28 juli 2017

BDS, te verslaan? Lees hier verder.....

Hoe het verslaan van BDS dichterbij is dan we denken

Organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van degenen die Israël lasterlijk beschuldigen en boycotten, hebben een tegenstrategie ontwikkeld die bedoeld is om hoogwaardigheidsbekleders, culturele leiders, politici en journalisten naar Israël te brengen om de realiteit op de grond te begrijpen; ‘Ze kunnen niet geloven hoe klein het land is.'

In de afgelopen jaren hebben veel organisaties beroemde internationale journalisten, politici en culturele leiders van over de hele wereld naar Israël gebracht, omdat zij de taak hebben om de wereldbevolking uit de eerste hand te laten zien die niet kan worden bekeken door over kaarten te staren en het absorberen van de bevooroordeelde verslagen in de media.

Deze organisaties hebben het tot hun missie gemaakt om adviesbureaus te helpen om de realiteit op de grond in Israël beter te begrijpen.

De missie is misschien het beste ingekapseld in de teksten van de Israëlische liedjesschrijver Yaakov Rotblit in een van zijn bekendste composities: 'Dingen die we hier zien, zien we niet van verre.'

Deze tekst geeft nog steeds de basis van de ideologie van veel organisaties die de oorlog tegen de delegitimatie van de staat Israël over de hele wereld bestrijden en tegen de Boycott-, Desinvesteren-, Sancties- (BDS) -beweging.

De organisaties die van mening zijn dat er geen plaatsvervanging is om ooggetuige te zijn en daadwerkelijk omstandigheden te onderkennen om een ingewikkelde conclusie te trekken, is aan het werk om internationale invloedrijke mensen naar Israël te brengen waar ze een beter perspectief kunnen krijgen.

Het ministerie van Strategische Zaken, onder leiding van de minister van Openbare Veiligheid, Gilad Erdan, die de strijd tegen de delegitimatie- en boycotcampagnes leidt, deelt de filosofie van Rotblit, waarin wordt gesteld dat één van de meest effectieve instrumenten ter bestrijding van de vijandigheid tegen Israël is het brengen van delegaties naar Israël.

Als onderdeel van de programma’s van het ministerie zullen in de komende twee jaar meer dan 100 delegaties naar Israël gaan, op basis van het uitgangspunt dat iedereen die het land daadwerkelijk bezoekt, ongetwijfeld aan de ingewikkelde werkelijkheid zal worden blootgesteld en derhalve beter uitgerust zal zijn om de desinformatie en leugens die worden verspreid door boycotbewegingen te ontmaskeren.


Delegations brought by anti-BDS groups

De Europa-Israël Pers Association (EIPA) bijvoorbeeld, die was ingesteld in Brussel vijf jaar geleden, bracht honderden gerespecteerde journalisten en vormgevers van de publieke opinie van een groot aantal toonaangevende mediakanalen van over de hele wereld.

"We hebben senior journalisten van de BBC, de Daily Mail, Le Figaro, CNN Turkije en vele andere media naar Israël gebracht," zei oprichter Rabbi Menachem Margolin.

"Ons doel was het creëren van een situatie waarin de belangrijkste media de waarheid kennen en dat is waarom we begonnen met het organiseren van de bezoeken hier."

Over het geheel genomen heeft het project meer dan 700 artikelen uit het initiatief laten zien, met een duidelijk aantoonbaar beter begrip van de Israëlische meervoudige knelpunten in minder dan vier jaar.

Naast de EIPA, die zich richt op gerespecteerde journalisten, werkt het Europees Leiderschap Netwerk (ELNET) ook met de bedoeling om Europese politici, academici en culturele leiders en voormalige hoogwaardigheidsbekleders te beschouwen om aanzienlijke invloed op het hele continent over Israël uit te oefenen.

'Europa is een grote uitdaging', aldus David Siegel, CEO van een NGO in Israël, die 25 jaar in het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken gediend en in zijn laatste post als generaal consul in Los Angeles was gestationeerd.

“Het is een super belangrijk continent voor de toekomst van Israël, en het kan niet genegeerd worden Achtenvijftig procent van de Amerikaanse congresleden heeft in een bepaald stadium Israël bezocht, waar slechts ruim 10% van de leden van het Europees Parlement Israël heeft bezocht. Dat zegt het allemaal. Ze worden gevoed door de media. Daarom hebben we in het afgelopen decennium meer dan 200 delegaties hier gebracht, 2.300 politici, “zei Siegel.


