09 juni 2021

2021-06-09: Enorm Zinkgat schokt Jeruzalem terwijl Israël het Thora gedeelte van Korach reciteert - Massive sinkhole shocks Jerusalem while Israel recites torah portion of Korah

Zinkgat  buiten het Shaarei Tzedek-ziekenhuis in Jeruzalem (screenshot)

Nederlands + English

NEDERLANDS: 

‘… de aarde opende haar mond en slokte hen op, met hun families, alle mensen van Korach en alles wat ze bezaten ‘ Numeri 16:32 (NBV)

Door: Israel365 News -  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Maandag ontstond er een groot zinkgat in Jeruzalem, dat leek op de Bijbelse straf van Korach..

Een rabbijn waarschuwde dat dit een herinnering was dat het universalisme dat tot uiting komt in democratie anti-God is en dat dit wordt belichaamd in de destructieve coalitie die onlangs door Naftali Bennett is gevormd. 

ZINKGAT IN JERUZALEM

Op maandagmiddag opende zich plotseling een groot zinkgat op een parkeerplaats naast het Shaarei Tzedek (de poorten van genade) ziekenhuis in Jeruzalem. Verschillende auto's werden verzwolgen en vielen in het zinkgat. Hulpdiensten werden opgeroepen en na een zoektocht werd vastgesteld dat de auto's leeg waren toen ze in het gat vielen. 

Volgens rapporten was het ontstaan van het zinkgat het gevolg van bouwwerkzaamheden in de buurt, waaronder een tunnel die onder die plek doorliep. De tunnel vertoonde tekenen van gedeeltelijke instorting. 

Het is interessant om op te merken dat deze week Joden over de hele wereld het gedeelte van de Thora lezen dat de opstand van Korach en de daaruit voortvloeiende goddelijke vergelding beschrijft.

. ‘… de aarde opende haar mond en slokte hen op, met hun families, alle mensen van Korach en alles wat ze bezaten’ Numeri 16:32 (NBV)

RABBI SHMUEL ELIYAHU: DE AARDE SLOKT MENSEN OP DIE DE LINKER- EN RECHTERVLEUGEL DOOR ELKAAR HALEN

Rabbijn Shmuel Eliyahu, de opperrabbijn van Tzfat, gaf een video les over de parasja van Korach ..Hoewel de rabbijn niet de Bijbelse opstand aan actuele gebeurtenissen koppelde, stoorde een aantal Israëli’s zich aan het feit dat Naftali Bennett, hoofd van de nieuw-rechtse partij, een coalitie vormde met de linkse Yesh Atid onder leiding van Yair Lapid en de Verenigde Arabische Lijst onder leiding van Mansour Abbas. Zij werden getroost door de les van de rabbijn.

"Korach streefde het leiderschap van Israël na, ook al was hij er niet geschikt voor", begon Rabbi Eliyahu. De rabbijn citeerde toen de verklaring van de Zohar van Korachs aspiraties, waarin stond: “Iedereen die iets nastreeft dat niet voor hem is, zal het uiteindelijk verliezen. En zelfs wat hij heeft, zal hij verliezen."

De rabbijn legde de fatale fout van Korach uit zoals die in de Zohar stond.

"Iedereen die links rechts en rechts links noemt, die dingen door elkaar haalt, het is alsof hij de wereld vernietigt", citeerde de rabbijn, die verder ging met uitleggen. “Alles is gemaakt met een doel. Links dient zijn doel en rechts heeft zijn doel.”

De rabbijn citeerde een vers uit Jesaja om dit punt te illustreren:

Naar alle kanten zul je uitbreiden, je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken.  Jesaja 54:3 (NBV)

Als alles zijn doel dient zoals God het bedoeld heeft, bloeit de wereld', merkte Rabbi Eliyahu op. “En het tegenovergestelde is ook waar. Wie dit evenwicht verstoort, vernietigt het evenwicht en brengt mensen in verwarring. De wereld is gebouwd als een lichaam waarbij elk deel anders is om een ander doel te dienen. Samen dient het allemaal een hoger doel.”

Zoals hierboven opgemerkt, schreef de rabbijn geen enkele politieke boodschap toe aan de les, maar deze kan zeker worden toegepast op de huidige coalitie-inspanningen in Israël.

RABBI: KORACH BEWIJST DE TEKORTKOMING VAN DE DEMOCRATIE

Rabbi Yosef Dayan, een lid van het opkomende Sanhedrin die zijn afstamming kan herleiden tot koning David, zag een enorme betekenis in de plotselinge verschijning van het zinkgat.

