27 januari 2020

2020-01-27-12.15: Israëlische archeologen hebben misschien de drukke markt van Jeruzalem uit de tijd van Jezus ontdekt -Israeli Archaeologists May Have Uncovered Bustling Jerusalem Market

De pelgrimsweg bij de stad van David. Foto: Kobi Harati, archiefstad van David.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

JERUZALEM, Israël - De Israel Antiquities Authority gelooft dat het misschien een 2.000 jaar oude markt heeft gevonden naast de onlangs ontdekte pelgrimsroute in Jeruzalem waar Jezus en andere Joden ooit doorliepen om bij de Tweede Tempel te komen.

Die Autoriteit heeft maandag aangekondigd dat archeologen een groot verhard gebied langs de Bedevaart weg naar de Tweede Tempel hebben ontdekt. Het open gebied wordt verondersteld het belangrijkste plein van het  lagere gedeelte van Jeruzalem te zijn geweest, waar ooit een drukke markt stond.

Nieuwe ontdekking op de Bedevaart weg van Jeruzalem bewijst dat deze is gebouwd door de man die Jezus kruisigde

 (Hierboven afgebeeld: De Bedevaart weg in de stad van  David. Foto: Kobi Harati, City of David-archief)

In het City of David National Park ontdekten onderzoekers verschillende zeldzame items die hun theorie ondersteunen.

Een van die items is een 2.000 jaar oude meettafel die wordt gebruikt voor vloeibare items zoals wijn en olijfolie. Experts vonden in dezelfde omgeving ook tientallen stenen gewichten.

"De standaard volumetafel die we hebben gevonden, evenals de stenen gewichten die in de buurt zijn ontdekt, ondersteunen de theorie dat dit de plaats was van enorme handelsactiviteiten, en misschien kan dit wijzen op het bestaan van een markt," zei archeoloog Ari Levi van de Israel Antiquities Authority, een van de directeuren van de opgravingen van de Bedevaartweg.

(Hierboven afgebeeld: een zijaanzicht  van “standaard volumetafel". Foto: Ari Levi, Israel Antiquities Authorities)

Onderzoekers geloven dat dit gebied ooit de thuisbasis was van de kantoren van de "Agoranomos" - de officier belast met het toezicht op metingen en gewichten in Jeruzalem

Prof. Ronny Reich onderzoekt de recente ontdekking en legde uit hoe de oude meettafel werkte.

“In een gedeelte van de 'standaard volumetafel” die in de Stad van David ontdekt is, zien we twee diepe holten, elk met een afvoer aan de onderkant. De afvoer onderaan kan worden dicht gehouden met een vinger. Daarna kon de holte gevuld worden met een bepaalde vloeistof, en zodra de vinger werd weggehaald, kon de vloeistof in een container lopen. Op deze manier kon, met behulp van de meettafel als een uniforme richtlijn, de inhoud van de container worden bepaald. Op deze manier konden ook handelaren hun meetinstrumenten ijken met behulp van een uniforme standaard “, zei hij in een verklaring.

Het onderste gedeelte van de meettafel. Foto: Ari Levi, Israel Antiquities Authorities

Reich zei dat de meettafel 'een zeldzame vondst' is.

" Tijdens de tijd van de Tweede Tempel waren de andere stenen voorwerpen  erg populair in Jeruzalem, maar tot nu toe hebben opgravingen in Jeruzalem slechts twee vergelijkbare tafels blootgelegd die werden gebruikt voor het meten van volume,  één tijdens de opgravingen in de Joodse wijk in 1970 en een andere in de Shu’afat opgravingen, in Noord-Jeruzalem, 'zei hij.

De markt en de pelgrimsroute werden gevonden in een gebied van Jeruzalem dat Levy het equivalent van "Times Square" noemde.

“Er zouden winkels en kraampjes langs beide kanten van de [bedevaart] weg hebben gestaan. Dit is het centrum van Jeruzalem vanuit een spiritueel perspectief, ook vanuit een gemeenschappelijk perspectief, ook vanuit een commercieel perspectief, ”vertelde Levy aan CBN News.

“Deze plaatsen en gebeurtenissen en volkeren maakte Jeruzalem, tot het Jeruzalem voor christenen en voor joden. Hier gebeurde het allemaal. Het gebeurde hier in de Stad van David,” zei Zeev Orenstein, directeur van de afdeling Internationale Zaken van de Stad van David Foundation.

“Dit is waar het kloppende hart van Jeruzalem is. We hebben het over het water van Siloam, we hebben het over de berg Moria, (=de Tempelberg). We hebben het over de stad van David. De Bedevaartweg verbindt ze allemaal met elkaar, ”vertelde Orenstein aan CBN News.


******************************************
ENGLISH:

The Pilgrimage Road at the City of David. Photograph: Kobi Harati, City of David archive

JERUSALEM, Israel – The Israel Antiquities Authority believes it may have found a 2,000-year-old market next to the recently discovered Pilgrimage Road in Jerusalem that Jesus and other Jews once walked on to get to the Second Temple.

The authority announced on Monday that archaeologists have uncovered a large paved area along the Pilgrimage Road leading up to the Second Temple. The open area is believed to have been the main square of Jerusalem’s lower city where a busy market once stood.

Pilgrimage Road at the City of David. Photograph: Kobi Harati, City of David archive)

Researchers uncovered several rare items in the City of David National Park that support their theory.

One of those items is a 2,000-year-old measuring table used for liquid items like wine and olive oil.  Experts also found dozens of stone measurement weights in the same vicinity.

"The volume standard table we've found, as well as the stone weights discovered nearby, support the theory that this was the site of vast trade activity, and perhaps this may indicate the existence of a market,” said archaeologist Ari Levi of the Israel Antiquities Authority, one of the directors of the excavations of the Pilgrimage Road.

A "standart of volumes" table- side view. Photograph: Ari Levi, Israel Antiquities Authorities

Researchers believe this area was once home to the offices of the "Agoranomos" - the officer in charged supervising measurements and weights in Jerusalem

Prof. Ronny Reich is researching the recent discovery and explained how the ancient measuring table worked.

“In a portion of the ‘standart of volumes’ table uncovered in the City of David, we see two of the deep cavities remain, each with a drain at its bottom. The drain at the bottom could be plugged with a finger, filled with a liquid of some type, and once the finger was removed, the liquid could be drained into a container, therefore determining the volume of the container, using the measurement table as a uniform guideline. This way, traders could calibrate their measuring instruments using a uniform standard,” he said in a statement.

The bottom part of the measuring table. Photograph: Ari Levi, Israel Antiquities Authorities

Reich said the measuring table is “a rare find.”

“Other stone artifacts were very popular in Jerusalem during the Second Temple, however so far, excavations in Jerusalem have only uncovered two similar tables that were used for measuring volume - one during the 1970's in the Jewish Quarter excavations, and another in the Shu'afat excavations, in Northern Jerusalem,” he said.

The market and pilgrimage road were found in an area of Jerusalem Levy refers to as the equivalent of “Times Square.”

“You would have had shops, stalls along both sides of the [pilgrimage] road. This is the center of Jerusalem from a spiritual perspective, from a communal perspective, also from a commerce perspective,” Levy told CBN News.

“The places and events and peoples that make Jerusalem, Jerusalem for Christians, for Jews, it all happened here. It happened here in the City of David,” said Zeev Orenstein, Director of International Affairs at the City of David Foundation.

“This is where the beating heart of Jerusalem is. We’re talking about the Pool of Siloam, we’re talking about Mt. Moriah, the Temple Mount. We’re talking about the City of David. The Pilgrimage Road links them all together,” Orenstein told CBN News.