16 juli 2021

2021-07-16: IDF gebruikte autonome ai-drones in Gaza: Is dit het een teken van Gog-Magog - IDF used autonomous ai drones in Gaza: this rabbi claims it’s a sign of Gog-Magog

Drie militaire surveillancedrones bewapend met hellevuurraketten (Shutterstock)

Nederlands + English

NEDERlANDS:

God schiep de mens als Zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. Genesis 1:27 (NBV )

Door: Israel365 News -  Adam Eliyahu Berkowitz 

RAPPORT: IDF GEBRUIKTE ZWERMEN AI-DRONE IN GAZA
Een week geleden beweerde een rapport in New Scientist dat in het conflict tussen Israël en Gaza in mei de IDF zwermen drones gebruikte die werden geleid door kunstmatige intelligentie om Hamas-terroristen te elimineren. Een rabbijn beweert dat dit volgens Kabbalah precies de technologie is die moet worden gebruikt in de oorlog van Gog en Magog.

NIEUWE WERKWIJZEN
"Voor de eerste keer was kunstmatige intelligentie een belangrijk onderdeel en een vermenigvuldiging van de macht in de strijd tegen de vijand", vertelde een hogere officier van het IDF Intelligence Corps aan J-Post . “Voor de IDF is deze campagne een eerste in zijn soort. We implementeerden nieuwe werkwijzen en gebruikten technologische ontwikkelingen die een vermenigvuldiging van de kracht inhielden voor de hele IDF.”

Volgens de commandant heeft de drone-eenheid al meer dan 30 succesvolle operaties uitgevoerd en is de IDF van plan om meer dronezwermen beschikbaar te stellen om troepen te ondersteunen. 

Met behulp van AI doodde de IDF meer dan 150 PIJ- en Hamas-agenten in deze 11 dagen durende strijd. Velen van hen werden beschouwd als hogere commandanten of onvervangbaar in hun rol.

Autonome wapensystemen kunnen worden geprogrammeerd om doelen aan te vallen zonder dat er een dataverbinding tussen de operator en de munitie nodig is. Tot nu toe werden drones bestuurd door één enkele operator die het vliegtuig vanaf een afgelegen basis bestuurde en die ook alle wapensystemen activeerde die door de drone werden gedragen. Verschillende landen, waaronder het VK, Rusland, de Verenigde Staten en China, werken aan dronezwermen. 

De zwermen werken als een enkele, complexe entiteit die helemaal niet wordt gecontroleerd door menselijke operators. De AI-zwerm zet zijn missie voort, zelfs als sommige drones verloren gaan. 

"Voor zover we weten, is dit het eerste gebruik van dit type gereedschap", zei een IDF-woordvoerder van de drone-zwerm. “De bediening van de hele zwerm gebeurt door één enkele operator die alle drones bestuurt. Naast hem staat een commandant voor het nemen van belangrijke beslissingen en andere soldaten voor de logistieke operatie van de zwerm.”

De AI gebruikt gegevens die zijn verzameld door satellieten, andere verkenningsdrones en vliegtuigen, evenals informatie die is verzameld door grondeenheden. Door dit te combineren met gegevens die zijn verzameld met behulp van signaalintelligentie (SIGINT), visuele intelligentie (VISINT), menselijke intelligentie (HUMINT), geografische intelligentie (GEOINT), wordt bij het uitvoeren van de missie een enorme hoeveelheid informatie door de computers verwerkt. 

De verantwoordelijkheid voor de AI-missie ligt bij Unit 8200 van de IDF die verantwoordelijk is voor hightech oorlogsvoering die tot voor kort beperkt was tot het verzamelen van signaalintelligentie (SIGINT) en codedecodering. Het is ondergeschikt aan Aman, het directoraat van de militaire inlichtingendienst. De eenheid vertrouwt meestal op jonge rekruten.

AI is een essentieel onderdeel geworden van de bescherming van Israël tegen zijn vijanden, door enorme hoeveelheden informatie te sorteren om vermoedelijke Hamas-locaties te lokaliseren, strategische doelen aan te vallen en raketlanceringsplaatsen te verwijderen. Het Iron Dome-antiraketsysteem gebruikte AI om meer dan 90% van de 4.600 raketten die tijdens het conflict op Israël zijn afgevuurd te onderscheppen. 

"De systemen die in dit geval worden gebruikt, voldoen waarschijnlijk niet aan de grote dynamische, intelligente zwermen die op een dag een zeer ontwrichtend effect kunnen hebben op oorlogsvoering", vertelde Arthur Holland van het Instituut voor Ontwapeningsonderzoek van de Verenigde Naties aan New Scientist . "Maar als ze worden bevestigd, zijn ze zeker een stapje hoger in de stapsgewijze groei van autonomie en machine-tot-machine-samenwerking in oorlogsvoering."

