22 april 2021

2021-04-22: Chauvin vonnis: een schending van de Noahide wetten datl aanzet tot het oprichten van Sanhedrin - Chauvin verdict: a violation of noahide laws that will establish Sanhedrin

Van links naar rechts: Rechter Peter Cahill veroordeelt ex-Minneapolis politieagent Derek Chauvin (screenshot)

HET VONNIS VAN DEREK CHAUVIN: EEN SCHENDING VAN DE NOAHIDE-WETTEN DIE "DE WERELD ZAL AANZETTEN TOT DE OPRICHTING VAN HET SANHEDRIN

Stel in alle steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. Deuteronomium 16:18 (NBV)

Door: Israel365 News - ADAM ELIYAHU BERKOWITZ 

Dinsdagavond kwam een jury in Minneapolis, Minnesota tot het oordeel dat Derek Chauvin schuldig was aan tweedegraads onopzettelijke moord, derdegraads moord, en tweedegraads doodslag in voor de dood van George Floyd. Afgelopen mei, in zijn rol als politieagent, knielde Chauvin ongeveer negen minuten lang op de nek van Floyd terwijl Floyd geboeid was. 

GERECHTIGHEID OF MAFFIA JUSTITIE
De moord op Floyd bracht massale protesten en rellen op gang die zich snel over het hele land verspreidden naar meer dan 2.000 steden en gemeenten in meer dan 60 landen, waarbij naar schatting 20 miljoen mensen betrokken waren. George Floyd werd de belangrijkste oorzaak van de Black Lives Matter (BLM) beweging. Brandstichting, vandalisme en plunderingen hebben die zomer op nationaal niveau naar schatting 1 tot 2 miljard dollar aan verzekerde schade veroorzaakt, de hoogste geregistreerde schade door burgerlijke onlusten in de geschiedenis van de V.S,

Het zeven weken durende proces was misschien wel een van de meest controversiële en wijdverspreide in de recente geschiedenis en ging gepaard met rellen. Maxine Waters verliet Washington om zich bij de protesten in Minneapolis aan te sluiten en riep de demonstranten op om "op straat te blijven" en "de confrontatie aan te gaan" als Chauvin zou worden vrijgesproken in de moord op Floyd. 

"We moeten op straat blijven en gerechtigheid eisen," zei Waters tegen verslaggevers. "We zijn op zoek naar een schuldig vonnis en we willen zien of al het gepraat dat heeft plaatsgevonden en heeft plaatsgevonden nadat ze hebben gezien wat er met George Floyd is gebeurd. Als er niets gebeurt, dan weten we dat we niet alleen op straat moeten blijven, maar dat we moeten vechten voor gerechtigheid," voegde ze eraan toe.

Deze uitspraken werden door veel wetgevers beschouwd als opruiing en rechter Peter Cahill, die het proces tegen Chauvin voorzat, zei tegen advocaat Eric Nelson "dat Congreslid Waters u in hoger beroep misschien iets heeft gegeven dat ertoe kan leiden dat dit hele proces wordt vernietigd".

Ook president Biden mengde zich in de discussie voor het vonnis, met de opmerking dat het "bewijs overweldigend" was, wat impliceert dat een schuldig vonnis gerechtvaardigd was. "Ik bid dat het vonnis het juiste is," voegde Biden eraan toe. "Ik denk dat het overweldigend is in mijn zienswijze."

De woordvoerder van het Witte Huis, Jenn Psaki, werd hierop aangesproken omdat het hoogst ongebruikelijk is dat een zittende president opmerkingen maakt die een lopend proces zouden beïnvloeden.

"De jury is afgezonderd... hij is zeker niet van plan om [het proces] te beïnvloeden," antwoordde Psaki. 

HET BIJBELSE MANDAAT OM RECHTBANKEN EN POLITIE IN TE STELLEN
De opmerkingen van de president kunnen in feite een schending zijn van de noodzakelijke scheiding tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht van de regering. Vanuit Bijbels perspectief is een dergelijke scheiding verplicht, evenals een verwerping van maffiarechtspraak, zoals werd bepleit door afgevaardigde Waters. Deuteronomium geeft een mandaat voor het instellen van rechtbanken en politie, en voor het uitvoeren van correcte rechtspraak die niet beïnvloed wordt door externe krachten.

