06 juli 2021

2021-07-06: Israël bereidt zich voor op het sabbatsjaar vóór de messias, naties bieden beloning aan Israel prepares for the pre-messiah sabbatical year, nations offer to provide bounty

 Een Israëlische vrouw plukt tarwearen voorafgaand aan de aanstaande Joodse feestdag van Shavuot (Pinksteren vert.), in de buurt van de stad Gezer, op 1 juni 2019. Op  Shavuot wordt herdacht dat God aan Mozes en de Israëlieten de vijf boeken van de Thora openbaarde op de berg Sinaï én herdenkt de tarweoogst in het land Israël. Foto door Hadas Parush/Flash90

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer u gekomen bent in het land dat Ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een sabbat voor de HEERE. Leviticus 25:2 (HSV )

Door: Israel365 News - ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

 Nu het Hebreeuwse jaar zijn einde nadert, worden voorbereidingen getroffen voor het sabbats-jaar.

RABBI ELIYAHU: "HET IS ONZE MORELE PLICHT OM ARABIEREN GEEN INKOMEN TE GEVEN"

Ondanks de Bijbelse belofte van overvloed, maken de joden in Israël zich grote zorgen over het verzekeren van een voedselbron voor het sabbats-jaar. Rabbi Shmuel Eliyahu, de opperrabbijn van Tsfat (Safed) en een lid van de Raad van het Opperrabbinaat, sloot een van de bronnen af die veel religieuze joden gebruiken namelijk: producten kopen van Arabische boeren in Israël.

"Het is onze morele plicht om geen inkomen te verschaffen aan degenen die ons kwaad toewensen", zei Rabbi Eliyahu in de Hebreeuwse media. “Het is een religieus gebod om van Joden te kopen en niet van Arabieren.”

Zijn beslissing werd gesteund door Rabbi Haim Druckman, Rabbi Dov Lior, Rabbi Mordechai Sternberg, Rabbi David Hai Hacohen en andere religieus-zionistische rabbijnen die een brief ondertekenden om de beslissing van Rabbi Eliyahu te steunen.

De brief riep op “om onze broeders te helpen en in hun levensonderhoud te voorzien, aangezien de eerste pioniers die het land bebouwden altijd pleitten voor Joodse arbeid”, aldus de brief. "We beschouwen de aankoop van de producten van [degenen die] tot vijanden zijn verklaard als een totaal verbod", schreven de rabbijnen.

De Thora-beslissing van Rabbi Eliyahu werd verworpen door Meretz MK Mossi Raz, die de procureur-generaal opriep om een onderzoek in te stellen naar Rabbi Eliyahu  wegens het aanzetten tot rassenhaat.

GUATEMALA ZOEKT BEROUW VOOR INQUISITIE VIA SHEMITTA

Rabbi Hillel Weiss, de voormalige woordvoerder van het Sanhedrin, vertelde aan Israel365 News een andere mogelijke oplossing voor het sabbatsjaar. In 2018 was Rabbi Weiss betrokken bij de organisatie van het Scheppings-concert in Jeruzalem . De Guatemalteekse ambassadeur Mario Adolfo Bucaro Flores woonde het concert bij, evenals verschillende andere evenementengericht op de Tempel . 

"De ambassadeur toonde een diepe liefde voor Israël ", vertelde Rabbi Weiss aan Israel365 News. “Hij beweerde dat dit gold voor veel van zijn landgenoten die vonden dat hun band met Israël meer was dan alleen politiek. Hij beschreef het in diep spirituele termen, en noemde zelfs hun verband met de Iberische inquisitie.”

“We begonnen de mogelijkheid te bespreken dat er een vorm van overeenkomst zou kunnen worden uitgewerkt waardoor zijn land Israël zou kunnen helpen het sabbatsjaar nieuw leven in te blazen zoals die in Bijbelse tijden werd gehouden. Dit zou een enorme daad van verzoening en berouw zijn.”

Rabbi Weiss suggereerde dat een soortgelijke benadering zou kunnen worden gebruikt bij de Arabieren in Israël. 

“Uiteindelijk zullen de kinderen van Israël zich zeker bekeren en Izak omarmen. We zijn net door een periode gekomen waarin niet alleen Hamas in Gaza, maar ook de Arabieren in Israël zich tegen hun Joodse buren keerden. Het opnemen van de Arabieren in het Sabbatsjaar zou dit kunnen helpen genezen.”