Maar drones en dronezwermen zijn niet het enige AI-wapen dat door de IDF wordt gebruikt. De IDF’s Gaza Division zet een semiautonome robot in als eerste in zijn soort. Het zeswielige voertuig, genaamd de Jaguar, is uitgerust met tientallen sensoren, een geautomatiseerd aandrijfsysteem en geavanceerde vuurmogelijkheden, waaronder 7,62 mm machinegeweren. Het onbemande systeem heeft ook een ingebouwd omroepsysteem dat kan worden gebruikt om grensinfiltranten te waarschuwen om zich daar niet op te houden en ze te stoppen. 

AI: MOREEL PROBLEMATISCH?
Het gebruik van AI in oorlogsvoering is controversieel. Human Rights Watch is een van de oprichters van de Campaign to Stop Killer Robots en fungeert als wereldwijde coördinator ervan . Zij voeren een campagne tegen volledig autonome wapens, die ze 'moordenaarsrobots' noemen. Volgens haar website: "Er zijn ernstige twijfels dat volledig autonome wapens in staat zouden zijn om te voldoen aan de normen van internationaal humanitair recht, inclusief de regels van onderscheid, evenredigheid en militaire noodzaak, terwijl ze het fundamentele recht op leven en het beginsel van menselijke waardigheid zouden bedreigen.” De organisatie produceerde een video , getiteld "Slaughterbots" 

AI IN GOG EN MAGOG
Rabbi Michael Laitman, een vooraanstaand expert in Kabbala en de oprichter van de Bnei Baruch Kabbalah Association, gelooft dat technologie, en meer specifiek kunstmatige intelligentie , een belangrijke rol zal spelen in het einde der tijden, maar niet per se een positieve.

"Het is duidelijk in Kabbala dat de mens in de tijd voorafgaand aan de geula (verlossing) het volledige potentieel van technologie gaat gebruiken", vertelde Rabbi Laitman aan Israel365 News . “ Men zal kunstmatige intelligentie gaan creëren. Mensen zullen iets willen bereiken dat lijkt op de schepping van de mens.”

Michael Laitman (met dank)

"In de tijd van de ‘geula’ zullen mensen begrijpen dat al deze ontwikkelingen, door de geschiedenis heen, ons tot een nog grotere ondergang heeft gebracht", benadrukte hij. "Dit zal heel duidelijk worden in oorlog wanneer we zien dat alle technologie die we hebben ontwikkeld voor het welzijn van de mens onmiddellijk kan omslaan en tegen de mens kan worden gebruikt."

 Rabbi Laitman gelooft dat dezelfde motieven van de mens die hebben geleid tot de bouw van de Toren van Babel ook een rol zal spelen bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

"De mensheid wilde naar de hemel opstijgen en als God worden", legde de rabbijn uit. “Om dit te bereiken, hadden ze te maken met de basisfundamenten van de schepping. Ze wilden iets in de mens repareren waarvan ze dachten dat het een smet was.”

Hoewel dit motief nobel klinkt, wees Rabbi Laitman op een fout die hun goede bedoelingen in slechte veranderde.

"Dit kwam door hun trots, waardoor ze de plaats van God wilden innemen", zei Rabbi Laitman.

"Helaas geloof ik echt dat er door AI aangedreven wapens zullen worden ontwikkeld", schreef de rabbijn. “Als we ons menselijk bewustzijn minstens evenveel zouden upgraden als onze technologieën, dan zouden we niet bang zijn om AI-terminators te creëren die ons zouden kunnen elimineren. In plaats daarvan zouden we ons onderzoek moeten voortzetten om een technologie te ontdekken die geavanceerder is dan AI, en energie die krachtiger is dan kernenergie.”

 


********************************************
ENGLISH:

Three military surveillance drones armed with hellfire missiles (Shutterstock)

And Hashem created man in His image, in the image of Hashem He created him; male and female He created them. Genesis 1:26 (The Israel BibleTM)

 By Israel365 News -  Adam Eliyahu Berkowitz 

REPORT: IDF USED AI DRONE SWARMS IN GAZA
A report in New Scientist one week ago claimed that in the conflict between Israel and Gaza in May, the IDF used swarms of drones guided by artificial intelligence to eliminate Hamas terrorists. One rabbi claims that according to Kabalah, this is precisely the technology to be used in the war of Gog and Magog. 

NEW METHODS OF OPERATION
“For the first time, artificial intelligence was a key component and power multiplier in fighting the enemy,” an IDF Intelligence Corps senior officer told J-Post. “This is a first-of-its-kind campaign for the IDF. We implemented new methods of operation and used technological developments that were a force multiplier for the entire IDF.”

