05 mei 2021

2021-05-05: Gebedsbijeenkomst op plaats van Moloch-verering tegen kinderen offeren aan Covid19 - Prayer meeting at place of Moloch worship against children sacrifice to Covid19

Joodse mannen bidden met Talit en tefillin bij zonsondergang (met dank aan: Shutterstock)

Nederlands + English

NEDERLANDS

Jeruzalem: gebedsbijeenkomst op plaats van Moloch-verering om 'offeren van kinderen aan experimenteel Covid vaccin' te verhinderen

1De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer een Israëliet of een vreemdeling die in Israël woont een van zijn kinderen aan Moloch offert, moet hij ter dood gebracht worden; het volk moet hem stenigen. 3Ikzelf zal mij tegen zo iemand keren en hem uit de gemeenschap stoten, omdat hij een van zijn kinderen aan Moloch heeft geofferd en daarmee mijn heiligdom heeft verontreinigd en mijn heilige naam heeft ontwijd. (Leviticus 20:1-3 NBV)

Een massale gebedsbijeenkomst is gepland voor donderdag in Jeruzalem. De locatie van het evenement is met uitzicht op de Hinnom Vallei (Gehenom), waar Kanaänieten en eigenzinnige Israëlieten vroeger kinderen offerden aan Moloch. De Hinnonvallei is ook bekend als de Gehenomvallei - het Hebreeuwse woord voor "hel".

Die locatie werd gekozen omdat, zoals voormalig Zehut politiek partijlid en Knesset kandidaat Shlomo Gordon zei: "Wij zijn niet geïnteresseerd in het offeren van onze kinderen op welk altaar dan ook."

Een "eenheidsgebed bijeenkomst"

The Common Denominator zal een "eenheidsgebeds bijeenkomst organiseren - waarbij mensen van alle geloofsovertuigingen worden samengebracht," - in gebed tegen een vermeend plan om Israëli's te dwingen om hun kinderen te vaccineren met het experimenteel covid-vaccin.  Daniel beweert dat "kinderen risico lopen door Covid-19, noch zijn er lange-termijn veiligheidsstudies met betrekking tot de prik."

Hoofd van Common Denominator groep Ilana Rachel Daniel (courtesy: screenshot)

Het interreligieuze gebed zal plaatsvinden buiten de Oude Stadsmuren van Jeruzalem met uitzicht op de Hinnomvallei, die ooit een plaats was van kinderoffers aan oude afgoden.

"AANBIDDING VAN EEN NIEUW AFGODSBEELD"

"Helaas aanbidden premier Netanyahu en de Israëlische regering een nieuwe afgod, de farmaceutische bedrijven, door hen vrij spel te geven in het grootste en gevaarlijkste medische experiment bij mensen in de geschiedenis. Ze zijn nu op weg om onze kinderen aan deze afgoden op te offeren," zei Ilana Rachel Daniel van 
The Common Denominator.

De bijeenkomst zal live worden uitgezonden voor kijkers van over de hele wereld die deze bezorgdheid delen. Het zal plaatsvinden buiten de Oude Stadsmuren tussen Jaffa Gate en Zion Gate.

"De Israëlische regering, die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de veiligheid van de experimentele vaccinatie, hebben beweerd dat ze niet weten hoeveel mensen zijn overleden na het ontvangen van het experimentele Covid-19 vaccin van Pfizer," zei Daniel.

"Het in de VS gevestigde Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) heeft echter 3.544 sterfgevallen geregistreerd die zich voordeden na de toediening van de Covid-19 vaccinaties. Nog zorgwekkender is de studie van het Harvard Pilgrim College waaruit blijkt dat minder dan 1% van de bijwerkingen ooit via VAERS worden gemeld, wat wijst op een exponentieel hoger aantal bijwerkingen."