"De Thora is in een bepaalde volgorde geschreven", legde Rabbi Dayan uit. “Vorige week lazen we over de spionnen die Israël verwierpen. De spionnen waren een klassiek voorbeeld van democratie in actie. Tien spionnen, de meerderheid, maakten hun punt en overtuigden een meerderheid van de mensen. Ze stemden er allemaal mee in om Gods gebod om het land binnen te gaan, te verwerpen.”

“Dit herinnert ons aan Korach die hetzelfde beweerde, dat iedereen gelijk was en het woord van God genegeerd kon worden. Maar de boodschap van Korach was eigenlijk: 'Iedereen is gelijk... maar ik ben de meest gelijke van allemaal.'”

"Dat is precies wat Naftali Bennett deed", zei Rabbi Dayan. “Alle mensen die op hem stemden, wilden een rechtse regering. Ieders stem is gelijk, maar Bennetts wens om te regeren is belangrijker dan de mensen die op hem hebben gestemd. We kunnen deze parallel zien in de zet van Bennett om te voorkomen dat Netanyahu zelfs maar in de Knesset zit. Dit is precies zoals Korachs poging om Mozes en Aäron naar de kroon te steken.”

"Net zoals de Parsha van de spionnen voorafgaat aan de Parsha van Korach, zien we nu de grond opengaan direct nadat we de zonde van de spionnen hebben herbeleefd," zei Rabbi Dayan. “De spionnen overtuigden de natie om het land Israël niet binnen te gaan door te beweren dat ze hun vijanden niet konden verslaan.”

‘We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen, en veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn.' Numeri 13:33 (NBV)

"Dit is precies wat er net gebeurde in de oorlog tegen Hamas", zei Rabbi Dayan. “Israël zag zichzelf als 'sprinkhanen' tegen Hamas. Het is opmerkelijk dat we nu op de verjaardag van de Zesdaagse Oorlog toen we daadwerkelijk waren als sprinkhanen in vergelijking met onze vijanden, we hen veroverden in minder dan een week. Maar nu we zoveel sterker zijn dan onze vijanden, rennen we weg en zijn we bang. De herinnering is duidelijk.”

"De twee delen van de Thora, Korach en de spionnen, zijn met elkaar verbonden," legde Rabbi Dayan uit. "De spionnen logen en zeiden dat het land van Israël zijn inwoners verzwolg."

Zo verspreidden ze laster onder de Israëlieten over het land dat ze hadden verkend, en zeiden: "Het land dat we hebben doorkruist en verkend is er een dat zijn kolonisten verslindt. Alle mensen die we erin zagen zijn mannen van grote lengte en omvang; Numeri 13:32

“De boodschap is dat als we ervoor kiezen om het land van Israël te verwerpen dat God ons heeft opgedragen te erven, als we onszelf als sprinkhanen zien voor de vijanden van Israël, we dan een krom pad van corrupte democratie zullen blijven volgen en de grond zal uiteindelijk ons opslokken, waar we ook zijn.”

Rabbi Dayan benadrukte dat Korach volgens de klassieke Joodse commentaren een ongelooflijk rechtvaardig man was die nooit zondigde totdat hij in opstand kwam tegen Mozes en Aäron. Zijn bewering dat alle Joden gelijk waren, was een geldige bewering, maar het werd op het verkeerde moment gedaan en was een op ego gebaseerde, ontijdige machtsgreep. 

"Zijn bewering was dat we allemaal hetzelfde waren," legde Rabbi Dayan uit. “Net zoals Bennett ons wil doen geloven dat links, rechts, religieus en seculier, Arabisch en Jood allemaal hetzelfde zijn. Op één niveau is dit waar. De commentaren leggen uit dat Korachs universalistisch-egalitaire visie zou verschijnen in het post-messiaanse tijdperk. Om deze reden werden Korach en zijn volgelingen niet gedood, maar verzwolgen door de aarde en zullen ze opnieuw verschijnen in de dagen voorafgaand aan de Messias.”

“Bennetts coalitie is gebaseerd op dit idee dat bedrieglijk is omdat het een kern van waarheid bevat. Maar dit is geen waarheid waar we voorlopig mee kunnen leven. Het is destructief en de coalitie van Bennett is gevaarlijk voor Israël.” 

