08 juni 2021

2021-06-08: De strijd in Gaza inspireert Israëlische vrouwen om Arabische echtgenoten te verlaten - Gaza battle inspires Israeli women to leave Arab husbands

Vrouw loopt weg van haar man, foto niet gerelateerd aan artikel (met dank aan: Shutterstock)

Nederlands + English

NEDERLANDS:

De strijd in gaza inspireert israëlische vrouwen om arabische echtgenoten te verlaten: een fenomeen dat niet is gezien sinds de tijd van Ezra

DOOR ADAM ELIYAHU BERKOWITZ 

Laten onze leiders daarom namens de gehele gemeenschap optreden, en laat iedereen die in een van onze steden met een uitheemse vrouw is getrouwd op een vastgestelde tijd hierheen komen, samen met de oudsten en de rechters van die stad, zodat we de brandende toorn van onze God hierover van ons kunnen afwenden. Ezra 10:14 (NBV )

Het recente conflict heeft een diepe kloof achtergelaten in de Israëlische samenleving, aangezien voor het eerst bendes Arabieren door de straten raasden. Maar Yad L'Achim , een organisatie die Joodse vrouwen en kinderen redt uit gewelddadige relaties met Arabieren, merkte op dat een onverwacht voordeel van de vijandelijkheden was dat veel vrouwen deze vijandelijkheden opvatten als een wake-up call dat het tijd was om terug te keren naar de Joodse gemeenschap.

EEN EERSTE VERSLAG VAN EEN VROUW DIE  ONTSNAPTE UIT EEN GEWELDDADIG HUWELIJK.

In een recent artikel op de Hebreeuwse nieuwssite Artuz Sheva , vertelt Yad L'achim over een vrouw genaamd Li'el (een pseudoniem) die een succesvolle professional was. Li'el werd de tweede vrouw van een Arabische man die haar financieel uitbuitte. Ze wendde zich tot counselors van Yad L'Achim, maar na een lange periode van therapie erkende ze dat ze pas dat ze werd uitgebuit. Li'el verliet haar gewelddadige Arabische echtgenoot, maar voelde nooit helemaal vrede met haar beslissing. Het recente conflict, zowel met Hamas als met Arabische burgers die gewelddadig werden tegen hun Joodse buren, overtuigde Li'el ervan dat ze niet alleen correct had gehandeld, maar dat haar verhuizing net op tijd was gekomen.

"Ik kwam tot de conclusie dat er zelfs onder Israëlische Arabieren geen geloof is en dat je ze niet kunt vertrouwen", zei Li'el. “Ik ben erg patriottisch en blij dat ik mijn leven niet aan zijn leven heb verbonden. Ik ervaar nu dat het in mij de goede dingen versterkt en ik heb een beetje spijt dat ik al die jaren heb verspild voordat ik uiteindelijk vertrok." 

De organisatie vertelde de ervaringen van een ander persoon genaamd Shahar.

"Mijn partner beloofde me dat hij zich zou bekeren", zei Shahar. “Maar toen Operatie Guardian of the Walls begon, zag ik plotseling een andere kant van hem die ik nog nooit eerder had gezien. Ik hoorde hem vreselijke dingen zeggen tégen het Joodse volk. Het was duidelijk dat hij zeker niet van plan was zich te bekeren zoals hij me had beloofd. Ik ben zo blij dat ik dit op tijd heb opgevangen, nu ik nog een kans heb om terug te gaan.”

De huwelijken zijn problematisch omdat de Israëlische wet voorschrijft dat huwelijken alleen kunnen worden gesloten onder auspiciën van de religieuze gemeenschap waartoe paren behoren, wat betekent dat interreligieuze huwelijken die in het land worden gesloten wettelijk niet worden erkend.

De sociale situatie wordt verder bemoeilijkt door religieuze overwegingen. Volgens de Joodse wet wordt de identiteit van het kind bepaald door de identiteit van de moeder. In de islam wordt de religieuze identiteit bepaald door de vader. In de meeste gevallen trouwen Joodse vrouwen met Arabische mannen en worden ze opgenomen in de Arabische samenleving, vaak volledig afgesloten van hun familie en vrienden. 

Er is een verontrustend hoog niveau aan huiselijk geweld in de Arabische cultuur. Hoewel er geen onderzoek is gedaan naar Joodse vrouwen die getrouwd zijn met Arabische mannen, heeft een VN-onderzoek vastgesteld dat een derde van de getrouwde Palestijnse vrouwen in Judea en Samaria het slachtoffer is geworden van huiselijk geweld.  

LAATSTE STAP IN DE TERUGKEER VAN DE BALLINGEN: HET WEGSTUREN VAN BUITENLANDSE VROUWEN 

Bijbelgetrouwe mensen zullen zeker een parallel zien tussen deze gevallen en wat werd beschreven aan het einde van het boek Ezra. De laatste verzen in Ezra die het hoogtepunt van de terugkeer van de ballingen beschrijft, gaan over mannen die hun buitenlandse, niet-joodse vrouwen afwijzen.

