16 april 2021

2021-04-16: Magnetische pool omkering weer verwacht. Was dit voorspeld door Maleachi? - Magnetic pole reversal comeback expected. Was this prophesied by Malachi?

De polaire vortex stormt over de skyline van Chicago. Mist draagt van een bevroren Lake Michigan tijdens een kleurrijke zonsopgang (Shutterstock)

Door: Israel365 News - ADAM ELIYAHU BERKOWITZ - BIBLICAL NEWS

Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. Die dag is nabij, brandend als een oven. Alle hoogmoedigen en alle boosdoeners zullen stro zijn, en de dag die komt - zegt de Here der heerscharen - zal hen tot as verbranden en van hen zal geen stok of takken overblijven. Maleachi 3:19 (NBV)

Onderzoekers hebben onlangs ontdekt dat een magnetische poolomkering die 42.000 jaar geleden plaatsvond, in combinatie met enorme zonnevlammen, de planeet heeft verwoest. Nu het magnetisch veld weer begint te verschuiven, suggereerde een Torah-geleerde/wetenschapper dat hetzelfde fenomeen door de profeet Maleachi werd voorspeld als voorafgaand aan de "Dag van Hashem."

42.000 JAAR GELEDEN: MAGNETISCHE POOLVERSCHUIVING

Onderzoekers publiceerden onlangs een studie waaruit blijkt dat 42.000 jaar geleden een omkering in het magnetisch veld van de Aarde in combinatie met veranderingen in het gedrag van de Zon de omgeving drastisch veranderde, wat leidde tot enkele eeuwen van apocalyptische omstandigheden. En deze magnetische verschuiving gebeurt nu opnieuw in een alarmerend tempo. 

In de studie, gepubliceerd in Science, wordt opgemerkt dat de magnetische noordpool, een aspect van het magnetisch veld dat de planeet omgeeft, niet statisch is en "zwerft" in de buurt van de geografische noordpool. De oorzaak van deze veranderingen ligt onder onze voeten. De magnetische pool is grotendeels het resultaat van ijzerhoudende vloeistoffen die zich in de kern van de aarde bewegen. De magnetische pool beweegt op natuurlijke wijze en is zelfs bekend om hemisferen (een helft van de aardoppervlak) te verschuiven, waarbij de magnetische noordpool in de magnetische zuidpool verandert. Als de polen verschuiven, wordt het magnetisch veld zwakker. In de afgelopen 30 jaar is de afstand die de magnetische noordpool per jaar verplaatst, versneld van ongeveer 9,3 mijl per jaar tot ongeveer 34 mijl per jaar, waarbij de noordpool uit Noord-Canada, over de Noordelijke IJszee, en in de richting van Siberië wordt verplaatst.

Soms worden deze bewegingen nog extremer en kunnen de magnetische polen zelfs omkeren. De recente studie richtte zich op een dergelijke omkering van de magnetische pool die 42.000 jaar geleden plaatsvond. De nieuwe studie, die bekend staat als de Laschamps-excursie, onthult dat deze leidde tot de vernietiging van de ozonlaag, elektrische stormen die over de tropen raasden, en zonnewinden die spectaculaire poollichtverschijnselen veroorzaakten. Polaire draaikolken bestookten Noord-Amerika, waardoor ijskappen en gletsjers ontstonden. Intens ultraviolet licht doorboorde de atmosfeer, waardoor dier- en plantensoorten en zelfs Neanderthalers uitstierven, terwijl de vroege mens beschutting zocht in grotten. 

Het onderzoek bestudeerde groeiringen van oude Nieuw-Zeelandse kauri-bomen die meer dan 40.000 jaar lang bewaard waren gebleven in veengebieden en andere sedimenten. De bomen brachten een langdurige piek in het radiokoolstofgehalte van de atmosfeer aan het licht, veroorzaakt door de ineenstorting van het aardmagnetisch veld bij de wisseling van de polen, waardoor het mogelijk werd sterk geografisch verspreide gegevens nauwkeurig met elkaar in verband te brengen.

"De kauri-bomen zijn als de Steen van Rosetta die ons helpt om gegevens over milieuveranderingen in grotten, ijskernen en veengebieden over de hele wereld met elkaar in verband te brengen," aldus professor Alan Cooper, die mede de leiding had over dit onderzoeksproject.


De wetenschappers concludeerden dat de tropische regengordels in de Stille Oceaan en de westenwinden in de Zuidelijke Oceaan op hetzelfde moment abrupt verschoven, waardoor op plaatsen als Australië dorre omstandigheden ontstonden op hetzelfde moment dat een aantal megafauna's, waaronder reuzenkangoeroes en reuzenwombats, uitstierven. Verder naar het noorden groeide de enorme Laurentide ijskap snel over het oosten van de VS en Canada, terwijl in Europa de Neanderthalers in een spiraal van uitsterven terechtkwamen. 