KORACH VERSCHIJNT WEER VÓÓR DE MESSIAS

 Een ‘midrasj’ gekoppeld aan het Talmoedische commentaar genaamd Tosafot (Kiddushin 31B) beschrijft hoe Korachs straf verband houdt met het verschijnen van de Derde Tempel . De Tosafot vraagt waarom Psalm 82 wordt beschreven als een 'Mizmor', een vrolijk lied, terwijl het onderwerp is van de tragedies die gepaard gaan met de verwoesting van de Tempel. De Tosafot legt uit dat Asaf, een afstammeling van Korach, de redding van zijn voorvader zag in de vernietiging van de Tempel en Israël.

Dit wordt vergeleken met een dienstmaagd die water uit de put ging halen en wiens kruik in de put viel. Ze werd radeloos en begon te huilen, totdat de dienstmaagd van de koning water kwam halen met een gouden kruik, en die viel ook in de put. Op dat moment begon de eerste dienstmaagd te zingen. 'Tot nu toe' riep ze uit, had ik niet gedacht dat iemand mijn goedkope aardewerken kan uit de put zou halen. Maar nu, wie de gouden kruik terughaalt, zal de mijne ook terughalen!' Op dezelfde manier, toen de zonen van Korach, die in de aarde waren verzwolgen, zagen hoe de poorten van de tempel in de grond zonken, riepen ze uit: 'Wie de poorten redt, zal ons ook redden!' Dat verklaart waarom Asaf, die uit de familie van Korach kwam, een 'Mizmor' zong.
*****************************
ENGLISH:

Sinkhole outside Jerusalem's Shaarei Tzedek hospital (screenshot)

By: Israel365 News -  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ 

And the earth opened her mouth and swallowed them up, and their households, and all the men that appertained unto Korach, and all their goods. Numbers 16:32 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 News -  ADAM ELIYAHU  

A large sinkhole appeared in Jerusalem on Monday, recreating the Biblical punishment of Korach.

One rabbi warned that this was a reminder that the universalism manifested in democracy is anti-God and this is embodied in the destructive coalition recently formed by Naftali Bennett.

SINKHOLE IN JERUSALEM

A large sinkhole suddenly opened up on Monday afternoon in a parking lot adjacent to Shaarei Tzedek (the gates of mercy) Hospital in Jerusalem. Several cars were swallowed up, falling into the sinkhole. Emergency services were called to the site and after a search, it was determined that the cars were empty when they fell into the hole. 

According to reports, the collapse was the result of nearby construction work which included a tunnel running under the site. The tunnel showed signs of partial collapse. 

It is interesting to note that this week, Jews around the world are reading the section of the Torah describing the rebellion of Korach and the ensuing divine retribution.

And the earth opened her mouth and swallowed them up, and their households, and all the men that appertained unto Korach, and all their goods. Numbers 16:32

RABBI SHMUEL ELIYAHU: THE EARTH SWALLOWS UP PEOPLE WHO CONFUSE LEFT (WING) AND RIGHT (WING)

Rabbi Shmuel Eliyahu, the chief rabbi of Tzfat, gave a video lesson on the Parsha of Korach ..Though the rabbi did not connect the Biblical rebellion to current events, some Israelis who were disturbed about Naftali Bennett, head of the New Right party, forming a coalition with left-wing Yesh Atid headed by Yair Lapid and the United Arab List headed by Mansour Abbas took comfort in the rabbi’s lesson.

“Korach pursued the leadership of Israel even though he was not suited to it,” Rabbi Eliyahu began. The rabbi then quoted the Zohar’s explanation of Korach’s aspirations which stated, “Anyone who pursues something that is not for him will lose it in the end. And even what he has, he will lose.”

The rabbi explained Korach’s fatal error as it appeared in the Zohar.

“Everyone who calls left right and right left, who mixes things up, it is as if he destroys the world,” the rabbi quoted, going on to explain. “Everything was created with a purpose. The left serves its purpose and the right has its purpose.”

The rabbi quoted a verse from Isaiah to illustrate this point:

For you shall spread out to the right and the left; Your offspring shall dispossess nations And shall people the desolate towns. Isaiah 54:3

When everything serves its purpose as God intended, the world flourishes,” Rabbi Eliyahu noted. “And the opposite is also true. Whoever disturbs this balance, destroys the balance and confuses people. The world is built like a body with each part different in order to serve a different purpose. Together, it all serves a greater purpose.”

As noted above, the rabbi did not ascribe any political message to the lesson however it can certainly be applied to the current coalition efforts in Israel.

