24 juni 2019

2019-06-24-14.25: CIDI doet aangifte tegen antisemitische tirade bij BDS-demonstratie op de Dam in Amsterdam - CIDI reports anti-Semitic tirade at BDS demonstration on Dam Square in Amsterd


Er lijkt geen week voorbij te gaan zonder antisemitisch incident op de Dam in Amsterdam. Deze bizarre tirade vond afgelopen zondag plaats (Redactie ICNN let op grof taalgebruik):

Not a week seems to pass without an anti-Semitic incident on Dam Square in Amsterdam. This bizarre tirade took place last Sunday (ICNN editors pay attention to the use of language):

Nederlands -English

NEDERLANDS:

Bron: CIDI.nl

CIDI doet opnieuw aangifte tegen antisemitische uitlatingen bij de anti-Israel demonstratie op de Dam in Amsterdam. Op 16 juni jl. stak een Engelssprekende aanhanger van de BDS-beweging (Boycot, Desinvesteringen en Sancties) een bizarre tirade af over ‘zionisten’, gevolgd door tientallen complottheorieën over Joden en de Joodse geschriften.

De vrouw noemde zionisten slangen en satanisten, daarmee inspelend op klassieke anti-Joodse vooroordelen. Volgens de vrouw komt dit voort uit de Talmoed, de Joodse mondelinge leer. “De Talmoed zegt dat jullie de mensheid moeten kwellen”, zo is te horen op videobeelden. Wat volgt is een opeenstapeling van allerlei antisemitische stereotypen. Zo zouden Joden geld afpakken, moorden en seks hebben met minderjarige kinderen. Tegen twee Israelische toeristen zegt de vrouw dat ze “Satan in hun gezicht kan zien”, en ze maakt de toeristen uit voor pedofielen.

BDS.amsterdam
Het is niet de eerste keer dat Amsterdamse BDS-aanhangers antisemitische uitlatingen doen. Eerder waren er ook al kreten als “Alle Joden aan het gas,” “kankerjood” en “Heil Hitler” te horen naast het Nationaal Monument op de Dam. Ook toonde een van de vaste demonstranten een hakenkruis. Iets meer dan een maand geleden lanceerde CIDI daarom de website BDS.amsterdam. Hier is een chronologisch overzicht te vinden van uitingen van Jodenhaat tijdens anti-Israelmanifestaties op het Amsterdamse plein. De website geeft een angstwekkend beeld van een vrijplaats voor antisemitisme en haatzaaien.

In het verleden beweerden BDS-activisten vaak dat de personen die antisemitische uitlatingen deden slechts voorbijgangers waren, en niks met de demonstratie te maken hadden. Nu staat echter duidelijk op beeld dat deze vrouw haar antisemitische ideeën verder bespreekt met Simon Vrouwe en andere drijvende krachten achter de semi-permanente demonstratie op de Dam. Ook deelde de vrouw flyers uit namens Simon Vrouwe.

Laconiek
CIDI spreekt de hoop uit dat gemeente, politie en OM nu echt gaan optreden tegen het structurele antisemitisme van BDS-demonstranten in de hoofdstad. Hoewel CIDI meerdere keren aangifte heeft gedaan tegen overduidelijk strafbare uitingen, is er voor zover wij weten nog nooit iemand voor de rechter gebracht. Ook mag BDS nog altijd haat zaaien op de Dam. Dat is onbegrijpelijk. Door dit laconieke optreden wordt de situatie op de Dam iedere week grimmiger. Om deze reden stuurde CIDI in december ook al een open brief aan burgemeester Halsema.

Amsterdam moet nu eindelijk werk gaan maken van het implementeren van hetJoods Akkoord en de bijbehorende werkdefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Ruim een jaar geleden hebben bijna alle partijen in de gemeenteraad hiervoor getekend. Deze mooie woorden staan vooralsnog in schril contrast met het gebrek aan actie van de coalitiepartijen om de antisemitische BDS-demonstratie aan te pakken.


____________________________________________________________
ENGLISH

Source CID.nl

CIDI again reports anti-Semitic statements at the anti-Israel demonstration on Dam Square in Amsterdam. On 16 June this year an English-speaking supporter of the BDS movement (Boycott, Disinvestments and Sanctions) issued a bizarre tirade about 'Zionists', followed by dozens of conspiracy theories about Jews and the Jewish writings.

The woman called Zionists snakes and Satanists, thus responding to classical anti-Jewish prejudices. According to the woman, this stems from the Talmud, the Jewish oral doctrine. "The Talmud says that you must torment mankind," as you can hear on video. What follows is an accumulation of all kinds of anti-Semitic stereotypes. For example, Jews would take money, kill and have sex with underage children. To two Israeli tourists the woman says she can "see Satan in their faces", and she calls the tourists paedophiles.

BDS.amsterdam
This is not the first time that Amsterdam BDS followers have made anti-Semitic statements. Earlier there were also cries like "All Jews on the gas," "cancer Jew" and "Heil Hitler" to be heard next to the National Monument on Dam Square. One of the regular demonstrators also showed a swastika. Just over a month ago CIDI launched the website BDS.amsterdam. Here you can find a chronological overview of expressions of hatred of Jews during anti-Israel manifestations on the Amsterdam square. The website gives a frightening picture of a sanctuary for anti-Semitism and hate speech.

In the past, BDS activists often claimed that the people who made anti-Semitic statements were only passers-by and had nothing to do with the demonstration. Now, however, it is clearly visible that this woman is discussing her anti-Semitic ideas further with Simon Vrouwe and other driving forces behind the semi-permanent demonstration on Dam Square. The woman also distributed flyers on behalf of Simon Vrouwe.

Laconic
CIDI expresses the hope that the municipality, the police and the Public Prosecution Service will now take real action against the structural anti-Semitism of BDS demonstrators in the capital. Although CIDI has reported several times against manifestly criminal statements, as far as we know no one has ever been brought to justice. BDS is also still allowed to sow hatred on the Dam. This is incomprehensible. As a result of this laconic performance, the situation on Dam Square becomes more grim every week. For this reason, CIDI also sent an open letter to Mayor Halsema in December.

Amsterdam finally has to start implementing the Jewish Agreement and the accompanying working definition of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). More than a year ago almost all parties in the city council signed for this. These fine words are still in sharp contrast to the lack of action by the coalition parties to tackle the anti-Semitic BDS-demonstration.

Translated  Deepl