10 september 2017

Zegels gedateerd tot 700bce, gevonden in the City of David te Jeruzalem


Seals dating back to some 700 BCE in Jerusalem, September 2017 Eliyahu Yanai, City of David

Zegels geven een kijkje in het leven van Joden die naar Jeruzalem zijn verhuisd op zoek naar een overheidspositie.


Opgravingen door het Israëlische Oudheidsbestuur in het Nationaal Park van David in de omgeving van de muren van Jeruzalem, legden zegels bloot uit ongeveer 700 v.Chr. die volgende week op de jaarlijkse archeologische conferentie van de stad van David worden tentoongesteld. De zegels werden gemaakt van klei en werden gebruikt om brieven te verzegelen. Als de zegel gebroken was, wist de ontvanger dat de brief geopend was. Terwijl de brieven een vernietigend vuur, dat de verwoesting van de stad veroorzaakte, niet overleefden, zijn de zegels eigenlijk goed bewaard gebleven door de brand. “De vroegste zegels dragen meestal een serie foto’s; het lijkt erop dat in plaats van de namen van de ambtenaren te schrijven, symbolen werden gebruikt om te laten zien wie de ondertekenaar was of wat hij verzegelde. ' aldus Ortal Chalaf en dr. Joe Uziel, bestuurders van de opgraving voor het Israëlische Oudheidsbestuur.

De zegels zorgen voor een kijkje in het leven van historische Joden die naar Jeruzalem zijn verhuisd op zoek naar overheidsposities. Hebreeuwse namen op de zegels lijken op Bijbelse namen, zoals "Pinchas" en "Achiav Ben Menachem", die vergelijkbaar is met de naam van koning Ahab, die genoemd wordt in de verhalen van de profeet Elia. “Deze namen maken deel uit van het bewijs dat na de ballingschap van de stammen van Israël vluchtelingen in het noordelijk koninkrijk in Jeruzalem aankwamen en hun weg naar hogere posities in het bestuur van Jeruzalem hebben gevonden, ‘ volgens Chalaf en Uziel.

Seals dating back to 700 BCE unearthed in Jerusalem's City of David

Seals provide a window into the lives of Jews who moved to Jerusalem in search of government position

Excavations by the Israel Antiquities Authority in the City of David National Park in the area of the walls of Jerusalem unearthed seals dating back to around 700 BCE, to be put on display at the annual City of David archaeology conference next week.The seals were made from clay, used to seal letter. If the seal was broken, the receiver knew the letter had been opened. While the letters did not survive a destructive fire, which wreaked havoc on the city, the seals were actually well preserved due to the blaze. “The earliest seals bear mostly a series of pictures; it appears that instead of writing the names of the clerks, symbols were used to show who the signatory was, or what he was sealing," According to Ortal Chalaf and Dr. Joe Uziel, directors of the excavation for the Israel Antiquities Authority.

The seals provide a window into the lives of ancient Jews who moved to Jerusalem in search of government positions. Hebrew names on the seals bear resemblance to biblical names, such as "Pinchas" and "Achiav Ben Menachem" which is similar to the name of King Ahab who is mentioned in the tales from the prophet Elijah.“These names are part of the evidence that after the exile of the Tribes of Israel, refugees arrived in Jerusalem from the northern kingdom, and found their way into senior positions in Jerusalem’s administration, ” Chalaf and Uziel said.

http://www.i24news.tv/en/news/international/154650...