RABBI: KORACH PROVES THE SHORTCOMING OF DEMOCRACY

Rabbi Yosef Dayan, a member of the nascent Sanhedrin who can trace his lineage back to King David, saw dire significance in the sudden appearance of the sinkhole.

“The Torah is written in a specific order,” Rabbi Dayan explained. “Last week, we read about the spies who rejected Israel. The spies were a classic example of democracy in action. Ten spies, the majority, made their claim and convinced a majority of people. They all agreed to reject God’s command to enter the land.”

“This led to Korach who made the same claim, that everyone was equal and could overrule the word of God. But Korach’s message was really, ‘everyone is equal…but I am the most equal of all.’”

“That is precisely what Naftali Bennett did,” Rabbi Dayan said. “All of the people who voted for him wanted a right-wing government. Everyone’s vote is equal but Bennett’s desire to rule is more important than the people who voted for him. We can see this parallel in Bennett’s move to prevent Netanyahu from even sitting in the Knesset. This is precisely like Korach’s attempt to usurp Moses and Aaron.”

“Just as the Parsha of the spies precedes the Parsha of Korach, we are now seeing the ground open up right after we relived the sin of the spies,” Rabbi Dayan said. “The spies convinced the nation to reject the land of Israel by claiming they could not beat their enemies.”

We saw the Nephilim there—the Anakites are part of the Nephilim—and we looked like grasshoppers to ourselves, and so we must have looked to them.” Numbers 13:33

“This is precisely what just happened in the war against Hamas,” Rabbi Dayan said. “Israel saw itself as ‘grasshoppers’ against Hamas. It is remarkable that we are now on the anniversary of the Six-Day War when we actually were like grasshoppers when compared to our enemies but we overran them in less than one week. But now that we are so much stronger than our enemies, we run away and act scared. The reminder is clear.”

“The two sections of the Torah, Korach and the spies, are connected,” Rabbi Dayan explained. “The spies lied and said that the land of Israel swallowed up its inhabitants.”

Thus they spread calumnies among the Israelites about the land they had scouted, saying, “The country that we traversed and scouted is one that devours its settlers. All the people that we saw in it are men of great size; Numbers 13:32

“The message is that if we choose to reject the land of Israel that God commanded us to inherit, if we see ourselves as grasshoppers before the enemies of Israel, then we will continue to follow a crooked path or corrupt democracy and the ground will eventually swallow us up, no matter where we are.”

Rabbi Dayan emphasized that according to the classical Jewish commentaries, Korach was an incredibly righteous man who never sinned until he rebelled against Moses and Aaron. His claim that all the Jews were equal was a valid claim, but it was made at the wrong time and was an ego-based, untimely power grab. 

“His claim was that we were all the same,” Rabbi Dayan explained. “Just as Bennett wants us to believe that left-wing, right-wing, religious and secular, Arab and Jew, all are the same. On one level, this is true. The commentaries explain that Korach’s universalist-egalitarian vision would appear in the post-messianic era. For this reason, Korach and his followers were not killed but were swallowed up by the earth and will reemerge in the days preceding the Messiah.”

“Bennett’s coalition is based on this idea which is deceptive because it has a grain of truth. But this is not a truth that we can live with for now. It is destructive and Bennett’s coalition is dangerous to Israel.”

KORACH TO REAPPEAR BEFORE MESSIAH

 A Midrash related by the Talmudic commentary called Tosafot (Kiddushin 31B) describes how Korach’s punishment is connected to the appearance of the Third Temple. The Tosafot asks why Psalm 82 is described as a  ‘Mizmor’, a joyous song,  when it’s the subject matter is the tragedies accompany the destruction of the Temple.  The Tosafot explains that Asaf, a descendant of Korach, saw the salvation of his ancestor in the destruction of the Temple and Israel.

This is compared to a maidservant who went to draw water from the well and whose pitcher fell into the well. She became distraught and began to cry – until the king’s maidservant came to draw water carrying a golden pitcher, and it too fell into the well. At which point the first maidservant began to sing. ‘Till now’ she exclaimed, I didn’t think that anybody would retrieve my cheap earthenware pitcher from the well. But now, whoever retrieves the golden pitcher, will retrieve mine as well!’ In the same way, when the sons of Korach, who were swallowed up inside the earth, saw how the gates of the Temple sunk into the ground, proclaimed ‘Whoever rescues the gates will also rescue us!’ That explains why Asaf, who was from the family of Korach, said ‘Mizmor.’