02 oktober 2017

Dreigende tandenloze "zwarte lijst", VN verzendt intimiderende brieven naar bedrijven die in Judea, Samaria werken

‘Want hij was betaald om mij bang te maken, zodat ik op zijn voorstel zou ingaan en heiligschennis zou plegen. Dan hadden ze iets om mij zwart te maken en mij in opspraak te brengen.’ Nehemia 6:13 (NBV)

Door Eliana Rudee 1 oktober 2017, 11:30 uur

De Verenigde Naties hebben brieven gestuurd naar 150 bedrijven die in Judea, Samaria en de Golan Hoogvlakte opereren, ermee dreigend om ze op hun zwarte lijst van bedrijven te zetten die de groei van Israëlische nederzettingen mogelijk maken of profiteren van de groei van die nederzettingen. De zwarte lijst is gebaseerd op intimidatie tactiek, omdat de VN geen boycot kan afdwingen van de Israëlische bedrijven die op hun zwarte lijst staan. Het VN "goedkeuringsstempel" beïnvloedt echter wel internationale bedrijven om directe of indirecte transacties met Israëlische bedrijven te vermijden.

In maart heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHCR) voor (32 landen voor en 15 onthoudingen) de Wet Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) van 2017 gestemd, wat inhoudt dat er een "zwarte lijst" van bedrijven moet worden gemaakt, waarvan de volledige lijst zal worden gepubliceerd in december. De zwarte lijst bevat grote Amerikaanse bedrijven zoals Airbnb, Caterpillar, Priceline.com, en TripAdvisor, evenals Israëlische bedrijven zoals Coca-Cola Israel, Teva Pharmaceuticals, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq en Egged.

Van de 150 bedrijven die brieven hebben ontvangen, is de helft Israëlisch, 30 zijn er Amerikaans, en de rest omvat landen zoals Duitsland, Zuid-Korea en Noorwegen.


Prince Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein (YouTube)

De hoge Commissaris van de VN voor Mensenrechten Zeid Ra'ad Al Hussein begon de brieven begin september te sturen. Volgens hoge Israëlische ambtenaren en westerse diplomaten, zoals Haaretz rapporteerde, vragen de brieven de bedrijven om hun bedrijfsactiviteiten in Israëlische nederzettingen te specificeren.

Een anonieme Israëlische ambtenaar merkte op dat in de brieven werd gezegd dat de bedrijven zaken doen in de “bezette Palestijnse gebieden" en daarom de "internationale wet en VN beslissingen"schenden.

Maar de zwarte lijst, zelfs indien gepubliceerd, zou niet afdwingbaar zijn. De VN-Raad voor de rechten van de mens, in tegenstelling tot de VN-Veiligheidsraad, heeft geen bevoegdheid sancties op te leggen aan bedrijven die zaken doen in Judea Samaria, om de nederzettingsactiviteiten te beperken of disciplinaire maatregelen af te dwingen.Tenzij de VN-Veiligheidsraad een soortgelijke maatregel aanneemt, is de zwarte lijst alleen pure intimidatie.

Het gebruik van angstzaaiende tactiek tegen Israël is niet nieuw voor de Verenigde Naties, omdat het internationale lichaam sinds 2013 meer dan 45 besluiten tegen Israël heeft genomen en sinds zijn oprichting Israël bijna meer heeft veroordeeld dan de hele rest van de wereld.

Senior Israëlische ambtenaren rapporteren dat de Israëlische bedrijven vrezen voor "desinvestering of vermindering van zaken doen door toedoen van de zwarte lijst." Een aantal bedrijven is sinds de ontvangst van de brief gecapituleerd voor de eisen en hebben de commissaris voor de rechten van de mens geantwoord, dat zij geen contracten verlengen of nieuwe afsluiten in geheel Israël.

De ambtenaren zeiden: "Deze bedrijven hebben moeite met het onderscheid tussen Israël en de nederzettingen en beëindigen hun activiteiten daarom helemaal. Buitenlandse bedrijven zullen niet investeren in iets dat ruikt naar politieke problemen - dit kan een sneeuwbaleffect veroorzaken. "

In het licht van de mogelijke economische impact van de zwarte lijst, is een Israëlische commissie bestaande uit de ministeries van Buitenlandse Zaken, Strategische Zaken, Justitie en Economie bezig om de publicatie van de lijst te voorkomen.

Ondertussen probeert de Trump-administratie samen te werken met de UNHCR om de publicatie van de lijst te voorkomen, terwijl het Amerikaanse Congres en de Senaat een bilateraal wetsvoorstel, de "Israel Anti-Boycott Wet", hebben geintroduceerd, die Amerikaanse bedrijven die door de internationale boycots worden getroffen, zullen beschermen en degenen straffen die eraan voldoen.

