14 november 2019

2019-11-14-12.00: Nieuwe BDS-truc? Joden hun vluchtbagage weigeren! - New BDS Ploy? Refusing Jews Their Flight Luggage!

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Joden die vanuit Tel Aviv naar Frankrijk vlogen, wachtten uren op hun bagage en vermoedden antisemitisme.

Door United with Israel 

Passagiers die zondag op een vlucht van Tel Aviv naar Frankrijk vertrokken, zouden bij aankomst barbaarse behandelt zijn door het personeel van Lyon Saint-Exupéry. Een rapport van JForum nieuws zei dat  voornamelijk Joodse passagiers uren moesten wachtten op hun bagage. Een vermoedelijke boycot daad vanwege BDS.

Volgens het getuigenis van één reiziger landde de Transavia-vlucht om 17:20 uur in Lyon op een terminal gevuld met alleen passagiers van de vlucht van Tel Aviv. Meestal bruist de terminal van de mensen.

De menigte liep naar de bagageband en wachtte op hun koffers. Tegen 17:50 uur was er geen bagage gelost. Ze waren 'verrast' over de vertraging, vooral omdat dit de enige vlucht was die op dat moment landde, volgens de getuigenis.

Tegen 18.30 uur was de bagage er nog steeds niet, waarna de passagiers begrepen dat er iets mis was. Volgens het rapport ging één van de reizigers naar de bagageclaim voor een verklaring en kreeg te horen dat deze 'binnen vijf minuten' zou aankomen.

Naderhand "zei een bijna onhoorbaar audiobericht de menigte dat hun bagage over nog eens 10 minuten arriveert", aldus de getuigenis.

De passagiers - 95 procent van hen waren Joods, aldus het rapport - merkten toen op dat reizigers van andere vluchten, die later landden dan die van Tel Aviv hun bagage binnen 10 minuten na aankomst kregen.

“Het is nu duidelijk en iedereen begreep wat er gebeurde: de bagage afhandelaars gijzelden onze bagage opzettelijk vanwege het feit waar we vandaan kwamen”, aldus het rapport. “We horen van verschillende passagiers dat ze het al meerdere keren hadden gedaan voor vluchten vanuit Tel Aviv. En uit angst voor represailles doet het luchthavenmanagement niets (of is men misschien medeplichtig?) ”

Ongenoegen steeg omdat geen enkele luchthavenfunctionaris hun te hulp kwam, aldus het rapport. Een groep van de vlucht vond enkele luchthavenmedewerkers die beweerden dat ze geen idee hadden wat er met hun bagage was gebeurd en begonnen de boze menigte te bedreigen, volgens het rapport.

Plots zagen enkele passagiers hun bagage op een kar werd weggevoerd naar een totaal ander gebied, en besloten hun spullen zelf te gaan halen.

"Op dat moment kwam een bagage-afhandelaar fysiek tussenbeide en duwde een passagier weg", aldus de getuigenis. “Een vechtpartij volgde en alles werd chaotisch. De passagiers, geholpen door twee of drie luchthaven agenten, herstelden snel de rust. ”

Twee politieagenten arriveerden ter plekken en zeiden dat, vanwege de geagiteerde menigte, de bagage afhandelaars terughoudend waren om de bagage van de reizigers af te leveren.

Luchthavenpersoneel zei dat het gebied dat de reizigers probeerden binnen te komen, een gesloten beveiligingsgebied was.

De passagiers ontvingen uiteindelijk hun bagage twee uur na de landing, waardoor sommige mensen hun treinen missen.


____________________________________
ENGLISH:

Jews who flew from Tel Aviv to France waited hours to receive their luggage and suspect anti-Semitism.

By United with Israel Staff

Passengers on a flight that left Tel Aviv for France on Sunday reportedly faced barbaric treatment from the Lyon Saint-Exupéry staff upon arrival. A report from JForum news said that the mostly Jewish passengers waited hours to receive their luggage in an act of suspected Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) support.

According to one traveler’s testimony, the Transavia flight landed in Lyon at 5:20 p.m. at a terminal filled only with passengers from the Tel Aviv flight. Usually, the terminal is bustling with people.

The crowd headed towards the luggage conveyor belt and waited for their suitcases. By 5:50 p.m., no luggage had been unloaded. They were “surprised” at the delay, especially since this was the only flight that landed there at the time, according to the testimony.

By 6:30 p.m., the luggage had still not been received, at which point the passengers understood that something was wrong. According to the report, one of the travelers went to the luggage claim for an explanation and was told that it would arriving “within five minutes.”

Afterwards, “an almost inaudible audio message [told] the crowd that their luggage will arrive in another 10 minutes,” according to the testimony.

The passengers – 95 percent of them Jewish, the report said – then noticed that travelers from other flights that landed later than the one from Tel Aviv were getting their luggage within 10 minutes of arrival.

“It is now clear and everyone understands what is happening: the baggage handlers intentionally hold our luggage as hostages because of where we come from,” said the report. “We learn from passengers that they have already done it several times for flights from Tel Aviv. And for fear of reprisal, the airport management does nothing (or maybe he is accomplice?)”

Tempers rose as no airport official came to their assistance, the report said. A group from the flight found some airport staff who claimed they had no idea what happened to their luggage and started threatening the angry crowd, according to the report.

Suddenly, a few passengers thought they saw their luggage being carried away on a cart, in a totally different area, and decided to go and get their belongings on their own.

“At that moment, a baggage handler physically intervened and pushed a passenger,” according to the testimony. “A brawl ensued and everything [got] confused. The passengers, helped by two or three airport agents, quickly [returned] the calm.”

Two policemen arrived and said that, due to the agitated crowd, the baggage handlers were reluctant to deliver the travelers’ luggage.

Airport staff said the area the travelers attempted to enter was a closed security area.

The passengers finally received their luggage two hours after landing, causing some people to miss their trains.