OVERVLOEDIGE OOGST HET JAAR ERVOOR EN HEILIGE PRODUCTEN TIJDENS HET SABBATSJAAR

Producten die in het zevende jaar in Israël worden geteeld, krijgen een hoger niveau van heiligheid. Deze producten mogen niet commercieel worden verhandeld of buiten Israël worden verzonden. Het mag niet worden verspild of op een ongebruikelijke manier worden gebruikt. Het is echter toegestaan om het te eten en het moet op een respectvolle manier worden behandeld, d.w.z dat restjes moeten worden verpakt voordat het wordt weggegooid.

God verzekert Israël dat het jaar voorafgaand aan het sabbatsjaar een overvloedige oogst zal opleveren die in al hun behoeften zal voorzien in het jaar dat ze het land niet bewerken. 

En zouden jullie vragen: "Wat moeten we eten in het zevende jaar? 

En zouden jullie vragen: "Wat moeten we in het zevende jaar eten? Zie wij mogen niet zaaien en onze opbrengst niet inzamelen!" Dan zal Ik mijn zegen over u in het zesde jaar gebieden, zodat het een opbrengst geeft, genoeg voor drie jaar, zodat u het achtste jaar opnieuw kunt zaaien, terwijl u van de oude opbrengst eet tot het negende jaar toe. Tot de nieuwe opbrengst van het land binnenkomt, kunt u van het oude eten. Leviticus 25:20-22

Andere praktische methoden worden door Joden gebruikt om toegang te krijgen tot producten tijdens het sabbatsjaar, zoals het telen van producten in kassen met verhoogde bedden die technisch zijn losgekoppeld van het land van Israël. 

Een andere techniek wordt ‘otzar beit din’ genoemd . Onder een otzar beit din houdt een rabbijnse rechtbank in de gemeenschap toezicht op de oogst door arbeiders in te huren om voedsel te oogsten, op te slaan en te verdelen onder de gemeenschap. Leden van de gemeenschap betalen de beth din , maar deze betaling vertegenwoordigt slechts een bijdrage voor diensten en geen aankoop of verkoop van het voedsel. Volgens deze benadering kan er geen land worden ingezaaid, maar kunnen bestaande planten worden verzorgd en geoogst. De benadering wordt toegepast op boomgaarden, wijngaarden en andere meerjarige gewassen.

Meer dan 100 jaar geleden bedachten enkele vooraanstaande rabbijnen in Israël een methode om het land Israël aan niet-joden te verkopen om de beperkingen van het sabbatsjaar te vermijden. Zij deden dit om de nieuwe nederzettingen in het land Israël te beschermen. Deze techniek wordt "heter mechira" genoemd. Andere autoriteiten debatteerden over de geldigheid ervan en weer anderen maakten er bezwaar tegen op grond van het feit dat een eigendom van het Heilige Land werd overgedragen aan niet-Joden, zij het op een symbolische manier.

SABBATSJAAR: EEN GIDS

Het Sabbatsjaar komt elke zeven jaar, waardoor het een vorm van Sabbat is die in een jaarlijkse, in plaats van een wekelijkse, cyclus plaatsvindt. De sabbat wordt over het algemeen gekenmerkt door een onderbreking die betekent dat we Gods grotere gezag in de wereld aanvaarden. Praktisch tijdens de wekelijkse sabbat betekent dit een stopzetting van de arbeid, wat aantoont dat we, ondanks dat we zes dagen voor de materiele dingen hebben gewerkt, op de zevende dag stoppen om te laten zien dat God de ware meester is. Hetzelfde geldt voor het Sabbatsjaar. We bewerken het land zes jaar, en op de zevende laten we het land braak liggen en worden de velden opengelaten voor iedereen om van de vrucht te komen plukken. 

U mag zes jaar uw land bezaaien, en de opbrengst inzamelen, maar in het zevende jaar moet u het met rust laten en het braak laten liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten; en het overschot ervan kunnen de dieren van het veld eten. U moet hetzelfde doen met uw wijngaarden en uw olijfbomen.  Exodus 23:10-11

Andere teelttechnieken, zoals water geven, bemesten, wieden, sproeien, snoeien en maaien, mogen alleen als preventieve maatregel worden uitgevoerd, niet om de groei van bomen of andere planten te verbeteren. Bovendien worden alle vruchten of kruiden die uit eigen beweging groeien en waar geen toezicht op wordt gehouden, beschouwd als niemands bezit en mag door iedereen geplukt worden. Er zijn ook verschillende wetten van toepassing op de verkoop, consumptie en verwijdering van sabbatsjaar-producten.

Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanner u gekomen bent in het land dat Ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een sabbat voor de HEERE. Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust, een sabbat voor de HEERE. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Wat er na uw laatste oogst nog opkomt, mag u niet oogsten, en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar van volkomen rust voor het land. De opbrengst van de sabbat van het land zal voor u als voedsel dienen … . Leviticus 25:2-6

Alle schulden, behalve die van buitenlanders, moesten worden kwijtgescholden. 

Er zijn verschillende andere gevallen van cycli van zeven die hiermee verband houden, bijvoorbeeld de zevenjarige cyclus van een Hebreeuwse slaaf voordat hij wordt vrijgelaten, zoals beschreven in Exodus 21:2. Een ander aspect van het Sabbatsjaar-jaar heeft om dezelfde reden ook gevolgen voor leningen.

Het Sabbatsjaar werd opgedragen aan Israël op de berg Sinaï. Na 40 jaar in de woestijn kwamen de Joden het Land van Israël binnen, maar het land moet eigendom zijn om het braak te laten liggen, zoals het vers aangeeft. Dus 14 jaar later, nadat ze het land hadden veroverd, begonnen ze de zevenjarige cyclus te tellen. Het eerste Sabbatsjaar-jaar was het 21e jaar nadat de Joodse natie het land was binnengekomen.

Het Sabbatsjaar maakt deel uit van een groter raamwerk van zeven Sabbatsjaar-cycli, waarin we 49 jaar tellen, en dan is het 50e jaar het Jubeljaar, zoals beschreven in Leviticus, hoofdstuk 25. Het Jubeljaar wordt alleen gevierd als alle Joden in het land Israël zijn. Daarom werd het Jubeljaar niet gevierd toen de Joden terugkeerden uit de Babylonische ballingschap, aangezien velen ervoor kozen in de diaspora te blijven. Om dezelfde reden wordt het tegenwoordig niet gevierd in het moderne Israël.

Het is interessant om op te merken dat ondanks dat het begin van het Sabbatsjaar-jaar werd bepaald door de acties van de Joden, het volgens de Joodse kalender een veelvoud van zeven was sinds de schepping van de wereld. Het jaar na de vernietiging van de Tweede Tempel, 3829, stond ook bekend als een Sabbatsjaar-jaar, 547 cycli van zeven jaar sinds de schepping van de wereld. Volgend Rosh Hashanna (Nieuwjaar) zal het Hebreeuwse jaar 5782 zijn; precies 826 Sabbatsjaar-cycli.

SABBATSJAAR EN DE MESSIAS

Het naleven van het sabbatsjaar is enorm belangrijk, aangezien de profeet Jeremia waarschuwde dat het niet naleven tot de ballingschap leidde:

Zo zegt de HEER, de God van Israël: Ik heb een verbond gesloten met uw vaderen op de dag dat Ik hen uit het land Egypte leidde, uit het slavenhuis, en zei: Na verloop van zeven jaar moet ieder zijn Hebreeuwse broeder die zich aan u verkocht heeft, laten gaan. Als hij u zes jaar gediend heeft, moe u hem vrij van u laten weggaan. Maar uw vaderen hebben niet naar Mij geluisterd, en hebben hun oor niet geneigd." Jeremia 34:13-14

Volgens Joodse bronnen heeft het jaar na de Sabbatsjaar een speciale betekenis met betrekking tot de Messias . In de Babylonische Talmoed in het Tractaat van Sanhedrin, 97a , staat het vers van Amos:

"Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut (Sukkah) van David." Amos 9:11

Dit vers staat in de context van een profetie over dat God  de natie Israël terugbrengt uit de ballingschap. Temidden van beschrijvingen van de dagen voorafgaand aan de Messias, zegt de Talmoed:

“Zoals geschreven staat, zal ik te dien dage de vervallen hut van David oprichten. Onze rabbijnen leerden: in de cyclus van zeven jaar aan het einde waarvan de zoon van David zal komen, in het eerste jaar, zal dit vers worden vervuld.”

De Talmoed zegt expliciet dat de Messias in het eerste jaar na de Sabbatsjaar zal komen . Opgemerkt moet worden dat de Talmoed de dagen vóór de Messias diepgaand beschrijft, en dat zullen bijzonder moeilijke tijden zijn.

 


 *****************************
ENGLISH:

An Israeli woman picks wheat crops ahead of the upcoming Jewish holiday of Shavuot, near the town of Gezer, on June 1, 2019. Shavuot celebrates the revelation of the Five Books of the Torah by God to Moses and to the Israelites at Mount Sinai and commemorates the wheat harvesting in the Land of Israel. Photo by Hadas Parush/Flash90 

Speak to B’nei Yisrael and say to them: When you enter the land that I assign to you, the land shall observe a Shabbat of Hashem. Leviticus 25:2 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 News - ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

As the Hebrew year nears its end, preparations are being made for the shemittah year.  