US Ambassador to the UN Nikki Haley (Wikimedia Commons)

In juni heeft de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, die zwarte lijst veroordeeld en zelfs gedreigd om uit de VN te stappen, tenzij de VN probeert om "de legitimiteit van de Raad te herstellen" en haar anti-Israëlische vooroordeel en "hypocrisie" op te heffen.

Maar zelfs met Amerikaanse en Israëlische inspanningen, geven overheidsambtenaren aan, dat publicatie van de lijst onvermijdelijk is. Volgens Haaretz is Israël van plan om in gesprek te gaan met de buitenlandse bedrijven op de lijst, mits en zodra de lijst wordt gepubliceerd, benadrukkend dat de lijst "niet bindend en onbeduidend" is en "gelijkwaardig is aan een samenwerking van een boycot tegen Israël."

Threatening Toothless “Blacklist”, UN Sends Intimidating Letters to Firms Working in Judea, Samaria

By Eliana Rudee October 1, 2017 , 11:30 am

“Because he was a hireling, that I might be intimidated and act thus and commit a sin, and so provide them a scandal with which to reproach me.” Nehemiah 6:13 (The Israel Bible™)

The United Nations has sent letters to 150 companies that operate in Judea, Samaria, and the Golan Heights, threatening to add them to the their “blacklist” of firms that enable or benefit from the growth of Israeli settlements. The blacklist relies on intimidation tactics, as the UN would not be able to enforce a boycott of the Israeli companies listed on their blacklist. However, the UN “stamp of approval” is already influencing international companies to avoid direct or indirect transactions with Israeli companies.

In March, the United Nations Human Rights Council (UNHCR) voted in favor (32 nations in favor and 15 abstentions) of the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Act of 2017, which entails creating a “blacklist” of companies, the full list of which will be published this December. The blacklist includes major American corporations like Airbnb, Caterpillar, Priceline.com, and TripAdvisor as well as Israeli companies such as Coca-Cola Israel, Teva Pharmaceuticals, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq, and Egged.

Out of the 150 companies that received letters, half are Israeli, 30 American, and the rest include countries such as Germany, South Korea, and Norway.

UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein began sending the letters in early September. According to senior Israeli officials and Western diplomats, as reported by Haaretz, the letters requested responses from the companies detailing their business activities in Israeli settlements.

An anonymous Israeli official noted that the letters stated the companies were doing business in the “Occupied Palestinian Territories” and are thus violating “internal law and UN decisions.”

But the blacklist, even if published, would not be enforceable. The UN Human Rights Council, unlike the UN Security Council, does not have the authority to impose sanctions on companies doing business in Judea Samaria, to limit settlement activity, or to enforce disciplinary measures. Unless the UN Security Council adopts a similar measure, the blacklist is merely intimidation

Utilizing fear tactics against Israel is not new for the United Nations, as the international body has slapped Israel with over 45 resolutions since 2013, and since its creation, has condemned Israel almost more than rest of the world combined.

Senior Israeli officials report that Israeli companies are concerned of “divestment or scaled down business due to the blacklist.” A number of companies have, since receiving the letter, capitulated to its demands and responded to the human rights commissioner by saying that they will not renew contracts or sign new ones in Israel as a whole.

The officials said, “These companies just can’t make the distinction between Israel and the settlements and are ending their operations altogether. Foreign companies will not invest in something that reeks of political problems – this could snowball.”

In light of the potential economic impact of the blacklist, an Israeli committee comprised of the ministries of Foreign Affairs, Strategic Affairs, Justice and Economy is working to prevent the list’s publication.

Meanwhile, the Trump administration is trying to work with the UNHCR to prevent the list’s publication while the U.S. Congress and Senate have introduced a bipartisan bill, the “Israel Anti-Boycott Act,” that would protect U.S. companies targeted by the international boycotts and punish those who comply with them.

In June, US ambassador to the UN Nikki Haley, condemned that blacklist and even threatened to withdraw from the UN unless it ends it reforms are made “to reestablish the Council’s legitimacy” and ceases its anti-Israel bias and “hypocrisy.”

But even with American and Israeli efforts, government officials project that publication of the list is inevitable. According to Haaretz, if and when it is published, Israel plans on reaching out with the foreign companies on the list, stressing that the list is “non binding and insignificant,” and is “tantamount to cooperating with a boycott of Israel.”

Source: https://www.breakingisraelnews.com/95694/un-sends-...