18 november 2019

2019-11-Amerikaanse regering gaat EU-besluit aanvechten dat Joodse producten apart wil etiketteren - US government to challenge EU decision that Jewish products want to be labeled separately

Nederlands -English

NEDERLANDS:

Terwijl Israël wordt geconfronteerd met herhaald raketvuur van islamitische jihadisten, voert de EU een eigen strijd om de Joodse staat te delegitimeren in haar laatste uitspraak die discriminerende etiketteringspraktijken voor Joodse goederen die in betwiste gebieden van Israël zijn geproduceerd, goedkeurt.

Bron: Brabosh

Een paar dagen geleden oordeelde het Hof van Justitie van de EU, het hoogste gerechtshof in de EU, dat Joodse producten die in betwiste gebieden van Israël worden gemaakt, waarschuwingslabels voor consumenten moeten dragen. Voorafgaand aan de uitspraak vuurden Amerikaanse parlementsleden in het Congres waarschuwingsschoten af, waarbij ze de EU waarschuwden dat een dergelijke stap zou leiden tot de handhaving van Amerikaanse anti-boycotwetten, waardoor de handel van de EU met de Verenigde Staten in gevaar zou komen.

Volgens de rapportage door Adam Kredo van het Washington Free Beacon is de regering Trump klaar om ten strijde te trekken over de uitspraak. Momenteel zijn de Verenigde Staten de grootste handelspartner van de EU.

De oorsprong van het juridische geschil gaat enkele jaren terug tot toen de EU in 2015 een mandaat uitvaardigde waarin werd verklaard dat producten die op de Westelijke Jordaanoever en de Golan-hoogvlakte werden geproduceerd, worden geëtiketteerd als afkomstig van een Israëlische nederzetting, op het eerste zicht aciaal met het oog op de bevordering van ‘consumentenbescherming’. Hoewel het onduidelijk is of dat hier daadwerkelijk wordt bereikt.

Eind 2016 werd Frankrijk de eerste EU-lidstaat die probeerde het mandaat af te dwingen, waardoor het Israëlische wijnhuis Psagot een rechtszaak aanspande en beweerde dat een dergelijk mandaat de antidiscriminatiewetten van de EU schond.

Onder de nieuwe regel zullen goederen die door Joden zijn geproduceerd, worden gelabeld als zijnde geproduceerd in een Israëlische nederzetting, terwijl goederen die zijn geproduceerd door moslims kunnen worden gelabeld als gemaakt in ‘Palestina’, wat duidt op een flagrante discriminerende behandeling. Het is niet verwonderlijk dat de aanwezigheid van Israël op de Westelijke Jordaanoever en de Golan-hoogvlakte de enige betwiste gebieden ter wereld zijn waar de EU zich op richt.

“Geen enkel ander grondgebied, bezet, betwist of anderszins is onderhevig aan dergelijke vereisten,” merkte Eugene Kontorovich op, directeur van het Centrum voor Internationaal Recht in het Midden-Oosten aan de George Mason University. Kontorovich benadrukte de eigenaardigheid van de uitspraak. “In geen enkel ander geval vereist een ‘oorsprongsaanduiding’ enige verklaring over de politieke omstandigheden in het gebied. Dit is een speciale gele ster alleen voor Joodse producten.”

Er zijn inderdaad veel betwiste gebieden over de hele wereld die goederen produceren waarvoor de EU gepolitiseerde etiketteringsvoorschriften overbodig acht. Ondanks de bezetting door Rusland van delen van Georgië of de bezetting van de Westelijke Sahara in Marokko, vereist niets in EU-wetgeving of hoger internationaal recht dat goederen die door Rusland in de bezette delen van Georgië zijn geproduceerd, worden geëtiketteerd als ‘Made in Georgia’ of goederen die door Marokko in de Westelijke Sahara worden geproduceerd als ‘Made In de Westelijke Sahara. ‘

Zoals Kontorovich op Twitter verklaarde: “Producten over de hele wereld worden in veel situaties gemaakt die‘ ethische ’en juridische vragen oproepen, van Chinese gevangeniswerkfabrieken tot Marokkaanse boorolie uit de Sahrawi. De enige zorg die in de EU moet worden geëtiketteerd, is dat Joden in buurten wonen waar ze niet zouden moeten zijn.”

De Amerikaanse senator Ted Cruz uit Texas, die de strijd heeft geleid tegen antisemitisme op federaal niveau, herhaalde die gedachten: “Deze etikettering onderscheidt Joden die in gemeenschappen wonen waar Europeanen niet mogen leven en identificeert voor boycots.” De senator ging in op de sombere ernst van de EU-uitspraak en verklaarde het besluit “doet denken aan de donkerste momenten in de geschiedenis van Europa.”

Cruz verwees naar het feit dat hij en senator Tim Kaine eerder een tweeledige resolutie voorstelden “waarin hij antisemitisme in al zijn vormen veroordeelde en pleegde, inclusief campagnes om Joodse bedrijven te boycotten.” Als teken van de tegensteling tussen het standpunt van de Verenigde Staten en dat van de EU, aldus Cruz, “moeten de Europeanen vaststellen dat [de resolutie] door de Senaat unaniem werd aangenomen.”

Yohan Benizri, de advocaat die het wijnhuis vertegenwoordigt, wees op het potentieel van een dergelijke uitspraak om een bureaucratische nachtmerrie te veroorzaken. “Je hebt geen juridische training nodig om de onbedoelde gevolgen van het voeren van een beleid van gepolitiseerde etikettering door de EU te erkennen,” merkte Benizri op. “Als het EU-hof oordeelt dat geografische locatie niet voldoende is, en dat EU-wetgeving vereist dat elk product dat afkomstig is uit een ‘betwist gebied’ of een land met ‘aanstootgevend sociaal beleid’ als zodanig wordt geëtiketteerd, dan zullen de EU-markten in chaos worden gestort.”

