on the eve of the expedition of Sennacherib, King of Assyria, in Judah in 701 BCE. Archaeological excavations have revealed that the entrance to the tower was blocked, and the force stationed there apparently converged on one of the nearby fortified towns. From biblical testimonies and archaeological findings in the area, we know that Sennacherib’s attack virtually destroyed Judah, including 46 cities and 2,000 villages and farms.