13 februari 2020

2020-02-13: TAU-opgraving buiten Jeruzalem onthult een ‘concurrent’ van de tempel van koning Salomo - TAU Dig Outside Jerusalem Unearths a Rival to King Solomon’s Temple

Aerial photograph of the Moẓa temple
Photo Credit: P. Partosh, Skyview

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

Archeologen van de Universiteit van Tel Aviv onder leiding van prof. Oded Lipschits en Ph.D. kandidaat Shua Kisilevitz gaan door met het uitgraven van een unieke tempel uit de tijd van de Eerste Joodse Tempel in Tel Moẓa nabij Jeruzalem. Het tempelcomplex, het enige in zijn soort dat tot nu toe is ontdekt in het rijk van de koninkrijken van Israël en Juda, is in veel opzichten vergelijkbaar met de gedetailleerde beschrijving van de tempel gebouwd door koning Salomo, in Koningen I hoofdstuk 6.

Onderzoekers zeggen dat die plek een grote bijdrage levert aan het begrip van de Eerste Tempelperiode en aan het vergelijken van de archeologische bevindingen - hier en op andere plaatsen - met het Bijbelverhaal.

Hun artikel, A Rival to Solomons Temple - The Place of Worship at Tel Moẓa Explained , werd afgelopen december gepubliceerd in Biblical Archaeology Review. Zie ook: Nog een tempel in Juda!(PDF).

Rituele standaard met overblijfselen van decoratie in de vorm van een paar leeuwen of sfinxen in de Moẓa-tempel / K. Amit

"De opgraving in Tel Moẓa begon in 1993, als een opgraving door de Israel Antiquities Authority - ter voorbereiding op de aanleg van een weggedeelte dat de afritrotonde bij Highway 1 zal vervangen. Zo’n opgraving is erop gericht om eventuele belangrijke informatie en vondsten op voorhand te redden", zegt Kisilevitz. “Extra ‘reddingsopgravingen’ zijn uitgevoerd in 2002, 2003 en 2012-13. Deze opgravingen hebben een belangrijke locatie blootgelegd, waarvan de dominante periode de tijd was van de eerste tempel - van de 10e tot de vroege 6e eeuw v.Chr. (Tweede IJzertijd). '

"De bevindingen geven aan dat er een belangrijk economisch en administratief centrum was, in de vruchtbare Moẓa-vallei, waar tientallen silo's en twee grote graanopslagfaciliteiten stonden", vervolgt Kisilevitz. “In het midden van de plaats werd een monumentaal tempelcomplex van het type 'Noord-Syrische tempel' blootgelegd, dat typisch is voor het Oude Nabije Oosten. Onder andere werd een altaar voor het offeren blootgelegd, naast een tafel voor het neerleggen van de offergaven. Veel andere rituele gebruiksvoorwerpen werden ontdekt op de site – waaronder kleibeeldjes in de vorm van een mens en een paard."

Menselijk beeldje uit de Moẓa-tempel / K. Amit

"De tempel in Moẓa is het enige tempelcomplex van dit type dat tot op heden in de rijken van Juda en Israël is ontdekt," zei ze. "De architectuur en de versieringen die de rituele vaten sieren zijn vergelijkbaar met die toegeschreven aan de tempel van Salomo in Jeruzalem, en in detail beschreven in hoofdstuk 6 van het Boek Koningen."

In maart 2019, na de voltooiing van de bouw van de brug naar Jeruzalem en de verwijdering van het zand dat die plek tijdens de bouw bedekte, keerden de archeologen terug naar Tel Moẓa, dit keer als een academische opgraving vanuit de Universiteit van Tel Aviv.

Paardenbeeldje uit de Moẓa-tempel / K. Amit

 “Dit seizoen werd er erg gericht gegraven, en het doel was tweeledig: ten eerste, blijf de tempelstructuur blootleggen; en ten tweede, gebruik geavanceerde wetenschappelijke technologieën om die plek beter te begrijpen, ”zegt Kisilevitz. "We ontdekten dat het bouwsel ten minste 21 meter lang was en dat er onder de vloer van de tempelbinnenplaats nog resten van een andere religie-gerelateerd bouwwerk was te zien, waarschijnlijk uit de 10e eeuw v.Chr."

Onderzoekers wijzen erop dat het tempelcomplex, met zijn verschillende lagen, een ongekende vondst in de archeologie van Israël vormt: tempelachtige gebouwen uit het begin van de Tweede IJzertijd, en een tempel die gedurende het grootste deel van de Eerste Tempelperiode bleef bestaan, naast de tempel van Salomo in Jeruzalem. Daarom draagt de plek enorm bij aan het begrijpen van de ontwikkeling van religie in Juda én aan het begrip van hoe het Koninkrijk van Juda tot stand was gekomen.

