11 mei 2021

2021-05-11: VIDEO: Vuur op de Tempelberg: Zacharia's profetie luidt de bouw van de 3e tempel in - Fire on Temple Mount: Zecharia's Prophecy signaling 3rd Temple Construction

En Ikzelf - verklaart Hashem - zal een muur van vuur zijn rondom haar, en Ik zal een heerlijkheid zijn binnenin haar. Zacharia 2:9 (De Israël BijbelTM)

Bron: Israel365 News - 

Het Arabische geweld ging door tijdens Jom Jeroesjalajim (Jeruzalemdag) en bereikte maandagavond zijn hoogtepunt in wat alleen maar kan worden omschreven als een veldslag op de Tempelberg. Op een bepaald moment staken door Arabieren gegooid vuurwerk een grote boom in brand die naast de Aqsa Moskee stond, waarmee het antwoord werd gegeven op Joodse gebeden, gebaseerd op een profetie van Zacharia dat de Tempel die door vuur was verwoest, in vuur zal worden herbouwd. 

Nachem (troost) is een gedeelte dat op Tisha B'Av (een negende av) wordt toegevoegd aan het mincha (middag) gebed voor de bouw van Jeruzalem in de drie dagelijkse gebeden Amidah/Shemonah Esrehrice. Tisja B'Av is de vastendag ter herdenking van de verwoesting van de Joodse tempels. De laatste alinea lijkt precies te verwijzen naar de gebeurtenissen van maandagnacht:

כִּי אַתָּה ה' בָּאֵשׁ הִצַּתָּהּ. וּבָאֵשׁ אַתָּה עָתִיד לִבְנוֹתָהּ.
כָּאָמוּר: "וַאֲנִי אֶהְיֶה לָּהּ נְאֻם ה' חוֹמַת אֵשׁ סָבִיב וּלְכָבוֹד אֶהְיֶה בְּתוֹכָה", בָּרוּךְ אַתָּה ה' מְנַחֵם צִיּוֹן וּבוֹנֵה יְרוּשָׁלָיִם:
Want Gij, o HEERE, hebt een vuur ontstoken. En in het vuur zult Gij het bouwen. Zoals er gezegd wordt: "En Ik zal haar zijn, spreekt de Here, een muur van vuur rondom, en in mijn eer zal Ik zijn" (Zacharia 2:9) Gezegend zijt Gij, o Here, de trooster van Sion en bouwer van Jeruzalem  (De Israël BijbelTM)

Rabbi Yosef Berger, rabbi van het graf van koning David op de berg Sion verklaarde: "De Arabieren hebben dit misschien als een overwinning gezien, maar het vuur van afgelopen nacht zal doorgaan totdat het hen verteert," zei Rabbi Berger. "De laatste keer dat er een brand als deze was op de Tempelberg was de vernietiging van de Tweede Tempel. De Arabieren dachten dat ze dat opnieuw deden, maar wat ze niet begrepen was dat volgens de profetie het juist dit vuur is dat de terugkeer van de Tempel aankondigt."

"Iedereen kan de video's op het internet zien, zei Rabbi Berger. "Dit is geen speciaal effect. Dit is profetie precies zoals beschreven in de Bijbel. Dat vuur is God die de Arabieren gebruikt om te beginnen met het ontruimen van de Tempelberg ter voorbereiding van de Derde Tempel. Maar Mitzvoth (geboden) zijn niet theoretisch. We moeten doorgaan met wat God begon en beginnen met het werk van Geula (verlossing)."

"Na 2000 jaar ballingschap, gaat alles nu heel snel. En nu is het eindelijk duidelijk dat de focus van de hele wereld op de Tempelberg ligt."


*******************************
ENGLISH:

And I Myself—declares Hashem—will be a wall of fire all around it, and I will be a glory inside it. Zechariah 2:9 (The Israel BibleTM)

Source: Israel365 News - 

Arab violence continued through Yom Yerushalayim (Jerusalem Day) and culminated on Monday night in what can only be described as a pitched battle on the Temple Mount. At one point, fireworks thrown by Arabs ignited a large tree standing adjacent to the Aqsa Mosque, presenting the answer to Jewish prayers based on a prophecy by Zechariah that the Temple which was destroyed by fire will be rebuilt in fire. 

YOUTUBE

Nachem (comfort) is a section added on Tisha B’Av (a ninth of av) to the mincha (afternoon) prayer for the building of Jerusalem in the Amidah/Shemonah Esreh thrice daily prayers. Tisha B’Av is the fast day commemorating the destruction of the Jewish temples. The final paragraph seems to refer precisely to Mondday night’s events:

כִּי אַתָּה ה’ בָּאֵשׁ הִצַּתָּהּ. וּבָאֵשׁ אַתָּה עָתִיד לִבְנוֹתָהּ.
כָּאָמוּר: “וַאֲנִי אֶהְיֶה לָּהּ נְאֻם ה’ חוֹמַת אֵשׁ סָבִיב וּלְכָבוֹד אֶהְיֶה בְּתוֹכָה”, בָּרוּךְ אַתָּה ה’ מְנַחֵם צִיּוֹן וּבוֹנֵה יְרוּשָׁלָיִם:
For thou, O LORD, hast kindled a fire. And in the fire thou shalt build it. As it is said: “And I will be to her, saith the Lord, a wall of fire round about, and in my honor, I will be in it,” (Zechariah 2:9) Blessed are you, O Lord the comfort of Zion and builder of Jerusalem

Rabbi Yosef Berger, rabbi of King David’s Tomb on Mount Zion weighed in saying: “The Arabs may have seen this as a victory but the fire last night will continue until it consumes them,” Rabbi Berger said. “The last time there was a fire like this on the Temple Mount was the destruction of the Second Temple. The Arabs thought they were repeating that but what they failed to understand was that according to the prophecy, it is precisely this fire which signals the return of the Temple.”

“Anyone can see the videos on the internet,” Rabbi Berger said. “This is not a special effect. This is prophecy precisely as described in the Bible. That fire is God using the Arabs to begin clearing the Temple Mount in preparation for the Third Temple. But Mitzvoth (commandments) are not theoretical. We need to continue what God began and begin the work of Geula (redemption).”

“After 2,000 years of exile, everything is moving very fast now. And now it is finally clear that the focus of the entire world is on the Temple Mount.”