09 december 2019

2019-12-09-16.50: Drie raketten op Sderot afgevuurd - Three rockets fired at Sderot


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Zaterdagavond zijn drie raketten vanuit Gaza op de Israëlische stad Sderot afgevuurd. Terreurbeweging Hamas lijkt met een statement de raketaanval op Israëlische burgers op te eisen.

Bron: CIDI

Enkele minuten voor negen uur ’s avonds lokale tijd ging op zaterdag het luchtalarm in Sderot en omliggende dorpen af. Drie raketten waren vanuit de door Hamas bestuurde Gazastrook afgevuurd. Het Iron Dome-luchtafweersysteem wist alle drie de projectielen te onderscheppen. Een aantal mensen raakte lichtgewond door vallen tijdens het rennen naar de schuilkelders.

Rond het tijdstip van de raketaanval, heeft de gewapende tak van Hamas een statement uitgebracht wat erop wijst dat de terreurbeweging achter het afvuren van de drie raketten zit. In de verklaring dreigt woordvoerder Abu Obeida met nog meer aanvallen als Israël doorgaat met “aanvallen en provocaties in de gezegende Al-Aqsa moskee”. Het dreigement komt nadat afgelopen week bekend werd dat steeds vaker Joden op de Tempelberg bidden. 

Het afvuren van drie raketten op Sderot wijst op mogelijke frictie tussen de gewapende en de politieke tak van Hamas. Ten tijde van de raketaanval was politiek leider Ismail Haniyeh in Egypte om te praten over een nieuw wapenstilstandsakkoord ten behoeve van de Gazastrook. Een dergelijk bemiddeld staakt-het-vuren is echter mogelijk tegen de zin van de gewapende tak van de terreurbeweging, die met het afschieten van drie raketten hier uiting aan geeft.

Het door Iran gesteunde Islamitische Jihad, de op één na grootste terreurgroep in Gaza, lijkt ook geen interesse te hebben in een wapenstilstandsakkoord ten behoeve van de Palestijnen in de kustenclave. Ondanks een gebroederlijk samenkomen in Caïro van de leiders van Islamitische Jihad en Hamas, laat Islamitische Jihad-functionaris Ahmed Al-Mudalalal weten dat zijn beweging tegen een staakt-het-vurenovereenkomst is.

In antwoord op de raketaanval, heeft de Israëlische luchtmacht op de nacht van zaterdag op zondag posities van Hamas in de Gazastrook gebombardeerd. Volgens Palestijnse bronnen kwamen de Israëlische luchtaanvallen in drie golven. In een statement zegt de IDF dat verschillende terreurdoelen te hebben getroffen, waaronder een maritieme installatie, opslagplaatsen, kantoren en observatieposten. 

Hamas noemt de Israëlische luchtaanvallen in antwoord op de raketbeschieting “een gevaarlijke stap”. De terreurbeweging noemt de bombardementen – negerend dat die in reactie op drie raketten waren – een “escalatie” waarvoor Israël “de gevolgen zal dragen”._________________________
ENGLISH:

On Saturday evening three rockets were fired from Gaza at the Israeli city of Sderot. Terrorist movement Hamas seems to be claiming the rocket attack on Israeli civilians with a statement.

Source: CIDI

A few minutes before nine o'clock in the evening local time, the air alarm went off in Sderot and surrounding villages on Saturday. Three rockets had been fired from the Hamas-controlled Gaza Strip. The Iron Dome anti-aircraft system was able to intercept all three projectiles. A number of people were slightly injured by falling while running to the shelters.

Around the time of the rocket attack, the armed branch of Hamas issued a statement indicating that the terror movement is behind the firing of the three rockets. In the statement, spokesman Abu Obeida threatens with even more attacks if Israel continues with "attacks and provocations in the blessed Al-Aqsa mosque". The threat comes after the announcement last week that more and more Jews are praying on the Temple Mount.

The firing of three missiles at Sderot points to possible friction between the armed and the political branch of Hamas. At the time of the rocket attack, political leader Ismail Haniyeh was in Egypt to talk about a new ceasefire agreement for the benefit of the Gaza Strip. Such a mediated cease-fire, however, is possible against the will of the armed branch of the terror movement, which expresses this with the firing of three missiles.

Iranian-supported Islamic Jihad, the second-largest terrorist group in Gaza, also appears to have no interest in a ceasefire agreement for the Palestinians in the coastal enclave. Despite a brotherly gathering in Cairo of the leaders of Islamic Jihad and Hamas, Islamic Jihad official Ahmed Al-Mudalalal said that his movement is against a ceasefire agreement.

In response to the rocket attack, the Israeli Air Force bombed positions of Hamas in the Gaza Strip on Saturday night. According to Palestinian sources, the Israeli air strikes came in three waves. In a statement, the IDF says that it has hit several terrorist targets, including a maritime installation, storage sites, offices and observation posts.

Hamas calls the Israeli air strikes in response to the missile firing "a dangerous step". The terror movement calls the bombing - ignoring that they were in response to three missiles - an "escalation" for which Israel "will bear the consequences".

(Google Translate)