Tijdens de opgraving hebben de onderzoekers van de materialen uit de vier lagen die in een sectie aan de oostkant van de tempel zijn blootgelegd monsters genomen, en deze getest met behulp van verschillende technologieën: OSL - fysieke methode voor het dateren van grondmonsters; Koolstof 14 dateringstest voor organische materialen; en micro-archeologische technieken met behulp van microscopen, infraroodstralen en andere wetenschappelijke instrumenten om de verborgen componenten in de archeologische vondsten te onthullen.

Paardenbeeldje uit de Moẓa-tempel / K. Amit

"De resultaten van de tests zullen ons veel informatie over de tempel geven", zegt Kisilevitz. "We hopen onder andere dat ze ons zullen helpen om de data van de verschillende lagen nauwkeurig te bepalen, uit te zoeken of het bouwwerk op enig moment is verlaten en de aard van de activiteiten op de binnenplaats van de tempel te reconstrueren."

"Aangezien het grootste deel van de rituele activiteit plaatsvond op de binnenplaats, terwijl het tempelcomplex zelf alleen toegankelijk was voor priesters, hopen we dat verdere opgraving in dit gebied meer religie-gerelateerde voorwerpen zullen onthullen," zegt ze.

"De vondsten van de opgraving in Tel Moẓa, in het verleden, in het heden en in de toekomst, zijn van groot belang voor het begrijpen van de Eerste Tempel-periode en het vergelijken van de archeologische bevindingen met de Bijbel," vat Prof Lipschits samen.

"De aanwezigheid van een tempel die lijkt op de tempel van Salomo, slechts enkele kilometers buiten Jeruzalem, roept veel vragen op," merkt hij op, "aangezien het wemelt in de Bijbel van teksten die gaan over de strijd tegen het oprichten van aanbiddingsplekken buiten Jeruzalem, en zelfs expliciet stellen dat de God van Israël alleen in de tempel in Jeruzalem moet worden aanbeden. Verder spreken de boeken van 2 Koningen en 2 Kronieken over twee religieuze hervormingen die precies op dit punt ingingen: de hervorming van koning Hizkia aan het einde van de 8e eeuw v.Chr. En de meer radicale hervorming van koning Josia, die alle gebedsplaatsen buiten Jeruzalem vernietigde in de late 7e eeuw v.Chr. '

"We hopen dat onze bevindingen ons zullen helpen een aantal intrigerende vragen te beantwoorden: wie heeft de tempel in Moẓa gebouwd en wanneer?", vertelt Lipschits. “Welk ritueel heeft er op verschillende tijdstippen plaatsgevonden? Wat was de relatie tussen de gemeenschap rond de tempel in Moẓa en de gemeenschap rond de tempel in Jeruzalem? Hebben de priesters van de tempel van Moẓa ooit de superioriteit van de priesters en heersers van de tempel in Jeruzalem aanvaard, en zo ja, wanneer gebeurde dit?

Heeft de tempel in Moẓa de religieuze hervormingen van Hizkia en Josia overleefd en bleven deze doorgaan tot de vernietiging van het koninkrijk van Juda door de Babyloniërs in 586 v.Chr.? ”

Twee extra opgravingsseizoenen zijn gepland in Tel Moẓa, in het voorjaar van 2020 en 2021, met studenten en onderzoekers uit de hele wereld, vooral uit Israël, Duitsland, de Tsjechische Republiek en de VS. Onderzoekers hebben er vertrouwen in dat er veel spannende ontdekkingen op hen wachten op deze unieke plek, die niet ophoudt te verrassen.

 Bron: JewishPress

 

**************************************
ENGLISH:

Aerial photograph of the Moẓa temple
 Photo Credit: P. Partosh, Skyview

Archaeologists from Tel Aviv University led by Prof. Oded Lipschits and Ph.D. candidate Shua Kisilevitz continue the excavating of a unique temple from the time of the First Jewish Temple at Tel Moẓa near Jerusalem. The temple complex, which is the only one of its kind discovered to date in the realm of the kingdoms of Israel and Judea, is similar in many respects to the detailed description of temple built by King Solomon, in Kings I chapter 6.

Researchers say the site contributes greatly to understanding the First Temple period and to comparing the archaeological findings – here and in other sites – with the Bible narrative.

Their article, A Rival to Solomon’s Temple – The Place of Worship at Tel Moẓa Explained, was published in in Biblical Archaeology Review last December. See also: Another Temple in Judah! (PDF).

