15 april 2021

2021-04-15: Biden brengt 'nucleaire holocaust' met 'wegterend vlees', een profetie van Zacharia - Biden to bring ‘nuclear holocaust’ with ‘burning flesh’, a prophecy of Zecharia

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Tulsi Gabbard waarschuwt: Biden brengt 'nucleaire holocaust' met 'wegterend vlees', een profetie van Zacharia.

Door: Israel365 News ADAM ELIYAHU BERKOWITZ - BIJBELS NIEUWS

De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de Heere worden getroffen met een afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal Hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond. Zacharia 14:12 (NBV )

Voormalig congreslid Tulsi Gabbard gaf maandag een angstaanjagende waarschuwing tijdens een interview op Fox News en beweerde dat een oorlog met Rusland momenteel gevaarlijk dichtbij is. In het interview zinspeelde ze op het gebruik van kernwapens en riep ze beelden op die verontrustend veel leken op profetische beschrijvingen van Gog en Magog.

GABBARD WAARSCHUWT VOOR OORLOG TUSSEN DE VS EN RUSLAND

Gevraagd naar het toenemende conflict tussen Rusland en Oekraïne, zei Gabbard: "Het beweegt zich in een zeer gevaarlijke richting, en de vraag voor het Amerikaanse volk is: 'Zijn we bereid om namens Oekraïne oorlog te voeren met Rusland?"

"We moeten begrijpen dat een dergelijke oorlog een prijs vraagt die we ons nauwelijks kunnen voorstellen," zei Gabbard. 

Haar waarschuwing draagt het gewicht van ervaring met zich mee, aangezien Gabbard, een majoor in de Nationale Garde, in 2004 werd ingezet voor een 12 maanden durende tour in Irak en van 2008 tot 2009 opnieuw in Koeweit. Gabbard heeft de Combat Medical Badge en de Meritorious  Service Medaille ontvangen.

“Dit wordt geen oorlog van 'Oké, dit overkomt iemand anders aan de andere kant van de wereld. Dit is iets dat invloed zal hebben op mij en jou en al je kijkers en al onze dierbaren. "

“Deze oorlog zal geen spelletje zijn. Dit is een oorlog waarin geen winnaars zijn. Dit is een oorlog waarin je duizenden kernwapens hebt die de Verenigde Staten op Rusland hebben gericht. Rusland heeft duizenden op ons gerichte kernwapens die elke stad of plaats in Amerika in minder dan 30 minuten zouden kunnen treffen en waarvoor eenieder van ons een prijs zal betalen die bestaat uit een ondragelijke dood en onvoorstelbaar lijden. "

"VLEES TEERT WEG VAN  DE BOTTEN"

“Honderden miljoenen mensen sterven en lijden terwijl ze zien dat hun vlees wegteert van hun beenderen . Dit is iets dat je je niet eens echt kunt voorstellen. "

Gabbard heeft misschien gelijk dat het voor de gemiddelde persoon onmogelijk zou zijn zich een dergelijk scenario voor te stellen, maar dit werd duidelijk beschreven door de profeet Zacharia met verwijzing naar de Oorlog van Gog en Magog vóórdat de Messias komt:

“De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de Heere worden getroffen met een afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal Hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond.”  Zacharia 14:12 (NBV)

Een ander uniek aspect van een nucleaire oorlog waarnaar Gabbard verwijst, is dat het enorm destructief is terwijl het onnatuurlijk snel van aard zal zijn, met raketten die de oceanen en continenten veel sneller oversteken dan zelfs de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen. Ook dit wordt beschreven door de profeten die de oorlog van Gog en Magog beschrijven als een ongewoon korte oorlog . Een traditie van de Vilna Gaon (een prominente 18e-eeuwse Thora-autoriteit) leert dat de oorlog van Gog en Magog 12 minuten zal duren. Volgens een twintigste-eeuwse interpretatie: "Een derde van de wereld zal sterven, een derde zal lijden aan de pest en een derde zal overleven."

Deze 18e-eeuwse profetie van een oorlog van 12 minuten was verrassend, aangezien het enkele honderden jaren vóór de komst van kernwapens beschreven is . Conventionele oorlogen duren noodzakelijkerwijs veel langer en zo'n snelle oorlog was destijds ondenkbaar. In de Bijbel wordt wellicht gezinspeeld op een dergelijke korte oorlog, mogelijk een nucleaire uitwisseling.

“Wanneer de avond valt komt de verschrikking, vóór de morgen aanbreekt zijn zij weggevaagd”. Jesaja 17:14

BIDEN LAAT DE SPANNING ESCALEREN.

Gabbard stond erop dat oorlog met Rusland niet moet worden overwogen “om deze redenen; het zal het einde teweegbrengen van de wereld zoals wij die kennen. " 

Gabbard beschuldigde president Biden van escalerende spanning tussen  Rusland en Amerika. "Als hij dat niet doet, is het niet de vraag óf we oorlog gaan voeren met Rusland, óf we eindigen met een nucleaire holocaust, maar een kwestie van wanneer ... en het zou veel sneller kunnen gaan dan we ons kunnen voorstellen."