Laten onze leiders daarom namens de gehele gemeenschap optreden, en laat iedereen die in een van onze steden met een uitheemse vrouw is getrouwd op een vastgestelde tijd hierheen komen, samen met de oudsten en de rechters van die stad, zodat we de brandende toorn van onze God hierover van ons kunnen afwenden. Ezra 10:14 (NBV )

Rabbi Nachman Kahana was het ermee eens dat het herstellen van de benarde situatie van deze huwelijken een noodzakelijk onderdeel was van de uiteindelijke verlossing, maar wat we nu zien is een klein voorproefje van wat komen gaat.

“Het huwelijk, dat we Kiddushin noemen , is de basis van het Joodse volk”, zei Rabbi Kahana. “Het lijdt geen twijfel dat een deel van Geula het herstellen van huwelijken is. Wat we zien bij de Joodse vrouwen die hun man verlaten, is belangrijk, maar het is slechts het topje van de ijsberg. Het is de afschuwelijke waarheid, die velen niet willen toegeven, dat voor elke vrouw die vertrekt, er honderden zijn die bang zijn om te vertrekken, want als ze dat doen, zullen hun echtgenoten hun de benen breken. En zelfs als ze blijven, lijden ze omdat ze nooit worden geaccepteerd door de familie of de gemeenschap. Als onderdeel van de Geula, moet dit een stroom worden, die al deze vrouwen terugbrengt.”

“Het recente conflict werd veroorzaakt omdat Israël niet voldeed aan het gebod om het hele land te veroveren. Ze gooiden letterlijk een deel van het Beloofde Land weg en van daaruit kwamen de aanvallen. En als je deze mensen in het land laat blijven, gaan ze natuurlijk met onze dochters trouwen, en dat zal natuurlijk de oorzaak van veel problemen zijn.” 

EEN CASE-STUDIE

Dr. Mordechai Kedar, hoofddocent Arabische studies aan Bar Ilan, gelooft dat dit geworteld is in de Arabisch-islamitische perceptie van de vrouw als "een object, een sekspop die bestaat om de verlangens van de man te bevredigen".

"Deze cultuur wordt vaak 'onder het tapijt geveegd' en onthult haar ware aard pas in tijden van crisis", verklaarde Dr. Kedar tijdens een lezing in 2015. 

Yad L'Achim vertelde over de zaak Avivit, waar onder haar kinderen verwarring ontstond over hun identiteit. Avivit had bijna tien jaar een relatie met een Arabier. Nadat ze in de Arabische samenleving had gewoond, realiseerde ze zich dat ze een betere toekomst voor haar kinderen wilde en besloot ze te vertrekken voordat de kinderen opgroeiden en de moeilijke sfeer van hun omringende cultuur in zich op zouden nemen. Vorig jaar besloot een van haar zonen dat hij terug wilde naar zijn vader, die in een stad woonde waar Joden en Arabieren naast elkaar leefden. Dit waren de steden waar de zwaarste rellen plaatsvonden tijdens het recente geweld. 

Mijn zoon wordt nu blootgesteld aan alles wat daar gebeurt, in de Arabische samenleving”, zei Avivit. “Al het geweld, de ophitsing en het kwaad. Ik heb het gevoel dat ik hem volledig verlies doordat hij in deze situatie zit. Het lijkt erop dat hij de andere kant verkiest, helaas. Er is niet veel aan te doen. Ik heb geprobeerd wat ik kan. Ik wou dat hij wakker werd en dat hij zal begrijpen dat dit niet de plaats voor hem is. Ik weet dat hij spijt zal hebben van elke dag dat hij daar was. Dat is wat ik in mijn eigen leven heb geleerd en vandaag dank ik God dat ik daar niet meer ben, dat ik ervoor heb gekozen om op het juiste moment te vluchten.”

Gelukkig kon Yad L'Achim Avivit en haar zoon helpen te verhuizen.

 


************************
ENGLISH:

Wife walking away from her husband, photo unrelated to article (courtesy: Shutterstock)

Gaza battle inspires Israeli women to leave Arab husbands: a phenomenon not seen since time of Ezra 

BY ADAM ELIYAHU BERKOWITZ 

Let our officers remain on behalf of the entire congregation, and all our townspeople who have brought home foreign women shall appear before them at scheduled times, together with the elders and judges of each town, in order to avert the burning anger of our God from us on this account.” Ezra-Nehemiah 10:14 (The Israel BibleTM)

The recent conflict left a deep rift in Israeli society as, for the first time, mobs of Arabs rampaged through the streets. But Yad L’Achim, an organization that rescues Jewish women and children from abusive relationships with Arabs, noted that an unexpected benefit of the hostilities was that many women took these hostilities as a wake-up call that it was time to return to the Jewish people.

