19 juli 2017

Eerste Israelische monument voor de 'EXODUS' in Jaifaexodus 88 224. (photo credit:Courtesy )
Door Greer Fay Cashman 19 juli 2017

"Het drama van de Exodus is een integraal onderdeel van de oprichting van de staat Israël."

Van alle illegale immigrant schepen die overlevenden van de Holocaust naar het Beloofde Land brengen, is de bekendste - dankzij de auteur Leon Uris en acteur Paul Newman - de Exodus.

Het boek was een bestseller en de film was een hit.

(Red, wist u dat u de film gratis kunt kijken op de site van IsraelCNN? Klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2)

De S.S. Exodus werd gekocht en bemand door Amerikaanse vrijwilligers.

Op 18 juli 1947 probeerde het schip, dat ongewapend was, Haifa te bereiken, maar werd geraakt door twee Britse torpedobootjagers, die het tot zinken dreigden te brengen.

Britse mariniers enterden het schip, namen het in en doodden drie mensen in deze actie.Het schip werd naar Haifa gebracht waar de vluchtelingen werden overgebracht naar gevangenisschepen en teruggestuurd naar ontheemde kampen in Duitsland.

Monumenten voor de S.S. Exodus bestaan in Duitsland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.Tot op deze week was er geen monument in Israël.Die lacune werd opgevuld door de Joodse Amerikaanse Vereniging voor Historische Bewaring, waarvan de president Jerry Klinger de leiding heeft gegeven voor de oprichting van een monument dat afgelopen dinsdag werd onthuld in de haven van Haifa.


THE EXODUS SCULPTURE IN PROGRESS (PHOTO BY SAM PHILIPE)

Beeldhouwer Sam Philipe creëerde een anker, met aan de basis daarvan een overzicht van de kaart van Israël.

Van de honderden mensen die dinsdag aanwezig waren - veel van hun waren overlevenden van de Holocaust - waren ongeveer 150 mensen op de Exodus naar Haifa zijn gekomen.

Een van hen was Fruma Gallant, moeder van de minister van Bouw Yoav Gallant. Ze was een van de 655 kinderen op het schip.

Yoav Gallant maakte het punt dat slechts vijf jaar na de dappere maar tot mislukken gedoemde Warschau Ghetto-opstand, de prille Israëlische Defensiekrachten waar zich veel overlevenden van de Holocaust in bevonden, vijf legers in de Onafhankelijkheidsoorlog versloegen.

Michael Snowden, politieke adviseur bij de Amerikaanse ambassade, zei dat terwijl de meeste passagiers op de Exodus Europeanen waren, de bemanningsleden Amerikanen waren..

"Het drama van de Exodus is een integraal onderdeel van de oprichting van de staat Israël," zei hij. Na de onafhankelijkheid was de VS het eerste land om de staat Israël te erkennen, zei Snowden, "en we zijn er trots geweest geweest om sindsdien achter Israël te staan." Hij was hoopvol dat het monument de toekomstige generaties zou instrueren en inspireren van “de bijdragen die de Amerikanen hebben gedaan en zullen blijven doen aan de staat Israël.”

Joodse Agentschapsvoorzitter Natan Sharansky zei dat Russische Joden eind jaren '60 hun erfgoed begonnen te onderzoeken, in clandestiene groepen studeren uit boeken die door Joodse toeristen en sympathieke diplomaten werden verstrekt. Als contact tussen de Russische Joodse en de Diaspora, stuurde Sharansky een brief aan een contactpersoon in New York en vroeg om 100 paperback exemplaren van Exodus. De boeken werden gelezen door gezinnen die ze doorgaven nadat iedereen in elke familie klaar was met lezen. “We waren net begonnen ons met de Bijbel te relateren, maar instinctief identificeerden we ons met Exodus.”

In de loop der jaren heeft hij gezegd dat het Joodse Agentschap, dat betrokken was geweest bij illegale immigratie tijdens het Britse Mandaat-tijdperk, 3,5 miljoen Joden naar Israël heeft gebracht en nog steeds brengt.

Klinger kwam bijna 50 jaar geleden naar Israël als een “lone” soldaat zonder een naaste familie in het land om hem te helpen en is al vele keren terug geweest. Toen hij erachter kwam dat er Exodus gedenktekens in andere landen waren, maar niet in Israël, besloot hij er iets aan te doen, ook zou het betekenen dat hij het zelf moest betalen.

FIRST ISRAELI MONUMENT TO ‘EXODUS’ INAUGURATED IN HAIFA

BY GREER FAY CASHMAN JULY 19, 2017 06:24

“The drama of the Exodus is an integral part of the founding of the State of Israel.”

Of all the illegal immigrant ships carrying Holocaust survivors to the Promised Land, the best known – thanks to author Leon Uris and actor Paul Newman – is the Exodus.

The book was a best-seller and the movie was a box office hit.

The S.S. Exodus was purchased and manned by American volunteers.

On July 18, 1947, the ship, which was unarmed, tried to reach Haifa, but was rammed by two British destroyers, which threatened to sink it.

British sailors boarded the ship, captured it and killed three people in the process.

The ship was taken to Haifa where the refugees were transferred to prison ships and returned to displaced persons camps in Germany.

Monuments to the S.S. Exodus exist in Germany, France, Italy and the United States.

Until this week no such monument existed in Israel.

That lacuna was amended by the Jewish American Society for Historic Preservation whose president Jerry Klinger spearheaded the creation of a monument that was dedicated at Haifa Port on Tuesday.

Sculptor Sam Philipe created an anchor, on the base of which is an outline of the map of Israel.

Among the hundreds of people present on Tuesday – many of them Holocaust survivors – were some 150 who had first come to Haifa on the Exodus.

One of them was Fruma Gallant, mother of Construction Minister Yoav Gallant. She had been one of 655 children on the ship.

Yoav Gallant made the point that only five years after the brave but doomed Warsaw Ghetto Uprising, the fledgling Israel Defense Forces that included many Holocaust survivors defeated five armies in the War of Independence.

Michael Snowden, political counselor at the US Embassy, said that while most of the passengers on the Exodus were Europeans, the crew members were Americans.

“The drama of the Exodus is an integral part of the founding of the State of Israel,” he said. After independence, the US was the first country to recognize the State of Israel, said Snowden, “and we’ve been proud to stand with Israel ever since.” He was hopeful that the memorial would instruct and inspire future generations and make them aware of “the contributions Americans made and continue to make to the State of Israel.”

Jewish Agency Chairman Natan Sharansky said that at the end of the 1960s, Russian Jews began to explore their heritage, studying in clandestine groups from books provided by Jewish tourists and sympathetic diplomats. As liaison between Russian Jewry and the Diaspora, Sharansky sent a note to a contact in New York asking for 100 paperback copies of Exodus. The books were read by families who passed them on after everyone in each family finished reading. “We had just begun to relate to the Bible, but we instinctively identified with Exodus.”

Throughout the years, he said, the Jewish Agency, which had been involved in illegal immigration during the British Mandate era, has brought 3.5 million Jews to Israel and it continues to bring more.

Klinger first came to Israel nearly 50 years ago as a lone soldier without close family in the country to help him and has been back many times since. When he learned there were Exodus memorials in other countries but not in Israel, he decided to do something about it, even if it meant paying for it himself.

Source: http://www.jpost.com/Israel-News/First-Israeli-mon...