11 december 2020

2020-12-11: Het lichtfeest van Chanoeka gaat door in Jeruzalem ondanks de COVID-19 pandemie - The Hanukkah Festival of Lights continues in Jerusalem despite the COVID-19 pandemic.

Nederlands -English:

NEDERLANDS:

De verlichting van de grote Chanoeka menorah aan de Westelijke Muur aka Kotel, zal dit jaar op donderdag plaatsvinden met een kleine bijeenkomst van rabbijnen en publieke figuren vanwege de aanhoudende uitbraak van het coronavirus.

Sefardische opperrabbijn Yitzhak Yosef, rabbijn van de Westelijke Muur en heilige plaatsen Rabbi Shmuel Rabinowitz, minister van Jeruzalem Zaken Rafi Peretz en minister van Milieubescherming Gila Gamliel zullen deelnemen aan de Chanoeka-kaarsverlichting. Het evenement vindt plaats volgens de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid.

Rondleidingen tijdens Chanoeka zullen in Jeruzalem ook gedurende de vakantie plaatsvinden, zowel persoonlijk volgens de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid als online. Meer details zijn beschikbaar op de website van de Westmuur of door te bellen naar * 5958.

Het is nog onduidelijk of de overheid nieuwe beperkingen gaat opleggen en wat die beperkingen zouden kunnen zijn, dus rondleidingen en andere activiteiten tijdens de vakantie kunnen hierdoor worden beïnvloed. De regering komt donderdag bijeen om de aanscherping van de beperkingen voor de Chanoeka-feestdag te bespreken.

Het aansteken van de Chanoeka-kaarsen bij de Westelijke Muur wordt van zondag tot en met donderdag livestreamd op de website van de Westmuur, het YouTube-kanaal, Facebook en andere mediaplatforms.

De bronzen Chanoeka menorah die bij de Westelijke Muur wordt gebruikt, is twee meter hoog en ongeveer twee meter breed, weegt ongeveer een ton en duurde ongeveer zeven maanden om te maken. De kaarsen gebruiken olijfolie en staan in speciale wind- en regenbestendige vaten om de hele nacht aan te blijven.

Joodse soldaten in het Duitse leger tijdens Chanoeka 1916. Ongeveer 100.000 Joden dienden gedurende de Eerste Wereldoorlog in het Duitse leger. 12.000 werden gedood in actie en niet minder dan 35.000 ontvingen medailles en onderscheidingen. Adolf Hitler zal deze Duits-Joodse patriotten 25 jaar later “belonen” met gaskamers, concentratiekampen en genocide …[beeldbron: The Librarians]

Bronnen: Brabosh  naar een artikel “Western Wall Hanukkah candle lighting to continue amid COVID-19 pandemic” van 10 december 2020 op de site van The Jerusalem Post******************************************

ENGLISH:

The illumination of the great Hanukkah menorah on the Western Wall aka Kotel, will take place on Thursday this year with a small gathering of rabbis and public figures due to the ongoing coronavirus outbreak.

Sephardic Chief Rabbi Yitzhak Yosef, Rabbi of the Western Wall and Holy Places Rabbi Shmuel Rabinowitz, Jerusalem Affairs Minister Rafi Peretz and Environmental Protection Minister Gila Gamliel will participate in the Hanukkah candle lighting. The event takes place according to the guidelines of the Ministry of Health.

Guided tours during Hanukkah will also take place in Jerusalem during the holidays, both in person following Ministry of Health guidelines and online. More details are available on the Western Wall website or by calling * 5958.

It is still unclear whether the government will impose new restrictions and what those restrictions could be, so tours and other activities during the holidays could be affected. The government will meet on Thursday to discuss tightening restrictions for the Hanukkah holiday.

The lighting of the Hanukkah candles at the Western Wall will be live streamed from Sunday to Thursday on the Western Wall website, YouTube channel, Facebook and other media platforms.

The bronze Hanukkah menorah used at the Western Wall is six feet high and two feet wide, weighs about a ton and took about seven months to make. The candles use olive oil and are placed in special wind and rain resistant barrels to stay lit all night.


Jewish soldiers in the German army during Hanukkah 1916. About 100,000 Jews served in the German army during the First World War. 12,000 were killed in action and no fewer than 35,000 received medals and awards. Adolf Hitler will “reward” these German Jewish patriots 25 years later with gas chambers, concentration camps and genocide… [image source: The Librarians]

Sources: Brabosh to an article “Western Wall Hanukkah candle lighting to continue amid COVID-19 pandemic” from December 10, 2020 on the site of The Jerusalem Post