RABBI ELIYAHU: “IT IS OUR MORAL OBLIGATION NOT TO PROVIDE AN INCOME TO ARABS”

Despite the Biblical promise of bounty, Jews in Israel are quite concerned about ensuring a source of food for the shemittah year. Rabbi Shmuel Eliyahu, the chief rabbi of Tsfat (Safed) and a member of the Chief Rabbinate Council, shut down one of the sources that many religious Jews utilize; produce purchased from Arab farmers in Israel.

“It is our moral obligation not to provide an income to those who wish us ill,” Rabbi Eliyahu was quoted as saying by Hebrew-language media outlets. “It is a religious commandment to buy from Jews and not Arabs.”

His decision was supported by Rabbi Haim Druckman, Rabbi Dov Lior, Rabbi Mordechai Sternberg, Rabbi David Hai Hacohen and other religious-Zionist rabbis who signed a letter to support Rabbi Eliyahu’s decision.

The letter called “to help our brothers and support their livelihood, as the first pioneers who built the land always advocated for Jewish labor,” the letter said. “We consider the purchase of the produce of [those who are] declared enemies a total prohibition,” the rabbis wrote.

Rabbi Eliyahu’s Torah decision was decried by Meretz MK Mossi Raz who called for the attorney-general to investigate Rabbi Eliyahu for incitement to racial hatred.

GUATEMALA SEEKS REPENTANCE FOR INQUISITION VIA SHEMITTA

Rabbi Hillel Weiss, the former spokesman for the Sanhedrin, related to Israel365 News another possible solution for the shemittah year. In 2018, Rabbi Weiss was involved in organizing the Creation Concert in JerusalemGuatemalan Ambassador Mario Adolfo Bucaro Flores attended the concert as well as several other Temple-oriented events

“The ambassador displayed a deep love of Israel,” Rabbi Weiss told Israel365 News. “He claimed that this was true for many of his countrymen who felt their connection to Israel was more than just politics. He described it in deeply spiritual terms, even mentioning their connection with the Iberian Inquisition.”

“We began to discuss the possibility that some form of agreement could be worked out through which his country could help Israel revive the shemittah as it was observed in Biblical times. This would be a huge act of reconciliation and repentance.”

Rabbi Weiss suggested that a similar approach could be used with the Arabs in Israel. 

“In the end of days, the Children of Israel will certainly repent and embrace Isaac. We just came through a period when not only Hamas in Gaza, but the Arabs inside Israel turned against their Jewish neighbors. Including the Arabs in shemittah could help heal this.”

BOUNTEOUS HARVEST THE YEAR BEFORE AND HOLY PRODUCE DURING THE SHEMITTAH

Produce grown in Israel in the seventh year takes on an elevated level of holiness. This produce should not be traded commercially nor sent outside Israel. It may not be wasted or used in an unusual manner. However, it is permitted to eat it and it should be treated in a respectful way i.e. leftovers should be wrapped prior to throwing it away.

God assures Israel that the year preceding the shemittah will produce a bounteous harvest that will provide all their needs for the year that they do not work the land. 

And should you ask, “What are we to eat in the seventh year, if we may neither sow nor gather in our crops?”I will ordain My blessing for you in the sixth year, so that it shall yield a crop sufficient for three years.When you sow in the eighth year, you will still be eating old grain of that crop; you will be eating the old until the ninth year, until its crops come in. Leviticus 25:20-22

Other practical methods are used by Jews to access produce during the shemittah such as growing produce in hothouses with raised beds that are technically disconnected from the land of Israel. 

Another technique is referred to as otzar beit din. Under an otzar beit din, a community rabbinical court supervises harvesting by hiring workers to harvest, store, and distribute food to the community. Members of the community pay the beth din, but this payment represents only a contribution for services and not a purchase or sale of the food. Under this approach, land cannot be sown but existing plants can be tended and harvested, the approach is applied to orchards, vineyards, and other perennial crops.

Over 100 years ago, in order to protect the new settlements in the land of Israel, some leading rabbis in Israel devised a method of selling the Land of Israel to non-Jews in order to avoid the restrictions of shemitta.  This technique is referred to as “heter mechira”. Other authorities debated its validity and still others objected to it on the grounds that it transferred ownership of the Holy Land to non-Jews, albeit in only a symbolic manner.

