16 juli 2021

2021-07-16: Biden wordt gemanipuleerd en het was voorspeld in het boek van Ezechiël, onthult Rabbi - Biden is being manipulated and it was prophesied in the book of Ezekiel, Rabbi reveals

DURHAM, NC - 18 OKTOBER 2020: Joe Biden woonde het GOTV-mobilisatie-evenement bij op Riverside High School - Durham, NC (Shutterstock) 

 Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Ezechiël 38:2 (HSV)

Door Israel365 News - David Sidman

Rabbi Isser Z. Weisberg's nieuwste video onthult dat volgens de Bijbel, de oorlog van Gog en Magog tegen Jeruzalem "drie verschillende fasen zal hebben." Twee daarvan staan in het Boek Ezechiël en één in het Boek Zacharia.

EEN MARIONETTEN PRESIDENT
Hij voegt eraan toe dat de Amerikaanse president Joe Biden geen van zijn eigen beslissingen neemt, maar eerder een marionet is die gemanipuleerd wordt. De rabbi legt uit dat dit werd voorspeld in Ezechiël toen hij verwees naar de oorlog van Gog en Magog:

 Ik zal u omkeren en haken in uw kaken steken, en u uitleiden met uw gehele leger, paarden en ruiters, allen gekleed in pracht en praal, een grote vergadering, allen met gespen en schilden, zwaarden hanterend. (Ezechiël 38:4)

Gebaseerd op de Talmoedische traditie die wordt vermeld in een oude midrasj (Bijbelse exegese door oude Judese autoriteiten) legt Rabbi Weisberg uit dat de veldtocht wordt aangeduid als de mesikchta.

DRIE FASEN VAN DE OORLOG
De drie fasen van de belegering van Jeruzalem zijn opgetekend door de iconische Bijbelcommentator Meir Leibush ben Yehiel Michel Wisse (Malbim), die Rabbi Weisberg "de belangrijkste commentaren op het boek van de Joodse profeten" noemt.
 

Rabbi Isser Z. Weisberg 

Volgens Weisberg komen de drie fasen van de Oorlog van Gog en Magog voor in de hoofdstukken 38 en 39 in het Boek Ezechiël. De derde is te vinden in het Boek Zacharia.

OBAMA BEGON MET DE EERSTE
Rabbi Weisberg zegt dat hij gelooft dat de eerste fase al in 2016 plaatsvond, toen de voormalige Amerikaanse president Barak Obama zich achter VN-resolutie 2334 schaarde. Deze zet suggereerde dat Obama stilzwijgend de 'Palestijnse' strategie steunde om een oplossing voor Israël van buitenaf op te leggen, door internationale organisaties en druk te gebruiken om de bilaterale onderhandelingen te omzeilen die in de Oslo-akkoorden waren overeengekomen. Rabbi Weisberg interpreteert deze resolutie als Obama die verklaart dat de "heilige stad Jeruzalem, inclusief de Tempelberg, illegaal bezet is door de Joden."

Weisberg legt uit dat de huidige pogingen van de Amerikaanse president Joe Biden om een nucleaire deal met Iran te smeden de tweede fase van de Bijbelse Gog-Magog profetie (Ezechiël 39) vertegenwoordigen, zeggende; "De hersendode regering Biden wordt gemanipuleerd om een alliantie met Iran te vormen om zijn ontwikkeling van een nucleair wapen te vergemakkelijken, dat het zeer zeker zal gebruiken om Israël te bedreigen."

EISEN VAN TEHERAN
De rabbijn benadrukt dat Iran zal eisen dat Israël "volledig afstand doet van haar controle over de Tempelberg en de heilige stad Jeruzalem" en als Israël weigert, "zullen ze de bom gebruiken". En deze gekke fanatici menen het echt."

Rabbi Weisberg legt uit dat Biden geen beslissingen op eigen houtje neemt, maar eerder "gemanipuleerd wordt omdat dat duidelijk is wat de profeet Ezechiël in gedachten had als hij spreekt over koning Gog uit het land Magog die door haken in zijn wangen wordt getrokken."

Eerder in juli publiceerde Israel365 News een ander verhaal met betrekking tot Rabbi Weisberg's lezingen waarin hij uitlegt hoe zowel Amerika als Israël's corrupte, linkse regeringen een voorwaarde zijn voor de komst van de Messias.*******************************
ENGLISH:

DURHAM, NC - OCTOBER 18 2020: Joe Biden attended the GOTV Mobilization Event at Riverside High School - Durham, NC (Shutterstock)

O mortal, turn your face toward Gog of the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal. Prophesy against him Ezekiel 38:2 (The Israel BibleTM)

By Israel365 News - David Sidman

Rabbi Isser Z Weisberg’s latest video reveals that according to the Bible, the war of Gog and Magog against Jerusalem “will have three distinct phases.” Two of which are in the Book of Ezekiel and one in the Book of Zechariah.

A PUPPET PRESIDENT
He adds that US President Joe Biden isn’t making any of his own decisions but is rather a puppet being manipulated. The rabbi explains that this was prophesied in Ezekiel when referring to the War of Gog and Magog:

 I will turn you around and put hooks in your jaws, and lead you out with all your army, horses, and horsemen, all of them clothed in splendor, a vast assembly, all of them with bucklers and shields, wielding swords. (Ezekiel 38:4)

Based on the Talmudic tradition which is mentioned in an ancient midrash (Biblical exegesis by ancient Judaic authorities) Rabbi Weisberg explains that the campaign is referred to as the mesikchta.

THREE PHASES OF WAR
The three phases of the siege of Jerusalem are recorded by iconic Bible commentator Meir Leibush ben Yehiel Michel Wisse (Malbim), who Rabbi Weisberg calls “the most important commentaries on the book of the Jewish prophets.”
 

Rabbi Isser Z. Weisberg 

According to Weisberg, the three phases of the War of Gog and Magog occur in chapters 38 and 39 in the Book of Ezekiel. The third can be found in the Book of Zechariah.

OBAMA INITIATED THE FIRST ONE
Rabbi Weisberg says that he believes that the first phase already took place in 2016 when former US President Barak Obama backed UN Resolution 2334. This move suggested that Obama tacitly supported the ‘Palestinian’ strategy of imposing a solution for Israel from the outside, using international organizations and pressure to circumvent the bilateral negotiations agreed to in the Oslo Accords. Rabbi Weisberg interprets this resolution as Obama declaring that the “holy city of Jerusalem, including the Temple Mount, is illegally occupied by the Jews.”

Weisberg explains that US President Joe Biden’s current efforts to forge a nuclear deal with Iran represent the second phase of the Bible’s Gog-Magog prophecy (Ezekiel 39) saying; “The brain dead Biden administration is being manipulated into forming an alliance with Iran to facilitate its development of a nuclear weapon which it will most certainly use to threaten Israel.”

DEMANDS FROM TEHRAN
The rabbi emphasizes that Iran will demand that Israel “totally relinquish her control over the Temple Mount and the holy city of Jerusalem” and if Israel refuses, “they will use the bomb. And these crazy fanatics really mean it.”

Rabbi Weisberg explains that Biden is not making any decisions on his own but is rather is “being manipulated because that is clearly what the prophet Ezekiel had in mind when he talks about king Gog from the land of Magog being pulled by hooks in his cheeks.”

Earlier in July, Israel365 News published another story relating to Rabbi Weisberg’s lectures where he explains how both America and Israel’s corrupt, left-wing governments are a prerequisite to the Messiah’s arrival.