10 oktober 2019

2019-10-10-10.55: Oprichter BDS, Omar Barghouti, wordt binnenkort Israel uitgezet - BDS founder, Omar Barghouti, will soon be deported from Israel

BDS oprichter Omar Barghouti. Screenshot YouTube

Barghouti, oprichter van de BDS, en hater van Israel, heeft een Israëlische permanente verblijfstatus door indertijd te trouwen met een Arabische Israëlische vrouw verblijfsstatus, en woont in de noordelijke Israëlische stad Akko.

 Joop Soesan - 7 oktober 2019 - Joods.nlHoe dubbel het ook is, Omar

Minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri maakte zondag bekend dat hij de Autoriteit voor Bevolking en Immigratie had opgedragen een juridisch advies op te stellen voor gebruik bij de deportatie van de oprichter van Boycott, Desinvestering en Sanctie.

“Ik ben van plan snel te handelen om Omar Barghouti de verblijfsstatus in Israël te ontnemen, zei Deri in een verklaring waarin de stap werd aangekondigd. “Dit is een man die er alles aan doet om het land te schaden en daarom niet het recht mag genieten om een inwoner van Israël te zijn.”

Het feit dat er niet eerder stappen tegen Barghouti waren genomen om hem het land uit te zetten had te maken met juridische obstakels. Nu de plaatsvervangend procureur-generaal het groene licht onlangs had gegeven kan Binnenlandse Zaken de procedure beginnen.

In 2018 werd de verblijfswet veranderd en is “vertrouwensbreuk”een reden iemand zijn of haar verblijfstatus te ontnemen en het land uit te zetten. Volgens een interpretatie van de wet kan het boycotten van Israël een dergelijk misdrijf vormen, iets wat in het gavel van Omar Barghouti overduidelijk is.

De BDS-campagne pleit voor boycots, desinvesteren en sancties tegen Israëlische bedrijven, universiteiten en artiesten. Voorstanders zeggen dat BDS een geweldloze beweging is voor Palestijnse onafhankelijkheid, maar Israël beweert dat de campagne de Joodse staat wil delegitimeren en wordt door velen als antisemitisch gezien. 

Natuurlijk kwam er kritiek op deze beslissing van de Gezamenlijke Arabische Lijst. Lijsttrekker Ayman Odeh zei in een verklaring: “Ik heb maar één ding te zeggen tegen minister Deri: Wij, Arabische Israëliërs, zijn niet naar de staat Israël gekomen. De staat Israël kwam naar ons toe. Wie ben jij om het verblijf van deze inwoner of een andere burger te ontkennen?

_______________________
ENGLISH:


No matter how double it is, Omar Barghouti, founder of the BDS, and hater of Israel, has an Israeli permanent residence status by marrying an Arab Israeli woman residence status, and lives in the northern Israeli city of Akko.

 Joop Soesan - 7 oktober 2019 - Joods.nlHoe dubbel het ook is, Omar

Interior Minister Aryeh Deri announced on Sunday that he had instructed the Authority for Population and Immigration to prepare a legal opinion for use in the deportation of the founder of Boycott, Divestment and Sanction.

"I intend to act quickly to deprive Omar Barghouti of residence status in Israel," said Deri in a statement announcing the move. "This is a man who does everything to harm the country and therefore cannot enjoy the right to be a resident of Israel."

The fact that no earlier action had been taken against Barghouti to expel him had to do with legal obstacles. Now that the Deputy Attorney General has recently given the green light, the Interior can start the procedure.

In 2018 the residence law was changed and "breach of confidence" is a reason to deprive someone of his or her residence status and to deport the country. According to an interpretation of the law, boycotting Israel can constitute such a crime, something that is evident in the gavel of Omar Barghouti.

The BDS campaign advocates boycotts, divestments and sanctions against Israeli companies, universities and artists. Proponents say that BDS is a non-violent movement for Palestinian independence, but Israel claims that the campaign wants to delegitimize the Jewish state and is seen by many as anti-Semitic.

Of course there was criticism of this decision from the Joint Arab List. Party leader Ayman Odeh said in a statement: “I have only one thing to say to Minister Deri: We, Arab Israelis, did not come to the state of Israel. The state of Israel came to us. Who are you to deny the residence of this resident or another citizen?

(Google Transalte)