04 juni 2021

2021-06-04: Petrus, Pinksteren en de profeet Joël - Peter, Pentecost, and the Prophet Yoel

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Bij de uitstorting van de Heilige Geest op Sjavoeot (Pinksteren) in de eerste eeuw, stond Petrus op en begon te onderwijzen uit het boek Joël, Handelingen 2:16 ev . De uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren werd gezien als een eerste vervulling van de profetie van Joël. Het valt me op hoe essentieel het verband is tussen de uitstorting van de Heilige Geest en de boodschap van Joël.

By Kehila News - Asher Intrater

Bij de doop met de Heilige Geest was er een openbaring van de profetie van Joël als onderdeel van het evangelie van Jezus. Als er toen zalving was om deze profetieën te begrijpen als relevant voor hun generatie, hoeveel te meer geldt dat voor onze generatie!

Petrus las het boek Joël en begreep de toepassing ervan op de vroege kerk. Laten we het boek Joël (en alle profeten) opnieuw lezen om hun toepassing voor deze eindtijd te begrijpen.

Ik ben ook getroffen door het algemene thema van het boek; hier is een vereenvoudigde samenvatting van de boodschap:

1.  Het hele boek Joël gaat over het klaarmaken voor de grote en verschrikkelijke dag van YHVH ( Joël 1:15; 2:1, 11, 31 ).

a.  De wereld moet gewaarschuwd worden voor het komende oordeel ( Joël 1:14; 2:15)

b.  De wereldwijde kerk moet voorbereid zijn voor de gebeurtenissen van de komende eindtijd

c.  De grote en verschrikkelijke dag van YHVH IS de wederkomst van Jezus


2.  Op deze dag worden de naties van de wereld geoordeeld (Joël 3:1-2, 9-14 ).

a.  Ze worden beoordeeld op hoe zij Israël behandeld hebben

b.  Alle naties vallen Israël en Jeruzalem aan

c.  Jezus vernietigt die naties omdat ze Israël hebben aangevallen


3.  Dit is de context voor de uitstorting van de Heilige Geest op Shavuot-Pinksteren

a.  Dit was de passage die door Petrus in Handelingen 2:16-21 werd geciteerd

b.  Er is een belofte van wereldwijde opwekking in de eindtijd

c.  Er is een drievoudig verband tussen de profetieën over:
·       De strijd om Jeruzalem
·       De wederkomst van Jezus
·       De uitstorting van de Heilige Geest. 

4.  De beloften van de uitstorting van de Geest kunnen niet worden gescheiden van de profetieën over de eindtijdstrijd om Jeruzalem . Dit is het gebrul van de leeuw uit Sion (Joël 3:16-21 ).

5.  Het Messiaanse overblijfsel in Israël is een strategische verbindende schakel naar deze beloften en profetieën (Joël 2:28 ).

[Naar mijn mening verwijst dit laatste vers (zie hieronder) naar een overblijfsel van gelovigen; die worden geroepen uit de “overlevenden”, dat wil zeggen, het Messiaanse overblijfsel in onze generatie die werd geboren na de Holocaust. Dit werd niet geciteerd in het laatste vers van Petrus in Handelingen 2:21 . Het was niet relevant voor de missie van zijn generatie; maar wel voor de onze.]

De dunamis- kracht van de Heilige Geest stelt ons in staat om overal ter wereld getuigen van Jezus te zijn; wat uiteindelijk leidt tot het herstel van het koninkrijk van Israël en de wederkomst – Handelingen 1:6-11. Op deze manier vervult de kracht van de Heilige Geest zowel het evangelie van redding als de boodschap van de profeten.

Let op deze twee thema’s in Joël 3:1- 4:2 (NBV)

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profiteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.  Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, de zon verandert in duisternis en de maan in bloed.  Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.

