15 oktober 2017

​Arabische-Media nemen stelling tegen de missie van Israëlische Arabieren tegen BDS

Door Yair Ettinger 15 oktober 2017

Een lid van de delegatie vertelde ‘The Jerusalem Post’ dat hij bedreigingen kreeg om ‘levend verbrand te worden'.

Leden van een Israëlische-Arabische delegatie die naar de Verenigde Staten reizen om studenten te ontmoeten in een openbare diplomatie-missie, kregen bedreigingen van de Arabische media nadat de plannen van de delegatie woensdag in Jeruzalem zijn gepubliceerd.

De organisatie van Reservists on Duty (RoD) (Red: voor informatie over de organisatie zie: http://onduty.org.il ) stelde een team van zes Arabische minderheidsgroepen in Israël samen naar de VS als antwoord op de BDS-campagne tegen Israël en haar beleid ten aanzien van de Arabische sprekende minderheden, hoofdzakelijk binnen de groene lijn.

Het verhaal werd vertaald naar Arabisch in de media, zoals de Al Quds website, de krant Alhayat en sociale media. Een delegatie lid, een jonge vrouw genaamd Dima Tumma van Kufr Manda, vertelde de Post dat ze gepest was, beledigd en mensen haar en haar familie vervloekten.

Tumma zei: "Ik ben niet geïntimideerd, maar dit is brainwashing van sommige media. Ik betaal een hoge prijs ... het is beledigend en het is onaangenaam. Een website schreef dat de staat Israël mij heeft bewerkt en me betaald heeft om deel te nemen aan de delegatie, wat een leugen is. '

Een ander lid van de delegatie, Khazem Khaliliyah, een Arabische moslim uit Iksal in Galilea vertelde Yediot Aharonot dat hij zijn woonplaats moest verlaten en naar Tel Aviv is verhuisd. Hij zei dat mensen met een grote achterban op Facebook hebben oproepen zich tegen hem te keren en dat hij bedreigingen kreeg om “levend verbrand te worden”.

Volgende week zal de RoD-campagne de Atlantische Oceaan oversteken, met deze keer een kleine delegatie van burgers die de volgenden in de ‘Israëlische hasbara’ (publieke diplomatie) willen worden.

Jonathan Elkhoury, een Israëlisch-christelijk inwoner van Haifa, heeft afgelopen mei deelgenomen aan een onstuimige gebeurtenis over Israël aan de Universiteit van Californië, Irvine. Het was ‘Israël Apartheid Week' op de campus en Elkhoury was onderdeel van een delegatie van de Reservisten on Duty, die de reputatie van Israël verdedigde.

ARAB MEDIA TAKES AIM AT MISSION OF ISRAELI-ARABS CAMPAIGNING AGAINST BDS

BY YAIR ETTINGER OCTOBER 15, 2017 09:08

One delegation member told 'The Jerusalem Post' that he received threats to be 'burned alive.'

Members of an Israeli-Arab delegation set to travel to the United States to meet students in a public diplomacy mission received threats from Arab media after The Jerusalem Post published plans of the delegation on Wednesday.

The Reservists on Duty (RoD) organization was set to send a team of six Arab minority groups in Israel to the US as an answer to the BDS campaign against Israel and its policies towards the Arab speaking minorities, mainly within the green line.

The story was widely translated to Arabic in media such as the Al-Quds website, Alhayat newspaper and on social media. One delegation member, a young woman named Dima Tumma from Kufr Manda, told the Post that she was harassed, insulted and people cursed at her and her family.

Tumma said, “I am not intimidated, but this is brainwashing from some of the media. I'm paying a high price... it is [offensive] and it's unpleasant. One website wrote that the state of Israel had recruited me and paid me to participate in the delegation, which is a lie."

Another member of the delegation, Khazem Khaliliyah, an Arab Muslim from Iksal in the Galili, told Yediot Aharonot that he had to leave his hometown and move to Tel Aviv. He said people with large followings on Facebook have called him out and that he received threats to be "burned alive."

Next week the RoD campaign will cross the Atlantic, this time heading a small delegation of citizens who wish to become the next thing in "Israeli hasbara” (public diplomacy).

Jonathan Elkhoury, an Israeli-Christian resident of Haifa, took part last May in a turbulent event about Israel held at the University of California, Irvine. It was “Israel Apartheid Week” on campus and Elkhoury was part of a delegation of the Reservists on Duty, defending Israel’s reputation.

Source: http://www.jpost.com/Israel-News/Israeli-Arabs-def...