Tucker Carlson eindigde het interview met de opmerking dat de meeste reguliere media dit conflict volledig over het hoofd zien.

SLECHTSTE RUSSISCHE MILITAIRE OPBOUW SINDS DE LAATSTE INVASIE

Gabbard's beoordeling weerspiegelt wat velen die dicht bij het conflict staan al geloven, aangezien de situatie op ontploffen staat met meer dan 80.000 man Russische troepen langs de oostgrens van Oekraïne, waaronder tanks, artilleriestukken, gepantserde transporten en ondersteunende voertuigen. Dit gaat veel verder dan een machtsvertoon en velen zijn bang dat het een voorbereiding is op een invasie.

Russische media waarschuwden maandag dat het land "een stap verwijderd is van oorlog", aangezien het nieuws Oekraïne een "nazi" -staat noemde en  beelden liet zien van wapens die naar de grens werden verplaatst. De Russische regering zond ook een nieuwe video uit van haar nieuwste wapens ter gelegenheid van de Dag van de Luchtverdedigingstroepen.

De Oekraïense presidentiële woordvoerder Iuliia Mendel kondigde aan dat 40.000 troepen nu op de Krim zijn gestationeerd en nog eens 40.000 in de buurt van de Donbass-regio, waar door Rusland gesteunde separatisten al jaren tegen regeringstroepen vechten.   

Volgens het Witte Huis had president Biden naar verluidt zondagmiddag een ongeplande bijeenkomst in het Oval Office met zijn 'team van adviseurs'.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft met 'consequenties’ gedreigd als Rusland Oekraïne binnenvalt, maar de VS hebben ook hun toevlucht genomen tot maatregelen. In een interview op NBC's Meet the Press op zondagochtend benadrukte Blinken zijn zorgen over de situatie in Oekraïne

"Nu, terwijl ik hier sta, moet ik je zeggen dat ik me echt zorgen maak over de acties van Rusland aan de grenzen van Oekraïne", zei Blinken. “Er zijn meer Russische troepen aan die grenzen dan ooit tevoren sinds 2014, toen Rusland voor het eerst binnenviel. Daarom staan we in nauw contact, in nauwe coördinatie, met onze bondgenoten en partners in Europa. We delen die zorg allemaal. En president Biden is hier heel duidelijk over geweest. Als Rusland roekeloos of agressief handelt, zijn er kosten en consequenties. ”.

Amerikaanse militaire verkenningsvliegtuigen P-8A Poseidon en Lockheed EP-3E Orion zijn dit weekend boven de Zwarte Zee nabij de Krim gespot. De marine stuurde twee torpedobootjagers, de USS Donald Kook en de USS Roosevelt, naar de Zwarte Zee.

NUCLEAIRE OORLOG IN PROFETIE

De profeet Jesaja verwijst ook naar een snelle en allesomvattende catastrofe vergelijkbaar met een nucleaire oorlog: moderne schuilkelders.

“Men schuilt weg in rotsspelonken, in holen in de grond, op de vlucht voor de vreselijke macht van de HEER, voor zijn geduchte majesteit, wanneer zijn komst de aarde schokt.” Jesaja 2:19 (NBV)

De profeet Jesaja beschrijft met verontrustende nauwkeurigheid de nucleaire winter, een periode van abnormale kou en duisternis na een nucleaire oorlog, veroorzaakt door een laag rook en stof in de atmosfeer die de zonnestralen blokkeert.

“Want de sterren aan de hemel geven geen licht meer, sterrenbeelden doven uit, de zon is verduisterd als zij opkomt, het licht van de maan is verdwenen.” Jesaja 13:10 (NBV)

 


*********************************
ENGLISH:


Tulsi Gabbard warns: Biden to bring ‘nuclear holocaust’ with ‘burning flesh’, a prophecy of Zechariah

By: Israel365 News - ADAM ELIYAHU BERKOWITZ - BIBLICAL NEWS

As for those peoples that warred against Yerushalayim, Hashem will smite them with this plague: Their flesh shall rot away while they stand on their feet; their eyes shall rot away in their sockets; and their tongues shall rot away in their mouths. Zechariah 14:12 (The Israel BibleTM)

Former Congresswoman Tulsi Gabbard gave a terrifying warning during an interview on Fox News on Monday, claiming that a war with Russia is currently dangerously close. In the interview, she hinted at the use of nuclear weapons, invoking images that were disturbingly similar to prophetic descriptions of Gog and Magog.

GABBARD WARNS OF WAR BETWEEN US AND RUSSIA

When asked about the rising conflict between Russia and Ukraine, Gabbard said, “It is moving in a very dangerous direction, and the question for the American people is, ‘Are we willing to go to war with Russia on behalf of Ukraine.”

“We need to understand that such a war will come at a cost beyond anything we can imagine,” Gabbard said. 