According to the commander, the swarm unit has already carried out more than 30 successful operations and the IDF is planning to make more drone swarms available to support forces.

Using AI, the IDF killed more than 150 PIJ and Hamas operatives in 11 days of combat, many of them considered senior commanders or irreplaceable in their roles.

Autonomous weapons systems can be programmed to attack targets without requiring data connectivity between the operator and the munition. Until now, drones were directed by a single operator who flew the aircraft from a remote base and who also activated any weapons systems carried by the drone. Several countries including the UK, Russia, the United States, and China have been working on drone swarms.

The swarms operate as a single, complex entity that is not controlled by human operators at all. The AI swarm continues its mission even if some of the drones are lost.

“As far as we know, this is the first use of this type of tool,” said an IDF spokesperson of the drone swarm. “The operation of the swarm is by a single operator who controls all the drones. There is a commander next to him for making significant decisions and other soldiers for the logistical operation of the swarm.”

The AI uses data collected from satellites, other reconnaissance drones, and aerial vehicles, as well as intel collected by ground units. Combining this with data collected using signal intelligence (SIGINT), visual intelligence (VISINT), human intelligence (HUMINT), geographical intelligence (GEOINT), a huge amount of information is processed by the computers in carrying out the mission. 

Responsibility for the AI mission falls on Unit 8200 of the IDF is responsible for high-tech warfare which, until recently, was limited to r collecting signal intelligence (SIGINT) and code decryption.  It is subordinate to Aman, the military intelligence directorate. The unit typically relies on young recruits.

AI has become an essential part of protecting Israel from its enemies, sorting through huge amounts of information to pinpoint suspected Hamas locations, strike strategic targets, and remove missile launch sites. The Iron Dome anti-missile system used AI to intercept over 90% of the 4,600 rockets fired at Israel during the conflict.  

“The systems used in this case probably fall quite far short of the large dynamic, intelligent swarms that could someday have a highly disruptive effect on warfare,” Arthur Holland of the United Nations Institute for Disarmament Research told New Scientist. “But if confirmed, they are certainly a notch up in the incremental growth of autonomy and machine-to-machine collaboration in warfare.”

But drones and drone swarms are not the only AI weapon being employed by the IDF. The IDF’s Gaza Division is deploying a first-of-its-kind semi-autonomous robot. Called the Jaguar, the six-wheeled vehicle is equipped with dozens of sensors, an automated driving system, and advanced fire capabilities which include 7.62mm machine guns. The unmanned system also has a built-in public address system that could be used to warn border infiltrators to cease and desist.

AI: MORALLY PROBLEMATIC?
The use of AI in warfare is controversial. Human Rights Watch  is a founding member and serves as global coordinator of the Campaign to Stop Killer Robots. It runs a campaign against fully autonomous weapons, which it calls “killer robots.” According to its website, “There are serious doubts that fully autonomous weapons would be capable of meeting international humanitarian law standards, including the rules of distinction, proportionality, and military necessity, while they would threaten the fundamental right to life and principle of human dignity.” The organization produced a video, titled “Slaughterbots”  

AI  IN GOG AND MAGOG
Rabbi Michael Laitman, a leading expert in Kabbalah and the founder of Bnei Baruch Kabbalah association, believes that technology and more specifically artificial intelligence, will play a major role in the end-of-days but not necessarily a positive one.

“It is clear in Kabbalah that in the times preceding geula (redemption), Man is going to utilize the entire potential of technology,” Rabbi Laitman told Israel365 News. “Men will begin to create artificial intelligence. People will want to achieve something similar to the creation of Man.” 

Michael Laitman (courtesy)

“In the time of the geula, people will understand that all of this development, all throughout history, is what brought us to an even greater collapse,” he stressed. “This will become very clear in war when we see that all of the technology we developed for man’s good can immediately turn around and be used against man.” 

Rabbi Laitman believes that the same motives of Man which led to the construction of the Tower of Babel are also in play with the development of artificial intelligence.

“Men wanted to ascend to the heavens and become like God,” the rabbi explained. “To do this, they were dealing with the basic foundations of creation. They wanted to fix something inside man they believed was a blemish.”

Though this motive sounds noble, Rabbi Laitman pointed out a flaw that turned their good intentions into evil.

“This came from a place of ego, in which they wanted to take the place of God,” Rabbi Laitman said.

“Unfortunately, I do believe that AI-powered weapons will be developed,” the rabbi wrote. “If we upgraded our human consciousness at least as much as we upgraded our technologies, then we would have no fear of creating AI terminators that would be capable of eliminating us. Instead, we would further our research to discover a technology more sophisticated than AI, and energy more powerful than nuclear energy.”