17 juni 2019

2019-06-17-23.30: Israël bouwt nieuwe waterleiding voor de Gazastrook - Israel is building new water pipeline for the Gaza Strip

Archieffoto: Abed Rahim Khatib/Flash90

Nederlands - English

NEDERLANDS 

Bron: CIDI

Ondanks de gespannen situatie in het zuiden is de Israëlische Water­autoriteit, in samenwerking met het Israëlische water­leiding­bedrijf Mekorot, momenteel bezig met de aanleg van een vierde water­leiding om de water­voor­ziening naar de Gazastrook te verbeteren.

Volgens een bericht van het nieuwsportaal Ynet bedragen de kosten van het project enkele miljoenen shekels. Het werk aan de nieuwe waterleiding heeft overigens niets te maken met de onderhandelingen over een wapenstilstand met Hamas. Zodra de nieuwe waterleiding is voltooid, wordt deze aangesloten op het watersysteem van de Gazastrook, waarna het water uit Israël in de huizen van de burgers van Gaza zal stromen.

De nieuwe waterleiding ligt tegenover het centrum van de Gazastrook, in het district Eshkol, tegenover het centrum van de Gazastrook. Ironisch genoeg heeft dit district het meest te lijden onder de aanvallen vanuit de Gazastrook, van de raketten en mortiergranaten en de vuur- en explosievenballonnen die bijna dagelijks nieuwe branden in het district veroorzaken. 
De werkzaamheden aan de waterleiding worden onder strenge bewaking uitgevoerd. Want de arbeiders kunnen het doelwit zijn van de terroristen uit de Gazastrook.

 De nieuwe waterleiding in aanbouw.

Een van de werknemers rechtvaardigt het werk onder voortdurend gevaar: 'Water is een basisbehoefte. Er is een hele bevolking in de Gazastrook die geen oorlog wil, die alleen maar in vrede wil leven. En deze bevolking is de meerderheid en wordt gecontroleerd door Hamas, wat erg slecht is. De meeste mensen in Gaza hebben dorst naar water, maar ook naar een normaal leven en een betere toekomst voor hun kinderen. Ondanks alles zijn het onze buren, maar we mogen niet voorbijgaan aan wat daar gebeurt'.

Israël voorziet momenteel de Gazastrook van water via drie centrale waterleidingen. Volgens een overeenkomst tussen beide partijen is Israël verplicht om 10 miljoen kubieke meter water per jaar naar de Gazastrook te laten stromen. Maar Israël brengt zelfs meer water dan het moet. Gaza krijgt meer dan 11,5 miljoen kubieke meter water per jaar en Israël is in staat om nog meer water te leveren, maar het watersysteem in Gaza staat op instorten en kan daardoor niet meer water uit Israël opnemen.

____________________________
ENGLISH:

Source: CIDI

Despite the tense situation in the south, the Israeli Water Authority, in collaboration with the Israeli water company Mekorot, is currently constructing a fourth water pipeline to improve the water supply to the Gaza Strip.

According to a report from the Ynet news portal, the costs of the project amount to several million shekels. The work on the new water pipeline has nothing to do with the negotiations for a truce with Hamas. Once the new water pipeline is completed, it will be connected to the Gaza Strip water system, after which the water from Israel will flow into the homes of Gaza's citizens.


The new water pipeline is located opposite the center of the Gaza Strip, in the Eshkol district, opposite the center of the Gaza Strip. Ironically, this district suffers the most from the attacks from the Gaza Strip, from the rockets and mortar shells and the fire and explosive balloons that cause new fires in the district almost daily.

Work on the water pipeline is carried out under strict surveillance. Because the workers can be the target of the terrorists from the Gaza Strip.

Video: The new water pipeline under construction.
One of the employees justifies the work under constant danger: 'Water is a basic need. There is a whole population in the Gaza Strip that does not want a war, that only wants to live in peace. And this population is the majority and is controlled by Hamas, which is very bad. Most people in Gaza are thirsty for water, but also for a normal life and a better future for their children. Despite everything, it is our neighbors, but we cannot ignore what is happening there '.

Israel currently supplies water to the Gaza Strip through three central water pipes. According to an agreement between both parties, Israel is required to have 10 million cubic meters of water flow into the Gaza Strip every year. But Israel even brings more water than it needs to. Gaza receives more than 11.5 million cubic meters of water per year and Israel is able to supply even more water, but the water system in Gaza is about to collapse and therefore cannot absorb more water from Israel.