MENSEN VAN DE WERELD KOMEN SAMEN

Ze voegde eraan toe dat "Op woensdag komen wij, de mensen van de wereld, samen, van verschillende achtergronden, geloofsovertuigingen en doorleefde ervaringen, op de gemeenschappelijke grond van het risico voor onze toekomst; de gezondheid en het welzijn van onze kinderen, om tegen de Israëlische regering en tegen de hele wereld te zeggen: Genoeg, wij zullen onze kinderen vandaag niet op een altaar offeren."

De organisatoren van de manifestatie beweren dat Israëls eigen Ministerie van Volksgezondheid tientallen gevallen van hartspierontsteking bij jonge mensen heeft gemeld die "waarschijnlijk" verband houden met de Pfizer MRNA-prik.

"Het experimentele mRNA-vaccin bevindt zich nog steeds in de klinische fase en is alleen toegestaan voor gebruik in noodgevallen. Er is geen noodsituatie voor onze kinderen met betrekking tot een Covid-19 besmetting. We komen samen in gebed om God te vragen tussenbeide te komen in deze zaak", aldus Daniel.


**********************
ENGLISH:

Jewish men prayer With Talit and tefillin in sunset (courtesy: Shutterstock)

Jerusalem: prayer rally at site of Moloch worship to prevent ‘sacrificing children to Covid vaccine’

And I will set My face against that man and will cut him off from among his people, because he gave of his offspring to Molech and so defiled My sanctuary and profaned My holy name. Leviticus 20:3 (The Israel BibleTM)

A mass prayer rally is scheduled for Thursday in Jerusalem. The event’s location is overlooking the Hinnom Valley (Gehenom) which is where Canaanites and wayward Israelites used to sacrifice children to Moloch. The Hinnon Valley is also known as the Gehenom Valley – the Hebrew word for ‘hell.’

That location was chosen because as former Zehut political party member and Knesset candidate Shlomo Gordon said: “We are not interested in sacrificing our children on any altar.”

A “unity prayer rally"

The Common Denominator will stage a “unity prayer rally – bringing together people of all faiths,” – in prayer against an alleged plan to coerce Israelis into administering the covid vaccine on their children. Daniel claims that “children are at risk from Covid-19 nor are there long-term safety studies regarding the shot.”

Head of Common Denominator group Ilana Rachel Daniel (courtesy: screenshot)

The interfaith prayer will take place outside of Jerusalem’s Old City Walls overlooking the Hinnom Valley, which was once a site of child sacrifice to ancient idols.

“WORSHIPING A NEW IDOL”

“Unfortunately, Prime Minister Netanyahu and the Israeli government are worshiping a new idol, the pharmaceutical companies, allowing them free reign in the largest and most dangerous human medical experiment in history. They now move to sacrifice our children to those idols,” said Ilana Rachel Daniel of 
The Common Denominator.

The rally will be broadcast live to viewers from around the world who share in this concern. It will take place outside the Old City walls between Jaffa Gate and Zion Gate.

“The Israeli government, which is responsible for tracking the safety of the experimental injection, have claimed that they do not know how many people have died after receiving the experimental Covid-19 vaccine from Pfizer,” Daniel said.

“However, the U.S.-based Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) has logged 3,544 deaths occurring after the administration of the Covid-19 shots. Of increased concern is the Harvard Pilgrim College study that found less than 1% of adverse reactions are ever reported through VAERS, indicating a number of adverse events exponentially higher.”


PEOPLE OF THE WORLD COME TOGETHER

She added that “On Wednesday, we the people of the world come together, of different backgrounds, faiths, and lived experience, on the common ground of the risk to our future; our children’s health and wellbeing, to say to the Israeli Government and to the whole world, Enough, we will not sacrifice our children today on any altar.”

The event organizers claim that Israel’s own Ministry of Health has reported dozens of cases of heart muscle inflammation in young people that is “likely” connected to the Pfizer MRNA shot.

“The experimental mRNA vaccine is still in its clinical stage and is only authorized under emergency use. There is no emergency for our children regarding a Covid-19 infection. We are gathering in prayer to call on God to intervene in this matter” Daniel opined.