SHEMITTAH: A GUIDE

The Shemitah comes every seven years, making it a form of Sabbath that occurs on a yearly, rather than a weekly, cycle. The Sabbath is generally characterized by a cessation that signifies accepting God’s greater authority in the world. Practically during the weekly Sabbath, this means a cessation of labor, showing that despite spending six days working for the material, we stop on the seventh day to show that God is the true master. The same is true for the Shemitah year. We work the land for six years, and on the seventh, we leave the land fallow and the fields are left open for anyone to come and take of the fruit. 

Six years you shall sow your land and gather in its yield;but in the seventh you shall let it rest and lie fallow. Let the needy among your people eat of it, and what they leave let the wild beasts eat. You shall do the same with your vineyards and your olive groves. Exodus 23:10-11

Other cultivation techniques, such as watering, fertilizing, weeding, spraying, trimming, and mowing, may be performed as a preventive measure only, not to improve the growth of trees or other plants. Additionally, any fruits or herbs which grow of their own accord and where no watch is kept over them are deemed ownerless and may be picked by anyone. A variety of laws also apply to the sale, consumption, and disposal of shemittah produce.

Speak to B’nei Yisrael and say to them: When you enter the land that I assign to you, the land shall observe a Shabbat of Hashem. Six years you may sow your field and six years you may prune your vineyard and gather in the yield. But in the seventh year the land shall have a Shabbat of complete rest, a Shabbat of Hashem: you shall not sow your field or prune your vineyard.You shall not reap the aftergrowth of your harvest or gather the grapes of your untrimmed vines; it shall be a year of complete rest for the land.But you may eat whatever the land during its Shabbat will produce. Leviticus 25:2-6

All debts, except those of foreigners, were to be remitted. 

There are several other cases of cycles of seven that are related to this, for example the seven year cycle of a Hebrew slave before he is set free, as described in Exodus 21:2. Another aspect of the Shemitah year also has implications for loans, for the same reason.

Shemitah was commanded to Israel at Mount Sinai. After 40 years in the desert, the Jews entered the Land of Israel, but the land must be owned in order for it to be forfeited as the verse specifies. So 14 years later, after they had completed conquering the land, they began counting the seven year cycle. The first Shemitah year was the 21st year after the Jewish nation had entered the land.

The Shemitah is part of a larger framework of seven Shemitah cycles, in which we count 49 years, and then the 50th year is the Jubilee year, as described in Leviticus, chapter 25. The Jubilee year is observed only when all of the Nation of Israel is in the Land of Israel. Therefore, when the Jews returned from Babylonian Exile, since many chose to remain in the Diaspora, the Jubilee was not observed. For the same reason, it is not observed today in modern Israel.

It is interesting to note that despite the initiation of the Shemitah year being determined by the actions of the Jews, it worked out that the first Shemitah year was a multiple of seven since the creation of the world, according to the Jewish calendar. The year after the destruction of the Second Temple, 3829, was also known to be a Shemitah year, 547 seven-year cycles since the creation of the world. Next Rosh Hashanna (New Year) the Hebrew year will be 5782; precisely 826 Shemitah cycles.

SHEMITTAH AND THE MESSIAH

Observance of the shemittah is hugely important as the Prophet Jeremiah warned that non-observance led to the exile:

Thus saith the LORD, the God of Israel: I made a covenant with your fathers in the day that I brought them forth out of the land of Egypt, out of the house of bondage, saying: “At the end of seven years ye shall let go every man his brother that is a Hebrew, that hath been sold unto thee, and hath served thee six years, thou shalt let him go free from thee”; but your fathers hearkened not unto Me, neither inclined their ear.” Jeremiah 34:13–14

According to Jewish sources, the year after the Shemitah has a special significance relating to the Messiah.  The Babylonian Talmud in the Tractate of Sanhedrin, 97a, brings the verse from Amos:

“On that day, will I raise up the fallen booth (Sukkah) of David.”Amos 9:11

This verse comes in the context of a prophecy about God bringing the nation of Israel back from exile among the nations. Amidst descriptions of the days preceding the Messiah, the Talmud says:

“As it is written, in that day I will raise up the tabernacle of David that is fallen. Our Rabbis taught: in the seven year cycle at the end of which the son of David will come-in the first year, this verse will be fulfilled.”

The Talmud is saying explicitly that the Messiah will come in the first year after the Shemitah.  It should be noted that the Talmud describes the days before the Messiah in-depth, and they are especially difficult times.