16 april 2021

2021-04-16: IDF-chef op herdenkingsdag: Wij zijn de generatie die door Jeremia werd voorspeld - IDF chief on Memorial Day: We are the generation that was prophesied by Jeremiah

IDF stafchef Aviv Kochavi spreekt tijdens de ceremonie ter gelegenheid van de Remembrance Day voor Israël's gevallen soldaten en slachtoffers van terreur, bij de Westelijke Muur in de Oude Stad van Jeruzalem.  Foto door Noam Revkin Fenton/Flash90.

Nederlands +English

NEDErLANDS:

Door: Israel365 News - DAVID SIDMAN - BIBLISCH NIEUWS.

Je hebt een hoopvolle toekomst, je kinderen keren naar hun eigen land terug - spreekt de HEER. Jeremia 31:17 (NBV))

Terwijl de natie Israël woensdag op Memorial Day zijn gesneuvelde soldaten herdenkt, hield de stafchef van de IDF, generaal Aviv Kokhavi, een toespraak tot het volk van Israël tijdens een ceremonie bij de Westelijke Muur in Jeruzalem. Zijn toespraak concentreerde zich op de Bijbelse wortels van het land en hoe die zich verhouden tot de strijders die het vandaag verdedigen.

"De reis van de natie Israël terug naar hun land is ongekend - een soort wonder - een reis van geloof die werd betaald in bloed," zei Kokhavi.

"Deze reis was niet alleen de uittocht uit Egypte, maar de uittocht van het oosten en het westen van een natie die wakker werd en begon te lopen - oudsten en jongeren, vaders en moeders en ik zou graag drie van hen willen bespreken."

RACHEL DE MATRIARCH

De eerste moeder waar de stafchef over sprak was de Bijbelse figuur Rachel. "Rachel, de matriarch, heeft het nooit verdiend om in haar land te wonen en begreep wat het was om een vreemdeling te zijn die er niet thuishoort", herinnerde Kokhavi zich.

Verwijzend naar verschillende passages in het Boek Ezechiël, voegde hij eraan toe dat Rachel: "erin slaagde om in Israël aan te komen, maar er niet in slaagde om er te leven. En toen haar zonen gedwongen werden het land te verlaten, kwamen zij bij haar graf aan "Een schreeuw wordt gehoord in Rama Rachel wenend om haar kinderen."

Aldus zei Hashem: In Rama hoort men klagen, bitter treuren. Rachel beweent haar zonen,zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer.  (Jeremia 31:15)

"Dat is wat er geschreven staat. En toen haar roep gehoord werd, beloofde de profeet: "Weerhoud uw stem van het wenen"

Maar dit zegt de HEERHuil niet langer, droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond – spreekt de HEER

Ze keren terug uit het land van de vijand.

Zo zei Hashem: Weerhoud uw stem van het wenen, uw ogen van het vergieten van tranen, want er is een beloning voor uw arbeid - Zij zullen terugkeren uit het land van de vijand. Ze keren terug uit het land van de vijand. (Jeremia 31:16)

"De zonen zullen terugkeren naar hun land."


Je hebt een hoopvolle toekomst, je kinderen keren naar hun eigen land terug - spreekt de HEER. Jeremia 31:17 (NBV)
*********************
ENGLISH

IDF Chief of Staff Aviv Kochavi speaks during the ceremony marking Remembrance Day for Israel's fallen soldiers and victims of terror, at the Western Wall in Jerusalem's Old City. 
Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90.

By: Israel365 News - DAVID SIDMAN - BIBLICAL NEWS.

And there is hope for your future —declares Hashem: Your children shall return to their country. Jeremiah 31:16 (The Israel BibleTM)
 
As the nation of Israel commemorates its fallen soldiers on Memorial Day on Wednesday, the IDF’s chief of staff, General Aviv Kokhavi, delivered a speech to the people of Israel at a ceremony at the Western Wall in Jerusalem. His address focused on the Biblical roots of the country and how it relates to the warriors defending it today.

“The journey of the nation of Israel back to their land is unprecedented – a type of miracle – a journey of faith that was paid for in blood,” Kokhavi said.
“This journey wasn’t only the exodus from Egypt, but the exodus of the east and west of a nation who woke up and began to walk – elders and youngsters, fathers and mothers and I’d like to discuss three of them.”

RACHEL THE MATRIARCH

The first mother that the chief of staff spoke about was the Biblical character, Rachel. “Rachel the matriarch, never merited to live in her land and understood what it was to be a stranger who doesn’t belong” Kokhavi recalled.

Referring to several passages in the Book of Ezekiel, he added that Rachel: “managed to arrive in Israel but didn’t succeed in living there. And when her sons were forced to leave the land, they arrived at her grave  A cry is heard in Rama Rachel weeping for her children.”

Thus said Hashem: A cry is heard in Rama— Wailing, bitter weeping— Rachel weeping for her children. She refuses to be comforted For her children, who are gone. (Jeremiah 31:14)

“That is what’s written. And when her call was heard, the prophet promised: Restrain your voice from weeping”

Thus said Hashem: Restrain your voice from weeping, Your eyes from shedding tears; For there is a reward for your labor —declares Hashem: They shall return from the enemy’s land. (Jeremiah 31:15)

“The sons will return to their land.”

And there is hope for your future —declares Hashem: Your children shall return to their country. (Jeremiah 31:16)