FIRST-PERSON ACCOUNTS OF ESCAPING ABUSIVE MARRIAGES

In a recent article in the Hebrew language news site Artuz Sheva, Yad L’achim tells of one woman named Li’el (a pseudonym) who was a successful professional. Li’el became the second wife to an Arab man who exploited her financially. She turned to counselors from Yad L’Achim but after a long period of therapy she acknowledged that she was being exploited. Li’el left her abusive Arab husband but never felt entirely at peace with her decision. The recent conflict, both with Hamas and with Arab citizens who turned violent against their Jewish neighbors, convinced Li’el that she had not only acted correctly, but her move had come just in time.

“I came to the conclusion that even among Israeli Arabs, there is no faith and you cannot trust them,” Li’el said. “I am very patriotic and happy that I have not tied my life to his life. It strengthens in me the good things I am experiencing now and I am a bit regretful that I wasted all those years before finally leaving.” 

The organization related the experiences of another person named Shahar.

“My partner promised me that he would convert,” Shahar said. “But since Operation Guardian of the Walls started, I suddenly saw another side to him that I had never seen before. I heard him speak only against the Jewish people, saying horrible things. It was clear that he certainly did not intend to convert as he promised me. I am so glad I caught it in time when I still have another chance to go back.”

The marriages are problematic as Israeli law mandates that marriages can be performed only under the auspices of the religious community to which couples belong, meaning that no inter-faith marriages performed in the country are legally recognized.

The social situation is further complicated by religious considerations. According to Jewish law, the identity of the child is determined by the mother’s identity. In Islam, the religious identity is determined by the father. In most cases, Jewish women marry Arab men and are absorbed into Arab society, frequently cut off entirely from their families and friends. 

The imperative comes from a disturbingly high level of domestic violence in Arab culture. Though no research has been done into Jewish women married to Arab men, a UN study determined that one-third of married Palestinian women in Judea and Samaria have been subjected to domestic violence. 

FINAL STEP IN THE RETURN OF THE EXILES; LEAVING FOREIGN WIVES

The Biblically minded will surely see a parallel between these cases and what was described in the end of the Book of Ezra. The final verses in Ezra describing the culmination of the return of the exiles deals with men rejecting their foreign, non-Jewish wives.

Let our officers remain on behalf of the entire congregation, and all our townspeople who have brought home foreign women shall appear before them at scheduled times, together with the elders and judges of each town, in order to avert the burning anger of our God from us on this account.” Ezra 10:14

Rabbi Nachman Kahana agreed that fixing the plight of these marriages was a necessary element of the final redemption but what we are seeing now is a tiny taste of what is to come.

“Marriage, what we call Kiddushin, is the basis of the Jewish people,” Rabbi Kahana said. “There is no doubt that part of Geula is a fixing of marriages. What we are seeing with the Jewish women leaving their husbands is important but it is only a trickle. The ugly truth that many are unwilling to admit is that for every woman who leaves, there are hundreds who are afraid to leave because if they do, their husbands will break their bones. And even if they stay, they suffer because they are never accepted by the family or the community. For this to be a part of Geula, this will need to become a flood, bringing back all of these women.”

“The recent conflict was caused because Israel did not fulfill the commandment of conquering the entire land. They literally threw away a section of the Promised Land and it was from there that the attacks came. And if you allow these people to stay in the land, of course, they are going to marry our daughters, and of course, that will be the source of many problems.”

A CASE STUDY

Dr. Mordechai Kedar, a senior lecturer at Bar Ilan on Arabic studies, believes that this is rooted in the Arab-Muslim perception of the woman as “an object, a sex doll that exists to satisfy man’s urges.”

“This culture is often ‘swept under the carpet’ and only reveals its true nature in times of crisis,” Dr. Kedar stated at a lecture in 2015. 

Yad L’Achim related the case of Avivit in which resulted in deep identity confusion for the children. Avivit was in a relationship with an Arab for nearly a decade. After living in Arab society, she realized that she wanted a better future for her children and decided to leave before the children grew up and absorbed the difficult atmosphere of their surrounding culture. Last year, one of her sons decided he wanted to return to his father who lived in a city where Jews and Arabs co-existed. These were the cities that suffered the worst riots in the recent violence. 

My son is now exposed to everything that is happening there, in the Arab society,” Avivit said. “All the violence, incitement and evil. I feel like I am losing him completely because of this situation. It seems that he prefers the other side, unfortunately. There is not much to do. I tried what I can. I wish he would wake up and he will understand that is not the place for him. I know that he will regret every day he was there. That is what I learned in my own life and today, I thank God I am not there, that I chose to run away at the right time.”

Fortunately, Yad L’Achim was able to help Avivit and her son relocate.