22 juni 2021

2021-06-22: 4.2 Aardbeving brengt Dode Zee in beweging - 4.2 Earthquake rocks Dead Sea

Uitzicht op de Dode Zee en haar omgeving op 5 november 2020. Foto door Yonatan Sindel/Flash90

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Hier volgen de woorden en visioenen van Amos, een schapenfokker uit Tekoa. Hij profeteerde over Israël toen Uzzia in Juda regeerde en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël, twee jaar voor de aardbeving. Amos 1:1 (NBV )

BIJBELS NIEUWS - Door: ADAM ELIYAHU BERKOWITZ | Israel365News

Een aardbeving met een kracht van 4,2 op de schaal van Richter werd dinsdagnacht om 02:08 uur gevoeld in het zuiden van Israël. Het epicentrum van de beving lag 68 kilometer ten noordoosten van Eilat en op een diepte van tien kilometer.  

Volgens statistieken en seismische geschiedenis zou de regio elke 80-100 jaar een grote aardbeving moeten meemaken. De laatste grote aardbeving was op 11 juli 1927 en registreerde 6,2 op de schaal van Richter waarbij 500 mensen omkwamen. Daarom is er nu een nieuwe grote aardbeving op komst.

AARDBEVINGEN IN ISRAËL; HET INLUIDEN VAN PROFETIE, EEN VOORBODE VAN GOG EN MAGOG 

Hoe angstaanjagend aardbevingen ook kunnen zijn, er kan een zilveren randje zitten aan een toename van regionale seismische activiteit. In een artikel uit 2007 in de J-Post merkte Dr. Shmuel Marco, hoofd van de School of the Environment and Earth Sciences aan de Universiteit van Tel Aviv, op dat profeten een bepaald aantal jaren na grote aardbevingen actief werden. Grote aardbevingen werden geregistreerd in de Jordaanvallei in de jaren 31 v. Chr., 363, 749 en 1033 na Chr. 

"Zo ongeveer", schreef Marco, "we hebben het over een interval van elk 400 jaar. Als we de patronen van de natuur volgen, kunnen we elk moment een grote aardbeving verwachten, want er is bijna een heel millennium verstreken sinds de laatste sterke aardbeving.”

Dr. Marco ging zelfs zo ver dat hij Jozua's overwinning in Jericho toeschreef aan goddelijk geleide seismische interferentie. 

"De vernietiging van de muren van de stad en het afdammen van de rivier, zoals beschreven in Jozua 6:1-16, wordt door de meeste archeologen algemeen aanvaard als het resultaat van een aardbeving, mogelijk op de Jericho-breuklijn," schreef Dr.Marco.

Dr. Marco's theorie is zeker consistent met de profeten Amos en Zacharia, wiens profetieën uitdrukkelijk waren gericht op een grote aardbeving. 

Hier volgen de woorden en visioenen van Amos, een schapenfokker uit Tekoa. Hij profeteerde over Israël toen Uzzia in Juda regeerde en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël, twee jaar voor de aardbeving. Amos 1:1 (NBV )

De Jordaanvallei en de Dode Zee in Israël maken deel uit van de Syrisch-Afrikaanse Riftvallei , die zich uitstrekt van de Bekavallei in Libanon tot Mozambique in Zuidoost-Afrika. Grote aardbevingen treffen Israël gewoonlijk ongeveer eens in de 90 jaar en er is bezorgdheid dat er nog een zal komen, aangezien de meest recente in 1927 plaatsvond. Bij die gebeurtenis kwamen meer dan 400 mensen om het leven en werd grote schade aan gebouwen in Jeruzalem en Hebron aangericht.

Er is voorspeld dat enorme aardbevingen in Israël het multinationale Gog- en Magog-conflict zullen vergezellen dat het einde der tijden zal aankondigen . Aardbevingen en vulkanen worden door de profeten expliciet genoemd zich afspelend in de eindtijd, waarbij ze de wereld voorbereiden door onzuiverheden weg te branden zoals een smeltkroes wordt gebruikt in de metallurgie om metaal te zuiveren. 

“…. Slechts een derde deel zal worden gespaard. 9. Dat deel zal ik louteren in het vuur: Ik zal hen smelten als zilver en hen zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: ‘Dit is mijn volk,’ en zij zullen zeggen: ‘De HEER is onze God.’ Zacharia 13:9 (NBV)

Deze aardbevingen zullen zo hevig zijn dat ze geografische veranderingen in de Tempelberg veroorzaken, waardoor de bouw van een geheel nieuwe stad nodig is. De bevingen zullen ervoor zorgen dat er waterbronnen rond Jeruzalem openbarsten, waardoor de profetie in Zacharia tot stand komt.

Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. Zacharia 14:8 (NBV)

De aardbeving zal ook de Olijfberg in tweeën splitsen.

Die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere helft naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west.  Zacharia 14:4 (NBV)

Een rapport uit 2016 van de Home-Front Readiness Subcommissie van de Knesset Foreign Affairs and Defense Committee verklaarde dat in het geval van een aardbeving met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter, naar schatting 7.000 mensen zouden worden gedood, nog eens zouden er 8.600 gewond zijn en 377.000 dakloos zouden worden. Bovendien kan een dergelijke aardbeving tot 55 miljard dollar aan schade veroorzaken.

 

 

*****************************
ENGLISH:

View of the Dead Sea and its surroundings on November 5, 2020. Photo by Yonatan Sindel/Flash90

The words of Amos, a sheepbreeder from Tekoa, who prophesied concerning Yisrael in the reigns of Kings Uzziyahu of Yehuda and Yerovam son of Yoash of Yisrael, two years before the earthquake. Amos 1:1 (The Israel BibleTM)

BIBLICAL NEWS - By ADAM ELIYAHU BERKOWITZ | Israel365New

A magnitude 4.2 earthquake was felt in southern Israel on Tuesday night at 2:08 AM. The epicenter of the quake was 68 kilometers northeast of Eilat and a depth of ten kilometers. 

According to statistics and seismic history, the region should experience a major quake every 80-100 years. The last major quake was on July 11, 1927, and registered 6.2 on the Richter Scale killing 500 people. Another major earthquake is therefore now due.

EARTHQUAKES IN ISRAEL; USHERING IN PROPHECY, PRESAGING GOG AND MAGOG 

As terrifying as earthquakes can be, there may be a silver lining to an increase in regional seismic activity. In a 2007 article in the J-Post, Dr. Shmuel Marco,  Head of the School of the Environment and Earth Sciences at Tel Aviv University, noted that prophets became active a certain number of years after major earthquakes. Major earthquakes were recorded in the Jordan Valley in the years 31 BCE, 363 CE, 749 CE and 1033 CE. 

“So roughly,” wrote Marco, “we are talking about an interval of every 400 years. If we follow the patterns of nature, a major quake should be expected any time because almost a whole millennium has passed since the last strong earthquake.”

Dr. Marco went so far as to attribute Joshua’s victory at Jericho to divinely directed seismic interference. 

“The destruction of the walls of the city and the damming of the river, as described in Joshua 6:1-16, is generally agreed by most archeologists to be the result of an earthquake, possibly on the Jericho Fault,” Dr.Marco wrote.

Dr. Marco’s theory is certainly consistent with the Prophets Amos and Zechariah whose periods of prophecy were expressly oriented around a major earthquake. 

The words of Amos, a sheepbreeder from Tekoa, who prophesied concerning Yisrael in the reigns of Kings Uzziyahu of Yehuda and Yerovam son of Yoash of Yisrael, two years before the earthquake. Amos 1:1

Israel’s Jordan Valley and Dead Sea are part of the Syrian-African Rift Valley, which stretches from Lebanon’s Beqaa Valley to Mozambique in Southeastern Africa. Large earthquakes usually hit Israel approximately once every 90 years and there is concern that another one is due – considering that the most recent one occurred in 1927. That event saw more than 400 people killed and extensive damage to buildings in Jerusalem and Hebron.

Massive earthquakes in Israel are prophesied to accompany the multinational Gog and Magog conflict that will signal the end of times. Earthquakes and volcanoes are explicitly mentioned by the prophets as playing a role in the end of days, preparing the world by burning away impurities as a crucible is used in metallurgy to purify metal. 

“And I will bring the third part through the fire and will refine them as silver is refined and will try them as gold is tried; they shall call on My name and I will answer them; I will say: ‘It is My people’ and they shall say: ‘Hashem is my God.’” Zechariah 13:9

These earthquakes will be so severe as to cause geographic changes in the Temple Mount, requiring the construction of an entirely new city. The quakes will cause springs of water to burst forth around Jerusalem, bringing about the prophecy in Zechariah.

And it shall come to pass in that day that living waters shall go out from Yerushalayim: half of them toward the eastern sea and half of them toward the western sea; in summer and in winter shall it be.” Zechariah 14:8

The earthquake will also split the Mount of Olives in two.

On that day, He will set His feet on the Mount of Olives, near Yerushalayim on the east; and the Mount of Olives shall split across from east to west, and one part of the Mount shall shift to the north and the other to the south, a huge gorge. Zechariah 14:4

A 2016 report by the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee’s Home-Front Readiness Subcommittee stated that in the case of a 7.5 magnitude earthquake, an estimated 7,000 people would be killed, another 8,600 injured and 377,000 left homeless. In addition, such a quake could cause up to $55 billion in damages.