01 juni 2018

Duitse inlichtingendienst beschouwt BDS als antisemitisch

Dit zou het eerste geval zijn van een Duitse binnenlandse inlichtingendienst die BDS als antisemitisch en veiligheidsbedreigend bestempelt.


BDS activists in Berlin. (photo credit: REUTERS)

Door Benjamin Weinthal  

De inlichtingendienst van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg noemde de boycot-, desinvesterings- en sanctiebeweging (BDS) in het onlangs verschenen inlichtingenrapport van mei een "nieuwe variant van antisemitisme". 

De inlichtingendienst richt zich in zijn rapport specifiek op een anti-Israëlische groep die BDS steunt.

Dit zou het eerste geval zijn van een Duitse binnenlandse inlichtingendienst die BDS als antisemitisch en veiligheidsbedreigend bestempelt.

In het inlichtingenrapport, dat op 24 mei verscheen, stond propaganda van de neonazistische partij Der Dritte Weg (De derde weg) om Israëlische producten te boycotten "herinnert men zich ongeveer soortgelijke maatregelen tegen Duitse Joden door de nationaalsocialisten, bijvoorbeeld op 1 april 1933 (de slogan: "Duitsers! Verdedigt u! Koop niet van Joden!

De inlichtingendienst schreef dat deze lijst "gaat over de nieuwe variant van het antisemitisme: het antisemitisme van het antizionisme".

De volledige naam van de inlichtingenorganisatie - het Staatsbureau voor de bescherming van de grondwet - houdt toezicht op bedreigingen van de democratische, constitutionele orde van Duitsland en is het ruwe equivalent van het Israel Security Agency (Shin Bet).

De nazi-organisatie noemt Israël een "terreurstaat" en het "zionistisch abces". De inlichtingendienst kopieerde afbeeldingen van de website van de derde weg, waarop een Palestijnse vlag werd afgebeeld met de woorden "Freedom for Palestine" boven een persoon wiens mond bedekt is met een Israëlische vlag. Een tweede grafiek in het verslag luidt: "Boycotproducten uit Israël: 729=Made in Israël". Het nummer 729 is de productcode waarmee de Israëlische goederen worden geïdentificeerd.

De inlichtingendienst citeerde een tekst van januari 2017 op de website van The Third Way, waarin staat dat "de Israëlische economie zeer afhankelijk is van de export ... en dat men daarom, als actieve hulp voor de Palestijnse vrijheidsstrijd, Israëlische producten moet vermijden bij het winkelen in lokale supermarkten en alle producten die worden geproduceerd door buitenlandse bedrijven die in Israël investeren".

Volgens het inlichtingenrapport Baden-Württemberg lopen de artikelen van The Third Way uiteen van 'extreemrechts tot neonazistisch'. 

In 2017 berichtte The Jerusalem Post dat The Third Way's website een rapport publiceerde over het bezoek van de groep aan Libanon ter verdediging van de oorlog van Hezbollah tegen Israël in 2006. 

The Third Way maakt gebruik van de online betaalservice PayPal om geld in te zamelen voor haar activiteiten. Toen hem naar The Third Way  werd gevraagd, vertelde een PayPal-vertegenwoordiger de post: “Vanwege het vertrouwelijke karakter van de gegevens van onze klanten, kunnen we geen commentaar geven op de details van een specifieke PayPal-rekening. We willen echter benadrukken dat PayPal een nultolerantie heeft voor het gebruik van ons beveiligde betalingsplatform om illegale activiteiten te faciliteren. We stellen alles in het werk om te voldoen aan wet- en regelgeving over de hele wereld. Naleving van deze wetten nemen wij zeer serieus. Wij beoordelen de aan ons gemelde dubieuze activiteiten zorgvuldig en beëindigen onze relatie met rekeninghouders die ons beleid blijken te schenden.

Het bestempelen van BDS als antisemitisch zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor Duitse politici en publieke en private organisaties die zich bezighouden met pro-BDS-activiteiten. 

Verscheidene Duitse banken houden rekeningen aan die verband houden met de BDS. De Bank voor Sociale Economie heeft vier rekeningen die BDS mogelijk maken - het hoogste aantal in Duitsland, volgens onderzoek van de Post. 

Vorige week vroegen Duits-Joodse aandeelhouders om een onderzoek naar de BDS-rekeningen van de bank. De Centrale Dienst voor het Welzijn van de Joden in Duitsland is gedeeltelijk eigenaar van de Bank voor Sociale Economie en heeft de bank opdracht gegeven haar promotie van de BDS-activiteit te beëindigen.

Het Simon Wiesenthal Center vertelde de Post dat de topmanagers van de bank - Harald Schmitz, Oliver Luckner en Thomas Kahleis - op de lijst van de organisatie konden belanden van de ergste uitbarstingen van antisemitisme in het jaar vanwege de banden van de bank met BDS-groepen. 