Stel in alle steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak.
19U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals.
20Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de HEER, uw God, u zal geven, in bezit nemen. Deuteronomium 16:18-20 (NBV)

Opgemerkt moet worden dat het woord shotrim, hier vertaald wordt met "ambtenaren", ook politie betekent. Het instellen van een rechtssysteem en het nastreven van gerechtigheid is ook opgenomen in de Zeven Noachide Wetten die op de gehele mensheid rusten, zoals geïmpliceerd in Genesis:

Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. Genesis 9:6 (NBV)

Gezien in de context van de huidige gebeurtenissen, leert dit vers expliciet dat als Chauvin schuldig was aan moord, hij, als beeld van God, met respect moet worden behandeld en berecht in een rechtbank, in plaats van door middel van maffiarechtspraak. Deze gerechtigheid is nodig omdat Goerge Floyd ook naar het beeld van God was. 

DE POLITIE AFSCHAFFEN: GODDELOOS
Rabbi Hillel Weiss, de voormalige woordvoerder van het Sanhedrin en advocaat van beroep, merkte op dat dezelfde mensen die oproepen zijn om recht te laten geschieden volgens de wil van het volk, ook deel uitmaken van de "Defund the Police" beweging. (Schaf de politie af beweging)

"Gerechtigheid is een product van de politiek geworden, zowel in de VS als in Israël," zei Rabbi Weiss. "Dit is niet alleen expliciet onrechtvaardigheid, maar het is ook anti-Bijbel. En de mensen die hiervoor pleiten zijn natuurlijk anti-religie en anti-Bijbel."

"Deze agenda gaat schuil onder het mom van 'vrijheid'. Mensen willen vrij zijn om te doen wat ze willen, zelfs als dat expliciet onrechtvaardig is. De VS is gebouwd op vrijheid, maar dit kan tot een heilloos uiterste worden doorgevoerd. In Bijbelse termen: de regering en de rechtbanken hebben gezag vanwege hun Bijbelse mandaat. De feitelijke rechter of heerser is bijna irrelevant, zolang hij zich maar aan dat mandaat houdt. En omgekeerd, zelfs de beste heerser of rechter die het juk van de hemel afwerpt, verliest zijn recht om te heersen."

"Dit is gebaseerd op rechtvaardigheid zoals die in de Tora wordt onderwezen. Zodra iemand beweert dat hij die regels van het oordeel kan vervangen, heeft hij zichzelf in de plaats van God gesteld en de enige ware God uit het proces verwijderd. Torah moet gebaseerd zijn op Torah en deze crises komt om de wereld in de richting te duwen van het oprichten van een Sanhedrin dat het licht van Torah in de wereld kan sturen om te voorkomen dat de wereld doorgaat op deze weg naar anarchisme en wetteloosheid."

"GEEN SYSTEMATISCH RACISME"
David Rubin, een terrorisme-expert en oprichter van Shiloh Israel Children's Fund, behandelt de politieke polarisatie in de VS in zijn boek, Confronting Radicals: 'What America can Learn from Israel'. (Wat Amerika kan leren van Israel). Rubin merkte op dat president Biden op de veroordeling reageerde door te zeggen: "Het heeft de oogkleppen voor de hele wereld weggenomen om het systematische racisme te zien. Systematisch racisme - een smet op de ziel van onze natie." 

"Hij verwees ook naar het feit dat andere politieagenten tegen Derek Chauvin getuigden," merkte Rubin op. "Misschien had racisme iets te maken met de moord op George Floyd, of misschien was het gewoon een moord zonder dat racisme een factor was. Maar als het racisme was, wat was er dan systematisch aan? Werd de moord niet door een individu gepleegd?"

Het vonnis bewijst absoluut niet dat systematisch racisme bestaat," beweerde Rubin. "Er is zeker individueel racisme in Amerika en dat zal alleen worden uitgeroeid door onderwijs over het beoordelen van mensen naar wie ze van binnen zijn, niet naar hun huidskleur of hun etnische achtergrond, maar er is niets inherent aan het Amerikaanse systeem dat racistisch is. Systemisch racisme eindigde met de Civil Rights Act in 1964. Vanaf dat moment heeft racisme nog steeds bestaan en is het door veel individuen tentoongespreid, maar het is gewoon niet eerlijk om te zeggen dat het in het systeem is ingebouwd."

"Joe Biden, Kamala Harris en de Democraten als politieke partij willen niet dat deze problematiek verdwijnt na het vonnis. Identiteitspolitiek is voor hen zeer succesvol geweest, en daarom zullen ze, ook al is het niet eerlijk, de onjuist beladen term 'systematisch racisme' zeker blijven uitbuiten om hun relschoppers en plunderaars boos te houden en om politieke punten te scoren."

