24 mei 2018

De Oostenrijkse overheid kan Kuwait Airways blokkeren wegens anti-Israël vooroordeel

Kuwait Airways zou zijn vluchten in Wenen in juni beginnen.

Kuwait Airways. (photo credit: STEVE FITZGERALD/WIKIMEDIA)

Door Benjamin Weinthaler

Margarete Schramböck, de Oostenrijkse minister van Economische Zaken, zei woensdag dat niet kan worden uitgesloten dat Kuwait Airways landingsrechten worden ontzegd naar aanleiding van beschuldigingen van antisemitisme tegen de luchtvaartmaatschappij die eigendom is van de staat Koeweit, omdat haar vliegtuigen weigeren Israëlische passagiers te bedienen.

Het Oostenrijkse persbureau (APA) en de Daily Standard meldden eerst dat de Oostenrijkse regering strafmaatregelen tegen Kuwait Airways zal overwegen. Nathan Gelbart, de Duitse raadsman van het Lawfare Project, vertegenwoordigt een Israëlische passagier die Koeweit Airways voor de rechter heeft gedaagd omdat hij zijn dienst geweigerd had op grond van zijn nationaliteit in Frankfurt, vertelde The Jerusalem Post op woensdag: "Ik juich het toe dat de regering in Wenen duidelijk sancties overweegt tegen Kuwait Airways vanwege hun discriminerend vervoersbeleid. De meest effectieve manier om antisemitisme te bestrijden is de bestrijding van antisemieten. Ik heb er alle vertrouwen in dat Berlijn zich zeer binnenkort bij deze overwegingen zal aansluiten.

Schramböck, lid van de Oostenrijkse Volkspartij, zei antisemitisch gedrag uitdrukkelijk te verwerpen.

Oskar Deutsch, voorzitter van de Joodse gemeenschap in Wenen, vertelde de norm woensdag dat het gedrag van Koeweit Airways duidelijk antisemitisch en onaanvaardbaar is: "De Republiek Oostenrijk mag niet accepteren dat bedrijven antisemitische wetten gebruiken om Joden te discrimineren. Misschien zou het het beste zijn als de Oostenrijkse regering samen met de Duitse regering en de EU-commissie druk uitoefent op deze luchtvaartmaatschappij en Koeweit. Het beste zou niet zijn wanneer Kuwait Airways niet naar Wenen mag vliegen, tot wanneer Koeweit zijn antisemitische wet verandert,” zei Deutsch.

De Koeweitse monarchie heeft een wet aangenomen die Koeweit verbiedt zaken te doen met Israëliërs. Kuwait Airways zou zijn vluchten in Wenen in juni beginnen.

Een woordvoerder van de Israëlische ambassade in Wenen vertelde de Daily Standard: “Het officiële beleid van Kuwait Airways komt niet overeen met de waarden van de westerse wereld. Wij betreuren het dat deze luchtvaartmaatschappij nu ook vanaf de luchthaven van Wenen zal gaan vliegen en hopen dat de verantwoordelijke autoriteiten de nodige maatregelen zullen nemen.

De zaak Kuwait Airways wordt gezien als een test voor de verklaarde strijd van Duitsland tegen antisemitisme. De Duitse minister van Verkeer Andreas Scheuer kondigde dit jaar aan dat Kuwait Airways "negatieve gevolgen" zal ondervinden als de luchtvaartmaatschappij zijn gedrag niet verandert. Scheuer had de luchtvaartmaatschappij niet bestraft. Het is niet duidelijk of de Duitse regering het conflict wil laten doodlopen om te voorkomen dat Kuwait Airways wordt gesanctioneerd.

AUSTRIAN GOVERNMENT MAY BAR KUWAIT AIRWAYS BECAUSE OF ANTI-ISRAEL BIAS

Kuwait Airways is slated to start its flights in Vienna in June.

BY BENJAMIN WEINTHAL

Margarete Schramböck, the Austrian economics minister, said on Wednesday that denying Kuwait Airways landing rights cannot be ruled out in response to allegations of antisemitism leveled against the Kuwait state-owned airline because its planes refuse to serve Israeli passengers.

The Austrian Press Agency (APA) and the daily Standard first reported that Austria's government will consider punitive measures against Kuwait Airways. Nathan Gelbart, the Lawfare Project's German counsel, represents an Israeli passenger who sued Kuwait Airways for denying him service because of his nationality in Frankfurt, told The Jerusalem Post on Wednesday:" I welcome that the government in Vienna is obviously considering sanctions against Kuwait Airways because of their discriminatory transportation policy. The most effective way to fight antisemitism is to fight antisemites. I am confident Berlin will join these considerations very soon.”

Schramböck, a member of the Austrian People's Party, said she explicitly rejects antisemitic conduct.

Oskar Deutsch, the president of the Jewish community in Vienna, told the Standard on Wednesday that the conduct of Kuwait Airways is clearly antisemitic and unacceptable."The Republic of Austria should not accept when companies use antisemitic laws to discriminate against Jews. Perhaps it would be best when the Austrian government jointly with the German government and the EU commission applies pressure on this airline and Kuwait. The best would be not when Kuwait Airways is not allowed to fly to Vienna, but when Kuwait changes its antisemitic law," said Deutsch.

The Kuwaiti monarchy passed a law that forbids Kuwait from doing business with Israelis. Kuwait Airways is slated to start its flights in Vienna in June.

A spokesman for Israel's embassy in Vienna told the Standard that "The official policy of Kuwait Airways does not correspond to the values of the Western world. We regret the fact that this airline will also now start flights from Vienna's airport and hope that responsible authorities will take the necessary measures."

The Kuwait Airways case is viewed as a test for Germany's declared fight against antisemitism. Germany's transportation minister Andreas Scheuer announced this year that Kuwait Airways will face "negative consequences" if the airline does not change his behavior. However, Scheuer had not penalized airline. It is unclear if the German government wants to allow the conflict to fizzle out to avoid sanctioning Kuwait Airways.

Source: https://www.jpost.com/International/Austrian-gover...