17 oktober 2017

Overweldigende meerderheid van Oostenrijkse studenten veroordelen de BDS-beweging als “anti-semitisch”


A pro-BDS demonstration. Photo: FOA / Facebook.

De Oostenrijkse Studentenkring van de Vrijheid veroordeelde vrijdag de boycot, desinvestering en de sanctiebeweging (BDS) tegen Israël als antisemitisch, en drong erop aan dat er geen geld of evenementenruimte naar de beweging gaat.

De resolutie ontving bijna unanieme steun, zonder stemmen tegen en één onthouding.

De unie heeft ook een versie van de definitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance aangenomen, waaronder ook ontkennen van “ recht op zelfbeschikking van het Joodse volk” valt.

Leiders van de BDS-beweging hebben herhaaldelijk beweerd dat Israël geen recht heeft om te bestaan.

De Oostenrijkse Unie van Joodse Studenten verwelkomde de passage van de resolutie en zei in een verklaring op vrijdag: "Dit is een grote stap in de strijd tegen antisemitisme en we zijn erg blij dat bijna alle facties, na onze lobbying, de motie hebben gesteund. ”

De groep gaf speciale dank aan de Groenen en Alternatieve Studenten (GRAS) voor "hun voortdurende steun in de strijd tegen alle antisemitisme.

In zijn eigen verklaring veroordeelde de GRAS-groep “de antisemitische BDS-campagne en zijn verspreiding in het hoger onderwijs" en stond erop om zich tegen antisemitisme uit te spreken.

In augustus 2016 heeft de studentenraad van Duitslands prestigieuze universiteit Leipzig, een van de oudste universiteiten ter wereld, een resolutie aangenomen waarin de BDS-beweging wordt verworpen, en zegt dat de doelstelling ervan “naadloos past bij de antisemitische campagnes van de afgelopen eeuwen en expliciet met die van het Nationaal Socialisme; de Nazi-slogan ‘Koop niet van de Joden' wordt hier opnieuw gebruikt. '

Ook vorige week hebben eerstejaarskandidaten die voor het College Council van de Universiteit van Chicago in de race zijn, verklaard het “in het algemeen niet eens te zijn” met de resolutie van april 2016 van het orgaan dat BDS ondersteunt, aldus de krant van de school.

Een kandidaat zei dat voorspraak voor “specifieke internationale politieke kwesties” niet past in het mandaat van de raad, terwijl een ander opmerkte dat “BDS de regionale economie verlamt en de Joden en de Palestijnen beide pijn doet".

Austrian University Students Overwhelmingly Condemn BDS Movement as ‘Antisemitic’

The Austrian National Union of Students on Friday condemned the boycott, divestment, and sanctions movement against Israel as antisemitic, and urged for it to not be given funds or event space.

The resolution received near unanimous support, with no votes against it and one abstention.

The union also adopted a version of the International Holocaust Remembrance Alliance’s definition of antisemitism, which includes “denying the Jewish people their right to self-determination.”

Leaders of the BDS movement have repeatedly gone on record claiming that Israel has no right to exist.

The Austrian Union of Jewish Students applauded the passage of the resolution, saying in a statement on Friday, “This has been a big step in the fight against antisemitism and we are very happy that after our lobbying effort almost all factions have supported the motion.”

The group extended a “special thanks” to the Greens and Alternative Students (GRAS) for “their continuing support in the fight against all antisemitism.

In its own statement, the GRAS group condemned “the antisemitic BDS campaign and its spread in higher education,” and committed to speaking out against antisemitism.

In August 2016, the student council at Gemany’s prestigious Leipzig University — one of the oldest universities in the world — passed a resolution denouncing the BDS movement, saying its objective “fits seamlessly with the antisemitic campaigns of past centuries, and explicitly with that of the National Socialism; Nazi slogan ‘Don’t Buy From the Jews’ is once again being expressed here.”

Also last week, first-year candidates running for College Council at the University of Chicago “generally disagreed” with the body’s April 2016 resolution supporting BDS, the school’s newspaper reported.

One candidate said that advocacy for “specific international political issues” did not fit into the council’s mandate, while another noted that “BDS cripples the regional economy, hurting Jews and Palestinians alike.”