30 juni 2021

2021-06-30: Het boek Zacharia onthult dat slechte regeringen zullen heersen vóórdat de messias komt - How the book of zechariah reveals that evil governments must reign for messiah to come

Wereldleiders, waaronder de Canadese premier Justin Trudeau, de Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Boris Johnson, de Amerikaanse president Joe Biden en de Duitse bondskanselier Angela Merkel verzamelen zich op de G7-top van 2021 in Cornwall, VK (met dank aan: screenshot)

Nederlands - English

NEDERLANDS: 

Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat ik hen verlost heb, opdat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren. Zacharia 10:8 (HSV )

Door Israel365 News - DAVID SIDMAN 

Het idee dat de Messias zal komen in een tijd waarin de wereld lijkt te worden geleid door slechte, corrupte regeringen, is onbevattelijk voor veel godvrezende gelovigen.

Maar in een recente lezing legt de rabbijn van Kfar Tapuach, Rabbi Yehudah Richter, uit dat kwaadaardige regeringen en andere machtige entiteiten eigenlijk een voorwaarde zijn voor de uiteindelijke verlossing. Hij baseert zijn bewering op een passage in Zacharia:

Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen omdat Ik hen verlost heb, opdat zij zo talrijk worden als zij waren. (Zacharia 10:8)

EEN ONreine, FLUITENDE VOGEL

Volgens Rabbi Richter verwijst deze passage naar het fluiten van een vogel die werd genoemd in de overleveringen waarin wordt uitgelegd hoe in de Talmoed in traktaat khuli pagina 63 "ons wordt verteld dat er een onreine vogel is die racham wordt genoemd, maar een andere naam heeft, namelijk shirakarak, wat 'fluitje' betekent.”

De reden dat deze vogel vaak de 'fluiter' wordt genoemd, is vanwege datzelfde vers in Zacharia, volgens de Talmoed.

Rabbi Yehudah Richter, opperrabbijn van Kfar Tapuach (screenshot)

De rabbijn denkt na over de reden waarom God een niet-koosjere, onreine vogel zou kiezen om de uiteindelijke verlossing aan te kondigen. Retorisch vroeg hij zich af: “Waarom heeft God ervoor gekozen om onze verlossing te verbinden aan een onreine vogel die ons op de hoogte zal stellen? Waarom hebben we daarvoor niet een paar rechtschapen mensen, mannen of vrouwen die ons op de hoogte stellen?”  

LETTERS van rechts naar links  

Passend bij dit thema is de shrakrak, dat in het Hebreeuws dezelfde stam heeft als het woord voor 'fluitje'. In het Hebreeuws wordt het woord 'fluitje' gespeld als שרק. Dit woord bestaat uit drie letters in de tegenovergestelde richting, alsof in het Engels een woord als ‘ABC’ 'CBA' zou worden gespeld. De rabbijn legt uit dat de omgekeerde volgorde van het woord 'fluitje' laat zien dat de verlossing zal plaatsvinden in tegengestelde omstandigheden dan wordt verwacht. Daarom een generatie die wordt geleid door het kwaad in tegenstelling tot een generatie die wordt geleid door het goede.  

ABRAHAM ALS VOORBEELD

De rabbijn citeert vervolgens een van de grondleggers van het chassidische jodendom, Noam Elimelech, die zich afvraagt waarom Abraham, de 'vader van het jodendom', werd verwekt door twee 'twee onreine zielen', Terah en een vrouw genaamd Amtilai? Waarom is Abraham niet door twee rechtschapen ouders ter wereld gebracht?”

De rabbijn legt uit dat er een "principe in het jodendom is dat zo'n ‘hoge ziel’ als Abraham niet via rechtschapen ouders in de wereld kon worden gebracht."  

Gevallen ENGELEN.  

De reden die hij geeft, is dat er een soort hemelse rechtbank is waarbij "gevallen engelen" voortdurend proberen de wereld te veroordelen. Hij voegt eraan toe dat aangezien de komst van de Messias deze "gevallen engelen" overbodig zou maken, ze zouden verhinderen dat zo'n ziel ooit in de wereld zou komen, omdat een rechtvaardige ziel die de wereld zal verlossen het einde van de onreine kant betekent. Dus daarom zal het kwaad zijn best doen om deze wereld draaiende te houden in zijn huidige vorm, zodat hij in staat is om door te gaan.”