Belangrijker nog, het magnetisch veld daalde tot minder dan 6% van wat het nu is. Tegelijkertijd beleefde de zon in deze periode verschillende "grote zonneminima". Hoewel de totale zonneactiviteit over het algemeen veel lager was, was zij ook onstabieler en zond zij talrijke enorme zonnevlammen uit waardoor krachtigere ioniserende kosmische stralen de aarde konden bereiken. De kosmische stralen drongen de bovenste atmosfeer binnen, laadden de deeltjes in de lucht op en veroorzaakten chemische veranderingen die tot het verlies van stratosferisch ozon leidden.

De wetenschappers merkten op dat er rond dezelfde tijd, ongeveer 42.000 jaar geleden, een bloei van grotkunst was, die zij toeschrijven aan mensen uit die tijd die in grotten beschutting zochten tegen de ongekend hoge UV-niveaus.
"Het moet geleken hebben als het einde der dagen," suggereerden de onderzoekers.

"DAG VAN HASJEM

Saul Kullook, een wetenschapper met vele patenten op zijn naam, gelooft dat deze periode door de profeet Maleachi werd beschreven als een voorbode van de uiteindelijke verlossing.

"Er is een profetie in de Hebreeuwse Bijbel, over dat een soortgelijke kosmische gebeurtenis zal plaatsvinden," vertelde Kullook aan Israel365 News, waarbij hij het precieze vers aanhaalde.

Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. Maleachi 3:19 (NBV)

Kullook citeerde de middeleeuwse Franse bijbelcommentator, Rabbi Shlomo Yitzchaki, bekend onder de afkorting Rashi, die het vers in Maleachi uitlegde.

Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. Maleachi 3:23 (NBV)

"De profeet beschreef de verwijdering op een bestaande bedekking die ons beschermt tegen het licht van de Zon," zei Kullook. "Rashi voorzag een bestaande bedekking rond de Aarde, dat is het magnetische veld dat vele eeuwen later door wetenschappelijk onderzoek is gevonden."

Deze polaire verschuiving wordt beschreven in Joodse bronnen. De Midrasj stelt dat God de zondvloed in de tijd van Noach in gang zette door twee sterren te verplaatsen. Dit veroorzaakte een verschuiving van de polen van de wereld; het noorden werd het zuiden, droog land werd oceanen, en oceanen droogden op. 

"Deze 'Dag van God', misschien wel de meest ontzagwekkende bijbelse tijd die in de geschiedenis van de mensheid zal plaatsvinden, heeft nu een natuurkundige verklaring dankzij de ontdekking die minder dan 3 weken geleden aan de wereld bekend werd gemaakt," zei Kullook.

HOE SNEL?

Dit fenomeen dat 42.000 jaar geleden plaatsvond, is goed op weg om weer op te duiken. Onderzoekers schatten dat het magnetisch veld van de planeet in de afgelopen 3000 jaar al 30% van zijn intensiteit heeft verloren en voorspellen dat het in de komende eeuwen zal dalen tot bijna nul. Dit verschijnsel, dat de Zuid-Atlantische Afwijking (SAA) wordt genoemd, wordt toegeschreven aan een toenemend aantal elektronische storingen van navigatie- en communicatiesatellieten en kan gevolgen hebben voor aan de aarde gebonden elektriciteitsnetten. De verschuiving van de polariteit van de planeet kan ook de oorzaak zijn van uitbraken van migrerende vogels die verward raken en sterven.

Kullook merkte op dat onderzoekers niet met zekerheid kunnen vaststellen wanneer de magnetische pool zal verschuiven, maar hij merkte op dat we wel duidelijke tijdschema's hebben voor het einde der dagen.Volgens de Joodse traditie is de laatst mogelijke datum waarop de Messias kan arriveren aan het einde van 6.000 jaar. 

"Studies tonen aan dat deze gebeurtenissen vooral plaatsvinden rond een bepaalde hellingshoek van de aardas, zoals in 42.000 jaar geleden," zei Kullook. "Het einde der dagen ligt nu heel dicht bij deze inclinatie. Vandaar dat verwacht wordt dat het over niet al te lange tijd zal plaatsvinden."

Bron artikel**************************
ENGLISH:

The polar vortex storms over the Chicago skyline. Mist carries off a frozen Lake Michigan during a colorful sunrise (Shutterstock)

By: Israel365 News -  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ - BIBLICAL NEWS

For lo! That day is at hand, burning like an oven. All the arrogant and all the doers of evil shall be straw, and the day that is coming—said the lord of Hosts—shall burn them to ashes and leave of them neither stock nor boughs. Malachi 3:19 (The Israel BibleTM)

Researchers recently discovered that a magnetic pole reversal that took place 42,000 years ago coupled with massive solar flares devastated the planet. As the magnetic field begins to shift again, one Torah scholar/scientist suggested that the same phenomenon was predicted by the prophet Malachi as preceding the “Day of Hashem.”

42,000 YEARS AGO: MAGNETIC POLE SHIFT

Researchers recently published a study showing that 42,000 years ago, a reversal in the Earth’s magnetic field combined with changes in the Sun’s behavior drastically changed the environment, leading to several centuries of apocalyptic conditions. And this magnetic shift is happening again at an alarming rate. 