Senior Trump administration official Becky Norton Dunlop with Yossi Dagan

Hoofd van de regionale raad van de Samaria Yossi Dagan, 36, stemt in met deze beoordeling. “Onwetendheid”, zegt hij "is de belangrijkste vijand op de nederzetting beweging. Het merendeel van het publiek is hier nooit geweest, maar het stoort mensen niet om negatieve meningen te vormen over het opbouwen van gemeenschappen. '

De afgelopen zes jaar heeft de Raad van Buitenlandse Betrekkingen gewerkt om EU-parlementariërs naar Israël te brengen, samen met Amerikaanse congresleden en Europese politici.

"We hebben al meer dan 1.000 rondleidingen georganiseerd zoals deze," stelde Dagan. 'Ze kunnen niet geloven hoe klein het land is. Op kaarten kun je niet begrijpen wat je met je eigen ogen kunt zien. '

In samenwerking met het ministerie van Strategische Zaken en Informatie

How defeating BDS is closer, literally, than we think

Organizations committed to fighting those who slander and ostracise Israel have developed a counter-strategy that aims to bring dignitaries, cultural leaders, politicians and journalists to Israel to view first hand the realities on the ground; 'They can’t believe just how small the country is.'

Over the past few years, many organizations have brought renowned international journalists, politicians and cultural leaders from around the globe to Israel as they take on the task of enabling the world’s opinion shapers to witness first hand that which cannot be viewed by pouring over maps and absorbing the biased reports in the media.

These organizations have made it their mission to help opinion shapers better understand the reality on the ground in Israel.

The mission is perhaps best encapsulated in the lyrics written by Israeli songwriter Yaakov Rotblit in one of his most famous compositions: “Things that we see from here we can’t see from afar.”

This lyric still provides the basis of the ideology of many organizations fighting the war against the delegitimization of the State of Israel throughout the world and against the Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) movement.

The organizations which believe that there is no substitute for actually witnessing circumstances up close in order to draw an informed conclusion are working to continue bringing international influential figures to Israel where they are able to gain a better perspective.

The Ministry of Strategic Affairs, headed by Public Security Minister Gilad Erdan, which is leading the struggle against the delegitimization and boycott campaigns shares Rotblit’s philosophy which posits that one of the most effective tools in combating the hostility against Israel is bringing delegations to Israel.

As part of the ministry’s programs, in the next two years more than 100 delegations will visit Israel based on the basic premise that anyone who actually visits the country will undoubtedly be exposed to the complicated reality and will consequently be better equipped to challenge the disinformation and lies being disseminated by boycott movements.

The Europe Israel Press Association (EIPA) for example, which was set up in Brussels five years ago, brought hundreds of respected journalists and known public opinion shapers from a myriad of leading media outlets throughout the world.

“We have brought senior journalist from the BBC, the Daily Mail, Le Figaro, CNN Turk and many other media outlets to Israel,” said founder Rabbi Menachem Margolin.

“Our aim was to create a situation in which the main media outlets know the truth, and that’s why we started organizing the visits here.”

Overall, the project has seen more than 700 articles flow out of the initiative with a slant demonstrably more understanding of Israeli’s multiple predicaments in fewer than four years.

In addition to the EIPA focusing on respected journalists, the European Leadership Network (ELNET) also works with the intended mission of bringing European politicians, academics and cultural leaders and former dignitaries considered to wield significant influence throughout the continent to Israel.

“Europe is a huge challenge,” explains David Siegel, CEO of an NGO in Israel who served over the past for 25 years in the Israeli Foreign Ministry and in his last post served as the General Consul in Los Angeles.

“It is a super important continent for Israel’s future, and it cannot be ignored. Eighty-five percent of American congressmen have visited Israel at some stage but only a little over 10% of the European Parliament members have visited. That says it all. They feed on the media. That’s why in the last decade we have bought more than 200 delegations here, 2,300 politicians,” Siegel said.

Head of the Samaria Regional Council Yossi Dagan, 36, agrees with this assessment. “Ignorance”, he says “is the the main enemy on the settlement enterprise. The majority of the public has never even been here, but it doesn’t bother people to form negative opinions on the building of communities.”

Over the last six years, the Council's External Relations Community has worked to bring EU parliamentarians to Israel, along with US congressmen and European politicians.

“We have organized more than 1,000 tours like these ones already,” Dagan boasted. “They can’t believe just how small the country is. On maps you can’t comprehend what can be seen with your own eyes.”

In cooperation with the Strategic Affairs and Information Ministry

Source: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4990848,...