Schmitz, voorzitter van de bank, heeft op de vraag naar het inlichtingenrapport niet direct geantwoord op een vraag van de Post. 

Nathan Gelbart, een vooraanstaand jurist die in Duitsland in de publiciteit kwam met rechtszaken tegen Joodse antisemieten, heeft vorige week vernietigend uitgehaald naar de leiding van de bank voor het aanwakkeren van antisemitisme via hun steun aan de BDS-groep Jüdische Stimme (Joodse Stem). 

"Een bank die vrijwillig service verleent aan antisemieten is een gemeenschappelijke zaak met Jodenhaat," vertelde Gelbart aan de Post. Joodse Stem heeft Israël vergeleken met nazi-Duitsland.  

German Intelligence agency deems BDS antisemitic 

This is believed to be the first instance of a German domestic intelligence agency labeling BDS as antisemitic and a security threat.

By Benjamin Weinthal  

The intelligence agency for the German state of Baden-Württemberg referred to the boycott, divestment, sanctions (BDS) movement as a "new variation of antisemitism" in its newly released May intelligence report. 

In its report, the intelligence agency specifically targeted an anti-Israel group that supports BDS.

This is believed to be the first instance of a German domestic intelligence agency labeling BDS as antisemitic and a security threat.

The intelligence report, which was published on May 24, said propaganda by the neo-Nazi party Der Dritte Weg (The Third Way) to boycott Israeli products "roughly recalls similar measures against German Jews by the National Socialists, for example, on April 1 1933 (the slogan: 'Germans! Defend yourselves! Don't buy from Jews!')."

The intelligence agency wrote that this list "deals with the new variation of antisemitism: anti-Zionist antisemitism."

The intelligence organization's full name — the State Office for the Protection of the Constitution — monitors threats to Germany's democratic, constitutional order and is the rough equivalent of the Israel Security Agency (Shin Bet).

The Nazi organization calls Israel a "terror state" and the "Zionist abscess." The intelligence agency copied graphics from the Third Way's website showing a Palestinian flag with the words "Freedom for Palestine" over a person whose mouth is covered with an Israeli flag. A second graphic included in the report reads "Boycott products from Israel: 729=Made in Israel." The number 729 is the product code to identify Israeli goods.

The intelligence agency quoted a January 2017 text from The Third Way's website stating that "the Israeli economy is very dependent on exports... and therefore, as active help for the Palestinian freedom struggle, one should avoid Israeli products when shopping in local supermarkets and all products manufactured by foreign companies that invest in Israel."

According to the Baden-Württemberg intelligence report, The Third Way's articles range from "right-wing extremism to neo-Nazi." 

In 2017, The Jerusalem Post reported that The Third Way's website published a report on the group’s visit to Lebanon to champion Hezbollah’s 2006 war against Israel. 

The Third Way uses the online payment service PayPal to raise funds for its activities. When asked about the Third Way, a PayPal representative told the Post: "Due to customer confidentiality, we cannot comment on the details of any specific PayPal account. However, we would like to stress that PayPal has zero tolerance for the use of our secure payments platform to facilitate illegal activities. We make every effort to comply with laws and regulations around the world. Compliance with these laws is something we take very seriously. We carefully review questionable activities reported to us, and discontinue our relationship with account holders found to violate our policies."

Labeling BDS as antisemitic could have far-reaching consequences for German politicians and public and private organizations that engage in pro-BDS activity. 

Several German banks retain BDS-related accounts. The Bank for Social Economy holds four accounts enabling BDS — the highest number in Germany, according to research conducted by the Post. 

Last week, German Jewish shareholders called for a probe into the bank's BDS-linked accounts. The Central Welfare Board of Jews in Germany is a partial owner of the Bank for Social Economy and has told the bank to terminate its promotion of BDS activity.

The Simon Wiesenthal Center told the Post that the bank's top executives — Harald Schmitz, Oliver Luckner and Thomas Kahleis — could land on the organization's list of the year’s worst outbreaks of antisemitism because of the bank's ties with BDS groups. 

When asked about the intelligence report, Schmitz, the bank's chairman, did not immediately respond to a Post query. 

Nathan Gelbart, a prominent lawyer who has won high-profile cases against Jewish antisemites in Germany, blasted the bank’s executives last week for stoking antisemitism via their support for the BDS group Jüdische Stimme (Jewish Voice). 

“A bank that voluntarily provides service to antisemites makes common cause with Jew-hatred,” Gelbart told the Post. Jewish Voice has equated Israel with Nazi Germany.  

Source: https://www.jpost.com/BDS-THRE...