23 mei 2018

Duitse studenten verbieden BDS op campus aan de universiteit van Gutenburg

De studentenraad van de universiteit van Gutenberg stemde voor het classificeren van de boycot-, desinvesterings- en sanctiecampagne tegen Israël als antisemitisch.


Anti-BDS poster. (photo credit: JWG LTD)

Door Benjamin Weinthaler

Voor de tweede keer deze maand stemden Duitse studenten aan een grote universiteit tegen de boycot-, desinvesterings- en sanctiecampagne (BDS) tegen de Joodse staat, waarmee BDS werd uitgeroepen tot een antisemitische aanval op Israël en de academische vrijheid.

De studentenraad van de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz stemde afgelopen woensdag unaniem tegen de BDS in een bindende resolutie die dat zei: "Het studentenparlement van de Johannes Gutenberg Universiteit Mainz veroordeelt de antisemitische boycotcampagnes, zoals de boycot, afstoting en sancties (BDS), en werkt tegen de uitvoering, deelname en ondersteuning van dergelijke campagnes en evenementen op de GOGU.

Een dag voor de Gutenberg-studenten voor een verbod op BDS stemden, stemde de studentenraad van de universiteit van Heidelberg voor het classificeren van de boycot-, desinvesterings- en sanctiecampagne tegen Israël als antisemitisch en versperden de weg naar universitaire ruimte en fondsen voor voorstanders van BDS.

De resolutie van de Gutenburgse studentenraad zei dat geen enkele entiteit van de studentenraad de boycotbeweging tegen Israël kan steunen of eraan kan deelnemen.

"Wij beschouwen internationale samenwerking als essentieel voor wetenschap, vooral de samenwerking van JGU met Israëlische universiteiten," de bovengenoemde resolutie.

De Moshe Dayan Faction bij de JGU was de hoofdsponsor van de resolutie. Ook de jongerenorganisatie van de sociaal-democratische partij Juso steunde de anti-BDS-resolutie. Twee andere studiegroepen, de RCDS Mainz en de LHG Mainz-fractie, steunden de maatregel.

De resolutie zei het al: "Als studentenorganisatie verzetten wij ons tegen antisemitische maatregelen, waaronder het uitsluiten van Israëlische academici van conferenties in het kader van boycotcampagnes.

De studenten zeiden zij zich er op richten om duidelijk te maken dat het verhinderen van samenwerking, of annulering van werk, met Israëlische academici door “antisemitische bedoelingen” wordt gemotiveerd. De resolutie zei dat de BDS campagne die zich op Israëlische academici richt een ,,aanval op academische vrijheid is”.

Johannes Gutenberg University Mainz, vernoemd naar drukker Johannes Gutenberg, heeft zo'n 36.500 studenten. Het is een van de tien grootste openbare universiteiten van Duitsland en bevindt zich in de deelstaat Rijnland-Palts.

GERMAN STUDENTS BAN BDS ON CAMPUS AT GUTENBURG UNIVERSITY

Gutenberg University's student council voted to classify the boycott, divestment, sanctions campaign targeting Israel as antisemitic.

BY BENJAMIN WEINTHAL

For the second time this month, German students at a large university voted to reject the boycott, divestment and sanctions campaign (BDS) targeting the Jewish state, declaring BDS to be an antisemitic-animated attack on Israel and academic freedom.

The student council at Johannes Gutenberg University in Mainz unanimously voted against BDS last Wednesday in a binding resolution that said: “The student parliament of the Johannes Gutenberg University Mainz condemns the antisemitic boycott campaigns, like the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), and works against the implementation, participation and support of such campaigns and events on JGU.”

Just a day before the Gutenberg students voted to ban BDS, Heidelberg University’s student council voted to classify the boycott, divestment and sanctions campaign targeting Israel as antisemitic and bar university space and funds to advocates of BDS.

The Gutenburg student council’s resolution said no entity of the student body can support or participate in the boycott movement against Israel.

“We consider international cooperation as essential for science, especially the cooperation of JGU with Israeli universities,”the resolution said.

The Moshe Dayan Faction at JGU was the main sponsor of the resolution. The youth organization of the Social Democratic Party Juso also supported the anti-BDS resolution. Two additional student groups, the RCDS Mainz and the LHG Mainz faction, supported the measure.

The resolution said: “As a student body we position ourselves against antisemitic measures that include the exclusion of Israeli academics from conferences in the context of boycott campaigns.”

The students said they would aim to educate that the prevention of cooperation, or cancellation of work, with Israeli academics is motivated by “antisemitic intentions.” The resolution said the BDS campaign targeting Israeli academics is an “attack on academic freedom.”

Johannes Gutenberg University Mainz, named after the printer Johannes Gutenberg, has some 36,500 students. It is one of the 10 largest public universities in Germany and is located in the state of Rhineland-Palatinate.

Source: https://www.jpost.com/Diaspora/German-students-ban...