De behandeling van Israëlische goederen door de EU is inderdaad in strijd met de kernnorm van non-discriminatie in de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) en in haar geïnstitutionaliseerde opvolger, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waarvan de EU lid is. Uiteindelijk zal de EU waarschijnlijk haar harde maatregelen tegen Israëlische ‘nederzettingen’ -producten moeten rechtvaardigen en aangeven waarom soortgelijke maatregelen niet zijn opgelegd aan goederen die zijn geproduceerd door andere WTO-leden uit andere zogenaamd bezette gebieden.

Gezien het feit dat betwiste gebieden in Israël de enige regio’s ter wereld zijn die aan dit soort etiketteringsvereisten zijn onderworpen, is het moeilijk in te zien hoe het besluit van de EU niet alleen het bewijs is van meer vooroordelen tegen Israël. Terwijl terroristen honderden raketten op Israëlische burgers laten regenen in jihadistische oorlogvoering, voert het hoogste gerechtshof van de Europese Unie een eigen economische oorlogvoering tegen de Joodse staat.

Bronnen:

♦ naar een artikel van Erielle Davidson “Trump Administration Vows To Fight EU Decision To Put Warning Labels On Jewish Products” van 14 november 2019 op de site van The Federalist


_________________________
ENGLISH:


While Israel faces repeated rocket fire from Islamic jihadists, the EU is waging its own struggle to delegitimize the Jewish state in its latest ruling approving discriminatory labeling practices for Jewish goods produced in disputed areas of Israel
.

Source: Brabosh

A few days ago, the EU Court of Justice, the highest court in the EU, ruled that Jewish products made in disputed areas of Israel should wear consumer warning labels. Prior to the ruling, US MPs fired warning shots in Congress, warning the EU that such a move would lead to the enforcement of US anti-boycott laws, endangering EU trade with the United States.

According to the report by Adam Kredo of the Washington Free Beacon, the Trump government is ready to go to battle over the ruling. The United States is currently the EU's largest trading partner.

The origin of the legal dispute dates back a few years to when the EU issued a mandate in 2015 stating that products produced in the West Bank and Golan Heights are labeled as coming from an Israeli settlement at first sight especially with a view to promoting 'consumer protection'. Although it is unclear whether this will actually be achieved here.

At the end of 2016, France became the first EU member state to attempt to enforce the mandate, bringing Israeli winery Psagot to court and claiming that such a mandate violated EU anti-discrimination laws.

Under the new rule, goods produced by Jews will be labeled as being produced in an Israeli settlement, while goods produced by Muslims can be labeled as being made in "Palestine," indicating flagrant discriminatory treatment. It is not surprising that Israel's presence in the West Bank and the Golan Heights are the only disputed areas in the world that the EU focuses on.

"No other territory is occupied, disputed or otherwise subject to such requirements," noted Eugene Kontorovich, director of the Center for International Law in the Middle East at George Mason University. Kontorovich emphasized the peculiarity of the ruling. "In no other case does an" origin marking "require any explanation of the political conditions in the area. This is a special yellow star for Jewish products only. "

Indeed, there are many disputed regions around the world that produce goods for which the EU deems politicized labeling requirements unnecessary. Despite the occupation by Russia of parts of Georgia or the occupation of Western Sahara in Morocco, nothing in EU legislation or higher international law requires goods produced by Russia in the occupied parts of Georgia to be labeled as "Made in Georgia" "or goods produced by Morocco in Western Sahara as" Made In Western Sahara. "

As Kontorovich stated on Twitter: “Products around the world are made in many situations that raise" ethical "and legal questions, from Chinese prison works to Moroccan drilling oil from the Sahrawi. The only concern that needs to be labeled in the EU is that Jews live in neighborhoods where they shouldn't be. "

The American Senator Ted Cruz from Texas, who led the fight against anti-Semitism at the federal level, reiterated those thoughts: "This labeling distinguishes Jews living in communities where Europeans are not allowed to live and identifies for boycotts." seriousness of the EU ruling and declared the decision "reminiscent of the darkest moments in the history of Europe."

Cruz referred to the fact that he and Senator Tim Kaine previously proposed a dual resolution "condemning and committing anti-Semitism in all its forms, including campaigns to boycott Jewish companies." As a sign of the contradiction between the US position and that of the EU, according to Cruz, "the Europeans must state that [the resolution] was unanimously adopted by the Senate."

Yohan Benizri, the lawyer representing the winery, pointed to the potential of such a statement to cause a bureaucratic nightmare. "You don't need legal training to recognize the unintended consequences of the EU's policy of politicized labeling," Benizri noted. "If the EU court finds that geographic location is not sufficient, and that EU legislation requires that any product that comes from a" disputed area "or a country with" offensive social policy "is labeled as such, the EU will markets are plunged into chaos. "

The treatment of Israeli goods by the EU is indeed contrary to the core standard of non-discrimination in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and in its institutionalized successor, the World Trade Organization (WTO), of which the EU is a member. Ultimately, the EU will probably have to justify its tough measures against Israeli "settlement" products and explain why similar measures have not been imposed on goods produced by other WTO members from other so-called occupied territories.

Given that disputed territories in Israel are the only regions in the world that are subject to this type of labeling requirements, it is difficult to see how the EU decision is not only evidence of more prejudice against Israel. While terrorists rain hundreds of rockets on Israeli civilians in jihadist warfare, the highest court of the European Union conducts its own economic warfare against the Jewish state.

Sources:

♦ to an article by Erielle Davidson "Trump Administration Vows To Fight EU Decision To Put Warning Labels On Jewish Products" from November 14, 2019 on The Federalist site

(Google Translate)