03 december 2020

2020-12-03: 1710: Archeologen hebben wellicht het ouderlijk huis van Jezus in Nazareth gevonden - Archaeologists May Have Found Jesus' Childhood Home in Nazareth

Het eerste-eeuwse huis op de locatie van de Zusters van Nazareth. Auteursrecht KRDark

Nederlands - English

NEDERLANDS:

JERUZALEM, Israël - Net onder een Frans klooster in Nazareth staan de overblijfselen van wat wordt beschouwd als een van de belangrijkste "verloren" Byzantijnse kerken in het Heilige Land,  de Kerk van de Voeding. Graaf een beetje dieper en je zult een bescheiden huis vinden uit de eerste eeuw dat volgens archeologen het huis zou kunnen zijn waar Jezus opgroeide.

Door: CBN - Emily Jones

Prof. Ken Dark, van de Universiteit van Reading, heeft meer dan een decennium besteed aan het bestuderen van de uit steen gehouwen woning onder het klooster van de Sisters of Nazareth. Hij zei dat de vindplaats voor het eerst werd beschouwd als het huis van Jezus’ jeugd in de 19e eeuw, maar dat dit idee later in de jaren dertig werd verworpen. De plek werd grotendeels over het hoofd gezien door archeologen, tot 2006, toen Dark een project startte om de grotkerk en het oude huis eronder te bestuderen. Hij zet zijn bevindingen uiteen in zijn boek  The Sisters of Nazareth Convent .

"Wat ik beweer te hebben gevonden is de Byzantijnse Kerk van de Voeding", vertelde Dark aan CBN News. “Dat wil zeggen dat het een zeer beroemde Byzantijnse bedevaartskerk is waarvan op basis van schriftelijk bewijs bekend is dat ze in het centrum van Nazareth heeft gestaan en is gebouwd boven een crypte met daarin, wat de Byzantijnen geloofden, het huis waar Jezus was grootgebracht. Het huis van de 'voeding', dat wil zeggen de verzorging of opvoeding van Christus. "

Het huis uit de eerste eeuw, met een van de uit rotsen gehouwen muren. Auteursrecht KRDark

Dark gelooft dat de grotkerk degene is die wordt genoemd door de christelijke pelgrim Egeria, die een gedetailleerd verslag schreef van haar bezoek aan het Heilige Land in de jaren 380. Het Byzantijnse complex zou ook het complex kunnen zijn waarnaar wordt verwezen in de geschriften van de Ierse pelgrim en monnik Adomnán.

Hoewel niemand met zekerheid kan zeggen dat het oude huis onder de Byzantijnse kerk van Maria en Jozef was, geloofden Byzantijnse christenen dat het een religieuze betekenis had.

"Ik weet zeker dat de Byzantijnen dachten dat dit Jezus’ ouderlijk huis was", zei hij. "Het feit dat het waarschijnlijk [uit de] eerste eeuw is en het lijkt een gebouw te zijn voor huishoudelijk gebruik, een huis, doet de intrigerende mogelijkheid toenemen dat [het] echt was."

Onderzoekers weten nog steeds niet waarom specifiek de vroege christenen dachten dat het huis speciaal was voordat ze er een kerk overheen bouwden.

'We weten niet waarom de Byzantijnen dachten dat het zo was. Ze zouden het heel goed uit hun  traditie hebben gehaald, 'legde Dark uit. "Het is ook mogelijk dat ze zich op de een of andere manier hebben vergist."

Hij zei echter dat het voor de archeologie "onmogelijk" is om te bewijzen dat de Byzantijnen ongelijk hadden en er is sterk bewijs dat ze gelijk hadden.

Het huis is goed bewaard gebleven en degene die het heeft gebouwd, had uitstekende kennis van het werken met steen, legde Dark uit. Joseph wordt in het Nieuwe Testament beschreven als een ambachtsman of timmerman, wat betekent dat hij waarschijnlijk wist hoe hij met steen moest werken.

Yardenna Alexandre, een archeoloog die voor de Israel Antiquities Authority werkt, zei: “In 2009 en 2010 heb ik op een kleine plek opgravingen gedaan in het Chemin Neuf International Mary Center in het centrum van Nazareth, dicht bij de plek die door prof. Ken Dark werd onderzocht. Op de plek die ik heb opgegraven, zijn overblijfselen gevonden van een vroeg-Romeins huis, waarschijnlijk onderdeel van het vroeg-Romeins-joodse dorp Nazareth, waar wordt aangenomen dat Jezus is opgegroeid. Ik heb de plek onder het klooster van de Zusters van Nazareth bezocht, maar helaas heb ik niet de gelegenheid gehad om Prof Dark zelf te bezoeken, noch om alle vondsten te zien. "

Alexandre is erg geïnteresseerd in het werk van Dark, maar vindt dat er meer wetenschappelijk onderzoek moet worden gedaan.