“Als het eenmaal klaar is en de Messias komt, “dat is alles mensen, het is allemaal voorbij!” zal het D-Day zijn voor de kwade neigingen”

Terugkomend op de leringen van Noam Elimelech, vat Rabbi Richter het samen door te zeggen dat "om verlossing in de wereld te brengen, het door onzuivere vaten heen moet gaan."

“Op deze manier zullen de vervolgende engelen het toestaan de wereld binnen te komen. Ze zien onreinheid, dus ze zijn niet bang dat de wereld vergaat en hun werk erop zit. Dus zullen ze het doorlaten.”   ****************************
ENGLISH:

World leaders including Canadian Prime Minister Justin Trudeau, French president Emmanuel Macron, UK premier Boris Johnson, US president Joe Biden and German Chancellor Angela Merkel gather at the 2021 G7 summit in Cornwall, UK (courtesy: screenshot

 I will whistle to them and gather them, For I will redeem them; They shall increase and continue increasing. Zechariah 10:8 (The Israel BibleTM)
Door Israel365 News -
DAVID SIDMAN 

The idea that the Messiah will arrive at a time when the world seems to be led by evil, corrupt governments is unfathomable for many God-fearing believers.

But in a recent lecture, the rabbi of Kfar Tapuach, Rabbi Yehudah Richter, explains that evil governments and other powerful entities are actually a prerequisite for the Final Redemption. He bases his assertion on a passage in Zechariah:

 I will whistle to them and gather them, For I will redeem them; They shall increase and continue increasing. ( Zechariah 10:8)

AN IMPURE, WHISTLING BIRD

According to Rabbi Richter, this passage is referring to the whistling of a bird that was mentioned in the oral law explaining how in the Talmud in tractate khuli page 63 “tells us that there is an impure bird called racham but it has another name – it’s called shirakarak which means ‘whistle’.”

The reason this bird is often called the ‘whistler’ is because of that same verse in Zechariah according to the Talmud.

Rabbi Yehudah Richter, chief Rabbi of Kfar Tapuach (screenshot)

The rabbi ponders the reason God would choose a non-kosher, impure bird to announce the final redemption asking rhetorically: “Why has God chosen to connect our redemption to an impure bird who will notify us. Why is that why don’t we have some righteous people men or women notify us?”

BACKWARD LETTERS

Fitting in with this theme, the shrakrak in Hebrew is the same root as the word for ‘whistle.’  In Hebrew, the word ‘whistle’ is spelled שרק. This word is three letters in the opposite direction as if in English a word would be spelled ‘CBA’. The rabbi explains that the reverse order of the word ‘whistle’ reveals that the redemption will come in opposite circumstances than what is expected – hence a generation led by evil as opposed to a generation lead by good.

ABRAHAM AS AN EXAMPLE

The rabbi then cites one of the founders of Hasidic Judaism, Noam Elimelech, who ponders why Abraham, the ‘father of Judaism’, was brought conceived by two “two impure souls” – Terah and a woman named Amtilai? Why wasn’t Abraham brought into the world through two righteous parents?”

The rabbi explains that there’s a “principle in Judaism that such a high soul like Abraham could not have been brought down to the world via righteous parents.”

PROSECUTING ANGELS

The reason he gives is that there is a type of heavenly court whereby “prosecuting angels” are constantly trying to condemn the world. He adds that since the Messiah’s arrival would render these “prosecuting angels” obsolete, they “would “never allow such a soul to come into the world because a righteous soul who will redeem the world means the end of the impure side. So therefore the evil inclination will do its best to keep this world going in its present format because he’s able to keep on going.”

“Once it’s finished and the messiah comes – that’s all folks it’s all over. It’s D-Day for the evil inclination”

Going back to the teachings of Noam Elimelech, Rabbi Richter summarizes saying that “in order to bring in redemption to the world, you have to bring it through impure vessels.”

“This way the pro prosecuting angels will allow it to come in to be born into this world. Because they look and they see impurity, so they’re not worried that the world is going to come to an end and their job is finished. So they’ll allow it to pass through.”