"De term is onderdeel van een politieke propagandacampagne, zei Rubin. "Er is een oorlog van semantiek gaande in Amerika. Hier in Israël kennen we semantiek van de beladen termen die al vele jaren tegen ons worden gebruikt. Historisch onjuiste termen zoals Palestina in plaats van Israël, of de Westelijke Jordaanoever in plaats van Judea en Samaria, zijn lang gebruikt om mensen te misleiden over de echte geschiedenis in onze regio. Zo ook in Amerika, met termen als systematisch racisme, of fictieve mentale stoornissen zoals homofobie en islamofobie. Dit zijn allemaal politiek geladen termen die de laatste tijd door radicaal links zijn gecreëerd met het politieke doel om conservatieven in het defensief te houden, alsmede om hun eigen radicaal linkse politieke basis te activeren met identiteitspolitiek."

"House Speaker Nancy Pelosi heeft een voorstel goedgekeurd om het gebruik van de termen 'moeder' en 'vader' in het Huis van Afgevaardigden te verbieden. Dit is semantische oorlogsvoering tegen het traditionele gezin dat ooit het fundament van de Amerikaanse samenleving was. Dit is culturele oorlogsvoering die de Democraten uitbuiten om hun radicaal-linkse basis op te laden. Wijlen de grote senator Daniel Patrick Moynihan, die een Democraat was, had jaren geleden al gewaarschuwd voor dit misleidende semantische beleid, net als George Orwell, maar één ding is zeker; Moynihan zou zich vandaag de dag niet thuis voelen in de Democratische partij."**************************
ENGLISH:

From left to right: Judge Peter Cahill sentences ex-Minneapolis police officer Derek Chauvin (screenshot)

DEREK CHAUVIN VERDICT: A VIOLATION OF NOAHIDE LAWS THAT WILL ‘PUSH WORLD TO ESTABLISHING SANHEDRIN’

You shall appoint magistrates and officials for your tribes, in all the settlements that Hashem your God is giving you, and they shall govern the people with due justice. Deuteronomy 16:18 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 News -  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ 

On Tuesday evening, a jury in Minneapolis, Minnesota reached a verdict that Derek Chauvin was guilty of second-degree unintentional murder, third-degree murder, and second-degree manslaughter in the death of George Floyd. Last May, in his role as a police officer, Chauvin knelt on Floyd’s neck for about nine minutes while Floyd was handcuffed. 

JUSTICE OR MOB JUSTICE
The killing of Floyd instigated massive protests and riots that quickly spreading nationwide and to over 2,000 cities and towns in over 60 countries involving an estimated 20 million people. George Floyd became the central cause of the Black Lives Matter (BLM) movement. Arson, vandalism, and looting between that summer were tabulated to have caused $1–2 billion in insured damages nationally, the highest recorded damage from civil disorder in U.S. history,

The seven-week trial was perhaps one of the most controversial and widely publicized in recent history and was accompanied by riots. Rep. Maxine Waters left Washington to join the protests in Minneapolis, calling for protesters to “stay on the street” and “get more confrontational” if Chauvin were acquitted in Floyd’s killing. 

“We’ve got to stay in the street and demand justice,” Waters said to reporters. “We’re looking for a guilty verdict and we’re looking to see if all of the talk that took place and has been taking place after they saw what happened to George Floyd. If nothing does not happen, then we know that we got to not only stay in the street, but we have got to fight for justice,” she added.

These statements were considered by many lawmakers to constitute incitement and Judge Peter Cahill presiding over the Chauvin trial told defense attorney Eric Nelson “that Congresswoman Waters may have given you something on appeal that may result in this whole trial being overturned.”

President Biden also weighed in before the verdict, commenting that the “evidence was overwhelming”, implying that a guilty verdict was called for. 
“I’m praying the verdict is the right verdict,” Biden added. “I think it’s overwhelming in my view.”

White House spokesman Jenn Psaki was challenged on this as it is highly irregular for a sitting president to make comments that would influence an ongoing trial.

“The jury is sequestered… he certainly is not looking to influence [the trial],” Psaki responded.  

THE BIBLICAL MANDATE TO ESTABLISH COURTS AND POLICE
The president’s comments may, in fact, violate the necessary separation between the executive and judicial branches of the government. From a Biblical perspective, such a separation is mandated as is a rejection of mob justice, as was called for by Rep. Waters. Deuteronomy mandates for establishing courts and police, as well as carrying out proper justice that is not influenced by external forces.