In diezelfde tijd dat ik het lot van Juda en Jeruzalem ten goede keer, zal ik alle volken bijeen brengen en wegvoeren naar de vallei van Josafat om daar een oordeel over hen te vellen. Want zij hebben mijn volk Israël, mijn eigendom, onder vreemde volken verstrooid, zij hebben mijn land verdeeld ..

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Revive Israel , 20 mei 2021, en opnieuw geplaatst met toestemming.

 

 

*******************************
ENGLISH:  

At the Shavuot (Pentecost) outpouring in the first century, Peter stood and began to teach from the book of Yoel (Joel) – Acts 2:16 ff. The Pentecostal outpouring was seen as an initial fulfillment of Yoel’s prophecy. I am struck by how essential the connection is between the outpouring of the Holy Spirit and the message of Yoel.

By Kehila News - Asher Intrater

In the baptism of the Holy Spirit, there was a revelation of the prophecy of Yoel as part of the gospel of Yeshua. If there was an anointing to understand those prophecies as relevant to their generation, how much more so for our generation!

Peter read the book of Yoel and understood its application for the early Church. Let’s re-read the book of Yoel (and all the Prophets) to understand their application for these last days.

I am also struck by the overall unified theme of the book; here is a simplified summary of the message:

1. The whole book of Yoel is about getting ready for the great and terrible day of YHVH (Yoel 1:15; 2:1, 11, 31).

a. The world is to be warned of coming judgment (Yoel 1:14; 2:15)

b. The global ecclesia is to be prepared for the coming end times’ events

c. The great and terrible day of YHVH IS the Second Coming of Yeshua


2. On this day the nations of the world are judged (Yoel 3:1-2, 9-14).

a. They are judged regarding their treatment of Israel

b. All the nations attack Israel and Jerusalem

c. Yeshua destroys those nations for having attacked Israel


3. This is the context for the outpouring of the Holy Spirit at Shavuot-Pentecost

a. This was the passage quoted by Peter in Acts 2:16-21

b. There is a promise of worldwide revival in the end times

c. There is a three-fold connection between the prophecies concerning
- The battle over Jerusalem
- The Second Coming of Yeshua
-The outpouring of the Holy Spirit.

4. The promises of the outpouring of the Spirit cannot be separated from the prophecies of the end times’ battle over Jerusalem. This is the Lion’s roar from Zion (Yoel 3:16-21).

5. The Messianic remnant in Israel is a strategic connecting link to these promises and prophecies (Yoel 2:28).

[In my opinion this last verse (see below) points to a remnant of believers; who are called from among the “survivors” – that is, the Messianic remnant in our generation which was born after the Holocaust. This was not quoted in the last verse of Peter in Acts 2:21. It was not relevant to the mission in his generation; it certainly is in ours.] 

dunamis power of the Holy Spirit enables us to be witnesses of Yeshua around the world; which ultimately leads to the restoration of the kingdom to Israel and the Second Coming– Acts 1:6-11. In this way the power of the Holy Spirit fulfills both the gospel of salvation and the message of the Prophets. 

Notice these themes together in Joel 2:28 – Joel 3:2.

28 And it will come to pass afterward that I will pour out My Spirit on all flesh; Your sons and your daughters will prophesy, your old men will dream dreams, Your young men will see visions. 29 And also on My menservants and on My maidservants I will pour out My Spirit in those days. 30 And I will show wonders in the heavens and in the earth: Blood and fire and pillars of smoke. 31 The sun will be turned into darkness, And the moon into blood, before the coming of the great and terrible day of the Lord. 32 And it will be that whoever calls on the name of the YHVH will be saved. For as YHVH has said, in Mount Zion and in Jerusalem there will be a remnant, among the survivors, whom YHVH has called.
1 For behold, in those days and at that time, when I bring back the captives of Judah and Jerusalem, 2 I will gather all the nations, and bring them down to the Valley of Jehoshaphat; And I will enter into judgment with them there on account of My people, My heritage Israel, whom they have scattered among the nations; and they have divided up My land.

This article originally appeared on Revive Israel, May 20, 2021, and reposted with permission.