The study,  published in Science, noted that the magnetic north pole, an aspect of the magnetic field that surrounds the planet, is not static and “wanders” near the geographic north pole. The cause of these changes is beneath our feet. The magnetic pole is mostly the result of ferrous fluids moving around in the earth’s core. The magnetic pole naturally moves and has even been known to shift hemispheres, turning the magnetic north pole into the magnetic south pole. As the poles shift, the magnetic field weakens. In the last 30 years, the rate of distance that the magnetic north pole moves per year sped up from about 9.3 miles per year to around 34 miles per year, moving out of northern Canada, across the Arctic Ocean, and toward Siberia.

Sometimes these movements can become more extreme and the magnetic poles can even reverse. The recent study focused on one such reversal of the magnetic pole that took place 42,000 years ago. Known as the Laschamps Excursion, the new study revealed that it led to the destruction of the ozone layer, electrical storms raging across the tropics, and solar winds that generated spectacular auroras. Polar vortexes blasted North America, generating ice sheets and glaciers. Intense ultraviolet light pierced the atmosphere, causing animal and plant species, and even Neanderthals, to go extinct, while early men sought shelter in caves. 

The research studied growth rings in ancient New Zealand kauri trees that had been preserved in peat bogs and other sediments for more than 40,000 years. The trees revealed a prolonged spike in atmospheric radiocarbon levels caused by the collapse of Earth’s magnetic field as the poles switched, providing a way of precisely linking widely geographically dispersed records.

“The kauri trees are like the Rosetta Stone, helping us tie together records of environmental change in caves, ice cores, and peat bogs around the world,” said professor Alan Cooper, who co-lead this research project.

The scientists concluded that tropical Pacific rain belts and the Southern Ocean westerly winds abruptly shifted at the same time, bringing arid conditions to places like Australia at the same time as a range of megafauna, including giant kangaroos and giant wombats went extinct. Further north, the vast Laurentide Ice Sheet rapidly grew across the eastern US and Canada, while in Europe the Neanderthals spiraled into extinction. 

More importantly, the magnetic field plummeted to less than 6% of what it is today. At the same time, the Sun experienced several “grand solar minima” throughout this period. Though the overall solar activity was generally much lower, it was also more unstable, sending out numerous massive solar flares that allowed more powerful ionizing cosmic rays to reach Earth. The cosmic rays penetrated the upper atmosphere, charging the particles in the air and causing chemical changes that drove the loss of stratospheric ozone.

The scientists noted that at around the same time, approximately 42,000 years ago, there was a flourishing of cave art which they credited to men of that time taking shelter in caves from the unprecedented high UV levels.

“It must have seemed like the end of days,” the researchers suggested.

“DAY OF HASHEM”

Saul Kullook, a scientist with many patents to his name, believes that this period of time was described by the prophet Malachi as a harbinger of the final redemption.

“There is prophesy in the Hebrew Bible, on that a similar cosmic event will take place,” Kullook told Israel365 News, citing the precise verse.

For lo! That day is at hand, burning like an oven. All the arrogant and all the doers of evil shall be straw, and the day that is coming—said the lord of Hosts—shall burn them to ashes and leave of them neither stock nor boughs. Malachi 3:19

Kullook cited the medieval French Biblical commentator, Rabbi Shlomo Yitzchaki, known by the acronym Rashi, who explained the verse in Malachi.

Lo, I will send the Navi Eliyahu to you before the coming of the awesome, fearful day of Hashem. Malachi 3:23

“This ‘Day of God’ is the result of God’s taking out the Sun from its sheath,” Rashi wrote.

“The prophet was describing the removal on an existing cover protecting us from the light of the Sun,” Kullook said. “Rashi was foreseeing an existing cover around the Earth, which is the magnetic field found by scientific research many centuries later.”

This polar shift is described in Jewish sources. Midrash states that God initiated the flood in the time of Noah by moving two stars. This caused a shift in the poles of the world; the north became the south, dry land became oceans, and oceans dried up. 

“This ‘Day of God’, perhaps the most awesome biblical time that will be taking place in the history of mankind now has a physical explanation thanks to the discovery made known to the world less than 3 weeks ago,” Kullook said.

HOW SOON?

This phenomenon that took place 42,000 years ago is well on its way to reappearing. Researchers estimated that the planet’s magnetic field has already lost 30 percent of its intensity in the last 3,000 years and predict it will drop to near zero in the next few centuries. This phenomenon referred to as the South Atlantic Anomaly (SAA) is blamed for an increasing number of electronic failures of navigation and communication satellites and may affect earth-bound power grids. The shifting polarity of the planet may also be behind outbreaks of migrating birds becoming confused and dying.

Kullook noted that researchers cannot determine with any certainty when the magnetic pole will shift but he noted that we do have clear timeframes for the end of days. According to Jewish tradition, the latest possible date the Messiah can arrive is at the end of 6,000 years. 

“Studies show that these events take place mainly around a certain Earth axis inclination, like in 42,000 years ago,” Kullook said. “The end of days is now very close to this inclination. Hence it is expected to take place in a short time from now.”

Source article