23 april 2021

2021-04-23: China getroffen door 3 stofstormen in één maand: een 'bijbels teken van God's ongenoegen' - China hit with 3 dust storms in one month: a ‘biblical sign of god’s displeasere

screenshot

Nederlands + English

NEDERLANDS:

De HEER zal het stof laten regenen op uw akkers: fijn zand zal uit de hemel op u neerdalen. Zo zult u ten onder gaan. (NBV)

Door: Israel365 News -  Adam Eliyahu Berkowitz 

De lucht boven Beijing kleurde geel en de luchtvervuiling steeg tot ernstige niveaus toen China leed onder de ergste stofstormen in meer dan een decennium. De hoofdstad Beijing werd in de afgelopen vijf weken drie keer volledig in wolken gehuld, waarbij het zicht afnam tot ongeveer een halve mijl (800 meter). Een reusachtige wolk van zand en stofdeeltjes kwam de stad binnengestoven, voortgestuwd door sterke winden uit het noorden van China. De huidige storm, de ergste in de reeks, zal naar verwachting de komende dagen aanhouden en het midden en oosten van China treffen. Aangenomen wordt dat de extreme omstandigheden het gevolg zijn van een combinatie van luchtverontreiniging en stof uit Mongolië, dat lijdt onder een hete en droge periode, die wordt aangedreven door ongewoon krachtige winden.

De stofstormen verminderden het zicht, wat tot verkeersstoringen leidde. Gevaarlijke rijomstandigheden leidden tot verkeersopstoppingen en een toename van het aantal ongevallen. Honderden vluchten op regionale luchthavens liepen vertraging op.

De luchtkwaliteitsindex in Peking bereikte een "gevaarlijke" 999, wat de ambtenaren ertoe leidde kinderen, bejaarden en zieken te bevelen binnen te blijven en alle anderen aan te raden niet-noodzakelijke buitenactiviteiten te stoppen. De stormen waren geen zandstormen maar in feite stofstormen met veel kleinere deeltjes die veel verder trekken, langer blijven zweven en schadelijker zijn voor de mens. De concentraties van schadelijke PM2.5-deeltjes, deeltjes met een diameter van 2,5 micrometer die klein genoeg zijn om door de longen te dringen en in de bloedbaan terecht te komen, bereikten eveneens extreme hoogten. Frequente blootstelling aan PM2.5 en "grove" PM10, die 10 micrometer groot is en diep in de longen doordringt, wordt in verband gebracht met hart- en vaatziekten, aandoeningen van de luchtwegen en longkanker.

China heeft geprobeerd een "grote groene muur" van bomen te bouwen om de verplaatsing van deze stoffen tegen te houden en heeft diverse andere milieu-inspanningen gedaan. Li Shuo, de beleidsdirecteur van Greenpeace China, heeft een tweet geplaatst waarin hij de schrijnende situatie hekelt.

China is een van de landen die het meest te lijden hebben onder stof-zandstormen en woestijnvorming: ongeveer een miljoen vierkante mijl woestijnland, wat overeenkomt met ongeveer 27,9% van het landoppervlak van het land.  Studies wijzen de oorzaak aan als ontbossing en bodemerosie die indirecte gevolgen zijn van de bevolkingsgroei van het land.

De oranje getinte stofstorm en woestijnvorming worden in de Bijbel beschreven als tekenen van Goddelijk ongenoegen.

23 De hemel boven uw hoofd zal van koper zijn en de grond onder uw voeten van ijzer.
24 De HEER zal het stof laten regenen op uw akkers: fijn zand zal uit de hemel op u neerdalen. Zo zult u ten onder gaan. (NBV)*****************************
ENGLISH:

screenshot

Hashem will make the rain of your land dust, and sand shall drop on you from the sky, until you are wiped out. Deuteronomy 28:24 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 News -  Adam Eliyahu Berkowitz 

The skies over Beijing turned yellow and air pollution soared to severe levels as China suffered its worst dust storms in over a decade. The capital, Beijing, was entirely engulfed in clouds three times in the last five weeks with the visibility dropping to about half a mile. A giant cloud of sand and dust particles rolled into the city, propelled by strong winds from the north of China. The current storm, the worst in the series, is expected to continue in the coming days, affecting central and eastern China. The extreme conditions are believed to be the combination of air pollution and dust from Mongolia, which is suffering from a hot and dry spell of weather, being driven by unusually strong winds.

The dust storms reduced visibility, leading to transport disruptions. Hazardous driving conditions resulted in traffic congestion and an increase in accidents. Hundreds of flights were delayed at regional airports.

The air quality index in Beijing hit a “hazardous” 999 leading officials to order children, the elderly, and the sick to stay indoors and suggested all others to stop nonessential outdoor activities. The storms were not sandstorms but were, in fact, dust storms carrying much smaller particles that travel much further, remain suspended longer, and are more harmful to humans. The concentrations of harmful PM2.5 particles, particulate matter measuring 2.5 micrometers in diameter which is small enough to penetrate human lungs and enter the bloodstream, reached extremes as well. Frequent exposure to PM2.5 and “coarse” PM10, which is 10 micrometers wide and enters deep into the lungs, is tied to cardiovascular and respiratory diseases and lung cancer.

China has tried creating a “great green wall” of trees to block their movement and various other environmental efforts. Li Shuo, Greenpeace China’s policy director, posted a tweet, decrying the dire situation. 

China is one of the countries most severely jeopardized by dust-sand storms and desertification with about one million square miles of desertified land equalling about 27.9% of the country’s landmass.  Studies point to the cause as deforestation and soil erosion that are indirect effects of the nation’s booming population.

The orange-tinted dust storm and desertification are described in the Bible as signs of Divine displeasure.

The skies above your head shall be copper and the earth under you iron.  Hashem will make the rain of your land dust, and sand shall drop on you from the sky until you are wiped out. Deuteronomy 28:23-24 Israël BijbelTM)