12 juli 2017

Boeren uit de Jordaan-vallei vechten terug tegen BDS

Met de hulp van het ministerie van strategische zaken zullen Israëlische boeren uit de Jordaanvallei de BDS-inspanningen omzetten om in het buitenland direct aan de consument te verkopen op tien beurzen in de VS en Europa.

Itamar Eichner | Gepubliceerd: 08.07.17, 19:26

Het ministerie van Strategische Zaken zal 4 miljoen NIS toewijzen aan tien beurzen in de Verenigde Staten en Europa waardoor boeren uit de Jordaanvallei hun paprika's, kruiden en druiven kunnen verkopen aan pro-Israëlische consumenten ondanks een Europese boycot.


Israeli farmers (Photo: Boaz Rabinovitch)

De creatieve oplossing komt ten gunste van de boeren in de regio die jarenlang economisch lijden als gevolg van boycot inspanningen die door BDS en anderen zijn ingeleid. Producten uit de vallei die gericht zijn op boycot omvatten paprika's, druiven, specerijen, vijgen en dadels.

De economische schade van dergelijke activiteiten is significant, die boeren jaarlijks ongeveer zo’n NIS 100 miljoen kosten.

Inwoners van de Jordaanvallei hebben eerder geklaagd dat de Israëlische regering haar hoofd in het zand stak en niets doet om ze te beschermen. Voor het eerst heeft het ministerie van strategische zaken, onder leiding van minister Gilad Erdan, besloten 4 miljoen NIS toe te wijzen om de regionale raad van de Jordaanvallei te helpen.

Het budget zal worden gebruikt om 10 internationale evenementen in de VS en Europa te organiseren, waar boeren uit het gebied hun kwaliteitsproducten kunnen laten zien en met trots zeggen: “Onze producten zijn legaal geproduceerd en we bieden een levensvatbaarheid voor 6.000 Palestijnen die niet door de Palestijnse Autoriteit worden verzorgd. "

Naast de evenementen in de VS en Europa, zal het ministerie vijf delegaties van buitenlandse journalisten naar de Jordaanvallei brengen om de effecten van de boycot op producten te benadrukken.

Dit is niet de eerste keer dat het idee werd besproken.


Farmers protesting government inaction

In juni 2016 werd een pilot uitgevoerd waarin de boeren uit de Jordaanvallei hun producten in een 'Israëlpaviljoen' in Moskou hebben gepresenteerd en 20.000 bezoekers kregen. Bovendien, in september van dat jaar, presenteerde het ministerie van de Westelijke Jordaanoever producten op een Israël-conferentie in Washington.

"De strijd tegen boycotorganisaties is het voorkomen van schade aan het land, maar een van de belangrijke gebieden die nog steeds in gevaar zijn, is de Israëlische landbouw, die wordt beschadigd door de leugens die erover verspreid worden", aldus Erdan in een interview met Yedioth Ahronoth. "Het is zeer belangrijk om haar kwaliteit te promoten en te tonen en te beschermen, en dat is de essentie van samenwerking met de Jordaanvallei."

David Elhiani, hoofd van de Jordaanvallei Regionale Raad, zei dat in Engeland en West-Europa, met nadruk op Scandinavië, producten uit de Jordaanvallei als besmette goederen worden behandeld.

Echter, Elhiani heeft de hoop uitgesproken over het plan en zei: “De beurzen kunnen de landbouw in de Jordaanvallei redden en nieuwe markten voor ons openen. Wij hopen ook Azië en de VS te bereiken.”


Jordan Valley farmers hit back at BDS

With the help of the Ministry of Strategic Affairs, Israeli farmers from the Jordan Valley will bypass BDS efforts to sell produce abroad directly to consumers at ten fairs in the US and Europe.

Itamar Eichner|Published: 08.07.17 , 19:26

The Ministry of Strategic Affairs will allocate NIS 4 million to ten fairs in the United States and Europe allowing farmers from the Jordan Valley to sell their peppers, spices and grapes to pro-Israel consumers despite a European boycott.

The creative solution comes as a welcome relief to farmers in the area who have been suffering economically for years as a result of boycott efforts initiated by BDS and others. Products from the valley that are targeted for boycott include peppers, grapes, spices, figs and dates.

The economic damage from such activities is significant, with farmers suffering damages totaling roughly NIS 100 million every year.

Residents of the Jordan Valley have previously complained that the Israeli government is burying its head in the sand and not doing anything to protect them. However, for the first time, the Ministry of Strategic Affairs, headed by Minister Gilad Erdan, has decided to allocate NIS 4 million to help the Jordan Valley Regional Council.

The budget will be used to organize 10 international events in the US and Europe, where farmers from the area will be able to display their quality produce and proudly say, "Our produce is legally produced and we provide a livelihood for 6,000 Palestinians who are not cared for by the Palestinian Authority."

In addition to the events to be hosted in the US and Europe, the ministry is set to bring five delegations of foreign journalists to the Jordan Valley to highlight the effects of the boycott on produce.

This is not the first time that the idea was discussed.

In June 2016 a pilot was conducted in which the farmers from the Jordan Valley presented their produce in an 'Israel pavilion' in Moscow, getting 20,000 visitors. Additionally, in September this year, the ministry presented produce from the West Bank at an Israel advocacy conference in Washington.

"The struggle against boycott organizations is preventing damage to the country, but one of the important areas still at risk is Israeli agriculture, which is harmed by the lies spread against it," said Erdan in an interview with Yedioth Ahronoth. "It is very important to promote and showcase its quality and to protect it, and that is the essence of cooperation with the Jordan Valley."

David Elhiani, head of the Jordan Valley Regional Council, said that in England and Western Europe, with an emphasis on Scandinavia, products from the Jordan Valley are treated as contaminated goods.

However, Elhiani expressed hope with the plan, saying, "The fairs can save agriculture in the Jordan Valley and expose us to new markets. We hope to reach Asia and the US as well.”

Source: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4986366,...