 Ritual stand base with remains of decoration in the shape of a pair of lions or sphinxes in the Moẓa temple / K. Amit

“The excavation at Tel Moẓa began in 1993, as a rescue excavation by the Israel Antiquities Authority – in preparation for the construction of a section of road that will replace the exit roundabout at Highway 1,” says Kisilevitz. “Additional rescue excavations were carried out in 2002, 2003 and 2012-13. These excavations uncovered an important site, whose dominant period was the time of the First Temple – From the 10th to the early 6th century BCE (Second Iron Age).”

“The findings indicate that there was an important economic and administrative center here, at the fertile Moẓa valley, with dozens of silos and two large grain storage facilities,” Kisilevitz continues. “At the center of the site, a monumental temple complex of the ‘North Syrian Temple’ type was exposed, whose plan is typical of the Ancient Near East. Among other things, an altar for offering sacrifices was revealed, alongside a table for offerings and many ritual utensils were discovered at the site – among them human- and horse- shaped clay figurines.”

Human figurine from the Moẓa temple / K. Amit

“The temple at Moẓa is the only temple compound of this type discovered to date in the realms of Judea and Israel,” she said. “Its architectural plan and decorations that adorn the ritual vessels are similar to those attributed to Solomon’s Temple in Jerusalem, and described in detail in the Book of Kings I chapter 6.”

In March 2019, following the completion of the construction of the bridge leading to Jerusalem and the removal of sand fillings that covered the site during construction, the archaeologists returned to Tel Moẓa, this time as an academic excavation of Tel Aviv University.

Horse figurine from the Moẓa temple / K. Amit

“The excavations this season were very focused, and the goal was twofold: first, continue to expose the temple structure; and second, use advanced scientific technologies to better understand the site,” says Kisilevitz. “We discovered that the structure was at least 21 meters (63 ft.) long, and that underneath the temple courtyard floor there are remains of another worship-related structure, probably from the 10th century BCE.”

Researchers point out that the temple complex, with its various layers, constitutes an unprecedented finding in the archeology of Israel: worship structures erected at the beginning of the Second Iron Age, and a temple that continued to exist throughout most of the First Temple period, alongside Solomon’s Temple in Jerusalem. Therefore, the site contributes greatly to understanding the evolution of worship in Judea, and to understanding the process of forming the Kingdom of Judea.

During the excavation, the researchers sampled materials from four layers exposed in a section on the eastern side of the temple, and submitted them for testing using various technologies: OSL – physical method for dating dirt samples; Carbon 14 dating test for organic materials; and micro-archeology techniques using microscopes, infrared rays, and other scientific instruments to reveal the hidden components within the archaeological findings.

Horse figurine from the Moẓa temple / K. Amit

“The results of the tests will give us a lot of information about the temple,” Kisilevitz says. “Among other things, we hope they will help us to accurately determine the dates of the different layers, find out if the structure has been abandoned at any time, and reconstruct the nature of the activities that took place in the temple courtyard.”

“Since most of the ritual activity took place in the courtyard, while the temple structure itself was only accessible to priests, we hope that further excavation in this area will reveal more objects of worship,” she says.

“The findings of the excavation at Tel Moẓa, past, present and future, are of great importance in understanding the First Temple period, and comparing the archaeological findings to the Bible,” Prof. Lipschits summarizes.

“The very presence of a temple similar to Solomon’s Temple just a few miles from Jerusalem raises many questions,” he notes, “Since the biblical text is rife with struggles against erecting worship sites outside Jerusalem, and even explicitly states that the God of Israel must be worshiped only in the temple in Jerusalem. Furthermore, the books of Kings II and II Chronicles speak of two religious reforms that dealt with precisely this point: King Hezekiah’s reform at the end of the 8th century BCE, and the more radical reform of King Josiah, which destroyed all places of worship outside Jerusalem in the late 7th century BCE.”

“We hope our findings will help us answer a variety of intriguing questions: who erected the temple in Moẓa and when?” Lipschits elaborates. “What ritual has taken place in it at different times? What was the relationship between the community around the temple in Moẓa and the community around the temple in Jerusalem? Did the priests of the temple of Moẓa at some point accept the supremacy of the priests and rulers of the temple in Jerusalem, and if so, when did this happen?

Did the Temple in Moẓa survive Hezekiah and Josiah’s religious reforms, and did it continue to operate until the destruction of the Kingdom of Judea by the Babylonians in 586 BC?”

Two additional excavation seasons are planned at Tel Moẓa, in the spring of 2020 and 2021, with students and researchers from around the world, especially from Israel, Germany, the Czech Republic and the US. Researchers are confident that many exciting discoveries await them on the unique site that does not stop surprising…

Source: JewishPress