You shall appoint magistrates and officials for your tribes, in all the settlements that Hashem your God is giving you, and they shall govern the people with due justice. You shall not judge unfairly: you shall show no partiality; you shall not take bribes, for bribes blind the eyes of the discerning and upset the plea of the just. Justice, justice shall you pursue, that you may thrive and occupy the land that Hashem your God is giving you. Deuteronomy 15:18-20

It should be noted that the word shotrim, translated here as ‘officials’, also means police. Establishing a court system and pursuing justice is also included in the Seven Noahide Laws incumbent upon all of mankind, as implied in Genesis:

Whoever sheds the blood of man, By man shall his blood be shed; For in His image Did Hashem make man. Genesis 9:6

Taken in the context of current events, this verse explicitly teaches that if Chauvin was guilty of murder, he should, as an image of God, be treated with respect and judged in a court, rather than through mob justice. This justice is necessary as Goerge Floyd was also in the image of God. 

DEFUND THE POLICE: GODLESS
Rabbi Hillel Weiss, the former spokesman for the Sanhedrin and a lawyer by profession, noted that the same people who are calling for justice to be carried out according to the will of the people are also part of the “Defund the Police” movement. 

“Justice has become a product of politics, in the US as well as in Israel,” Rabbi Weiss said. “Not only is this explicitly injustice but it is also anti-Bible. And the people who advocate for this are, of course, anti-religion and anti-Bible.”

“This agenda is hidden under the guise of ‘freedom’. People want to be free to do what they want, even if it is explicitly unjust. The US is built on freedom but this can be taken to an unholy extreme. In Biblical terms, the government and the courts have authority because of their Biblical mandate. The actual judge or ruler is almost irrelevant so long as he adheres to that mandate. And, alternatively, even the best ruler or judge who throws off the yoke of heaven loses his right to rule.”

“This is based on justice as it is taught in the Torah. As soon as a person claims that he can replace those rules of judgment, he has placed himself in the place of God and removed the one true God from the process. Torah must be based in Torah and these crises are coming to push the world towards establishing a Sanhedrin that can send the light of Torah into the world to prevent the world from continuing down this path towards anarchism and lawlessness.”

“NO SYSTEMIC RACISM”
David Rubin, a terrorism expert and founder of Shiloh Israel Children’s Fund, deals with the political polarization in the US in his book, Confronting Radicals: What America can Learn from Israel. Rubin noted that President Biden responded to the guilty verdict by saying, “It ripped the blinders off for the whole world to see the systemic racism. Systemic racism — a stain on our nation’s soul.” 

“He also referred to the fact that other police officers testified against Derek Chauvin,’ Rubin noted. “Perhaps racism had something to do with the murder of George Floyd, or perhaps it was just a murder without racism being a factor. But if it was racism, what was systemic about it? Wasn’t the murder carried out by an individual?”

The verdict absolutely does not prove that systemic racism exists,” Rubin asserted. “There is definitely individual racism in America and that will only be eradicated through education about judging people by who they are inside, not by their skin color or their ethnic background, but there is nothing inherent in the American system that is racist. Systemic racism ended with the Civil Rights Act in 1964. From that moment onward, racism has still existed and has been exhibited by many individuals, but it’s just not honest to say that it’s built into the system.”

“Joe Biden, Kamala Harris, and the Democrats as a political party do not want this issue to go away after the verdict. Identity politics has been very successful for them, and therefore, even if it’s not honest, they will definitely continue to exploit the inaccurate loaded term ‘systematic racism’ in order to keep their rioters and looters angry and to score political points.”

“The term is part of a political propaganda campaign, Rubin said. “There is a war of semantics taking place in America. Here in Israel, we know about semantics from the loaded terms that have been used against us for many years. Historically inaccurate terms like Palestine used instead of Israel, or the West Bank used instead of Judea and Samaria, have long been used to mislead people about the real history in our region. So, too, in America, with terms like systemic racism, or fictional mental disorders such as homophobia and Islamophobia. These are all politically loaded terms that have been created recently by the radical Left for the political purpose of keeping conservatives on the defensive, as well as activating their own radical Left political base with identity politics.”

“House Speaker Nancy Pelosi has approved of a proposal to ban the use of the terms ‘mother’ and ‘father’ in the House of Representatives. This is semantic warfare against the traditional family that was once the bedrock of American society. This is cultural warfare that the Democrats are exploiting to charge up their radical Left base. The late great Senator Daniel Patrick Moynihan, who was a Democrat, had warned of this semantic deception years ago, as did George Orwell, but one thing is certain; Moynihan would not feel at home in the Democrat party today.”