Her warning carries the weight of experience as Gabbard, a major in the National Guard, was deployed for a 12-month tour in Iraq in 2004 and again in Kuwait from 2008 to 2009. Gabbard is a recipient of the Combat Medical Badge and the Meritorious Service Medal.

“This is not going to be a war of ‘Okay, this is happening to someone else on the other side of the world. This is something that will impact me and you and every single one of your viewers and all of our loved ones.”

“This is a war that is not a game. This is a war in which there are no winners. This is a war in which you’ve got thousands of nuclear weapons that the United States has aimed towards Russia. Russia has thousands of nuclear weapons aimed towards us that could hit any town or city in America in less than 30 minutes and exact a cost on every one of us that would result in excruciating death and suffering beyond comprehension.”

“FLESH BEING BURNED FROM BONES”

“Hundreds of millions of people dying and suffering, seeing theirflesh being burned from bones. This is something you can’t even really imagine.”

Gabbard may be correct that it would be impossible for the average person to imagine such a scenario however this was clearly described by the Prophet Zechariah in reference to the pre-Messiah War of Gog and Magog:

As for those peoples that warred against YerushalayimHashem will smite them with this plague: Their flesh shall rot away while they stand on their feet; their eyes shall rot away in their sockets; and their tongues shall rot away in their mouths. Zechariah 14:12

Another unique aspect of nuclear war referred to by Gabbard was as being massively destructive while being unnaturally swift in nature, with missiles crossing oceans and continents far faster than even the most advanced warplanes. This too wasdescribed by the prophets who described the War of Gog and Magog as being an unusually short war. A tradition from the Vilna Gaon (a prominent 18th century Torah authority) teaches that the war of Gog and Magog will last 12 minutes. According to a 20th-century interpretation, “A third of the world will die, a third will suffer from plague and a third will survive.”

This 18th-century prophecy of a 12-minute war was surprising, as it came several hundred years before the advent of nuclear weapons. Conventional wars necessarily last much longer and such a quick war was inconceivable at the time. Such a short war, possibly a  nuclear exchange, may have been hinted at in the Bible.

At eventide behold terror, and before the morning they are not. Isaiah 17:14

BIDEN ESCALATING TENSIONS

Gabbard insisted that war with Russia should not be considered “for these very reasons; it will bring about the end of the world as we know it.” 

Gabbard accused President Biden of escalating tensions with Russia. “If he doesn’t it will not be a question of if we go to war with Russia, if we end up with a nuclear holocaust, but a matter of when…and it could be a lot quicker than any of us imagine.”

Tucker Carlson ended the interview by noting that most of the mainstream media were entirely overlooking this story of conflict.

WORST RUSSIAN MILITARY BUILDUP SINCE LAST INVASION

Gabbard’s assessment reflects what many close to the conflict already believe as the situation is incendiary with more than 80,000 Russian troops along Ukraine’s eastern border, including tanks, artillery pieces, armored transports, and support vehicles. This goes far beyond a show of force and many fear it is preparation for an invasion.

Russian media warned on Monday that the country is “one step away from war” as anchors referred to Ukraine as a “Nazi” state and played footage of weapons being moved to the border. The Russian government also broadcast a new video of its latest weaponry marking Day of the Air Defence Forces.

Ukrainian presidential spokesman Iuliia Mendel announced that 40,000 troops are now stationed in Crimea with another 40,000 near the Donbass region where Russian-backed separatists have been fighting government forces for years.   

President Biden reportedly spent Sunday afternoon in an unscheduled meeting in the Oval Office with his ‘senior team’, according to the White House.

US Secretary of State Antony Blinken has threatened ‘consequences and costs’ if Russia moves into Ukraine but the US has resorted to actions as well. In an interview on  NBC’s Meet the Press on Sunday morning, Blinken emphasized his concerns about the situation in Ukraine

“And as we speak right now, I have to tell you I have real concerns about Russia’s actions on the borders of Ukraine,” Blinken said. “There are more Russian forces massed on those borders than at any time since 2014 when Russia first invaded. That’s why we’re in very close contact, in close coordination, with our allies and partners in Europe. All of us share that concern. And President Biden’s been very clear about this. If Russia acts recklessly, or aggressively, there will be costs, there will be consequences.”.

US military reconnaissance planes P-8A Poseidon and Lockheed EP-3E Orion have been spotted over the Black Sea close to Crimea during the weekend. The navy dispatched two destroyers, the USS Donald Kook and the USS Roosevelt, to the Black Sea.

NUCLEAR WAR IN PROPHECY

The Propjet Isaiah also hints at a swift and all-encompassing catastrophe similar to nuclear war: modern bomb shelters.

 And men shall go into the caves of the rocks, and into the holes of the earth, from before the terror of Hashem, and from the glory of His majesty, when He ariseth to shake mightily the earth. Isaiah  2:19

The Prophet Isaiah goes on to describe with disturbing accuracy nuclear winter, a period of abnormal cold and darkness following a nuclear war, caused by a layer of smoke and dust in the atmosphere blocking the sun’s rays.

For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light; the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. Isaiah 13:10