“Deze plek ligt ook heel dicht bij de huidige basiliek, het gebied dat algemeen wordt aanvaard als de oude kern van het kleine Joodse dorp uit de Romeinse tijd. Hier werd een Romeinse grafgrot blootgelegd, evenals verschillende bouwresten. De mogelijkheid om het gebouw met zekerheid te dateren, werd belemmerd door het feit dat die locatie eind negentiende en begin twintigste eeuw werd gegraven door de plaatselijke nonnen. Het werd niet behandeld als een wetenschappelijke opgraving, waardoor een betrouwbare aansluiting van de aardewerken potresten aan de specifieke bouwresten, essentieel voor datering, niet plaats gevonden heeft. Dus, terwijl de grot Romeins is (qua stijl), kunnen de overblijfselen van het gebouw mogelijk van eerder of zelfs van later zijn. Het is onwaarschijnlijk dat de eenvoudige joodse dorpsbevolking in een huis boven of onder een joodse grafgrot woonde.

Dark zei dat toekomstige technologie meer informatie over de locatie zou kunnen onthullen, maar hij is er zeker van dat veel vroege christenen dachten dat het de thuisbasis was van hun Redder.

 

 

 
**********************************
ENGLISH:

The first-century house at the Sisters of Nazareth site. Copyright K.R.Dark

JERUSALEM, Israel – Just beneath a French convent in Nazareth sits the remains of what is believed to be one of the most important “lost” Byzantine churches in the Holy Land – the Church of the Nutrition. Dig a little deeper and you will find a humble, first-century house archaeologists say could be the very home where Jesus grew up.

By: CBN - Emily Jones

Prof. Ken Dark, from the University of Reading, has spent more than a decade studying the stone-carved dwelling beneath the Sisters of Nazareth convent. He said the site was first suggested as Jesus’ boyhood home in the 19th century, but this was later dismissed in the 1930s. The site was largely overlooked by archaeologists, until 2006, when Dark initiated a project to study the cave-church and the ancient house beneath it. He details his findings in his book, The Sisters of Nazareth Convent.

“What I claim to have found is the Byzantine Church of the Nutrition,” Dark told CBN News. “That is to say it is a very famous Byzantine pilgrimage church known from written evidence to have stood in the center of Nazareth to have been built over a crypt containing what the Byzantines believed was the house where Jesus had been brought up. The house of the ‘nutrition,’ meaning the nurturing or upbringing of Christ.”

The first-century house, showing one of its rock-cut walls. Copyright K.R.Dark

Dark believes the cave-church is the one mentioned by the Christian pilgrim Egeria, who wrote a detailed account of her visit to the Holy Land in the 380s. The Byzantine complex could also be the one referenced in the writings of the Irish pilgrim and monk Adomnán.

While no one can say for sure the ancient house beneath the Byzantine church belonged to Mary and Joseph, Byzantine Christians believed it had religious significance.

“I’m confident to say the Byzantines thought this was Jesus’ childhood home,” he said. “The fact that it is probably [from the ]first century and it does seem to be a domestic building, a house, does raise the intriguing possibility that [it] really was.”

Researchers still don’t know why specifically the early Christians thought the house was special before building a church over it.

“We don’t know why the Byzantines thought it was. They might very well have had some genuine tradition,” Dark explained. “It's also possible they were mistaken in some way.”

However, he said it is “impossible” for archaeology to prove the Byzantines wrong and there is strong evidence they were right.

The house is well preserved and whoever built it had excellent knowledge of how to work with stone, Dark explained. Joseph is described in the New Testament as a craftsman or carpenter, meaning he likely knew how to work with stone.

Yardenna Alexandre, an archaeologist working for the Israel Antiquities Authority said, “In 2009 and 2010 I excavated a small site in the Chemin Neuf International Mary Centre in central Nazareth, close to the site examined by Prof. Ken Dark. At the site that I excavated, remains of an Early Roman house were uncovered, probably part of the Early Roman Jewish village of Nazareth, where Jesus is considered to have been brought up. I have visited the site beneath the Sisters of Nazareth Convent, but unfortunately, I haven't had the opportunity to visit with Prof Dark himself, nor to see all the finds.”

Alexandre is very interested in Dark’s work but believes more scientific research needs to be done.

“This site is also located very close to the present-day Basilica, the area that is generally accepted as the ancient core of the small Roman-period Jewish village. Here, a Roman burial cave was exposed, as well as various building remains. The possibility of dating the building remains with certainty was impeded by the fact that the site was dug in the late nineteenth and early twentieth centuries by the resident nuns, and not as a scientific excavation, preventing a reliable affiliation of the pottery remains, essential for dating, with the specific building remains. Thus, whereas the cave is Roman (by style), the building remains could possibly be earlier, or even later. It is unlikely that the simple Jewish village population lived in a house on top, or underneath, a Jewish burial cave. In order to determine the accurate dating of the domestic building remains, it would be necessary to carry out a new scientific excavation in the very nearby vicinity.”

Dark said future technology could reveal more information about the site, but he is certain many early Christians believed it to be the home of their Savior.