22 januari 2020

2020-01-22-11.30: Drie infiltranten uit Gaza gedood door IDF - Three infiltrators from Gaza killed by IDF

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Dinsdagavond zijn drie infiltranten uit de Gazastrook door het Israëlische leger gedood. De Palestijnen gooiden met explosieven voordat zij werden uitgeschakeld.

Bron CIDI

De Gazanen waren Israël in de buurt van het dorp Kissufim geïnfiltreerd. Volgens de IDF waren de drie infiltranten hierop naar een bebost gebied in de buurt op ongeveer 400 meter afstand van het grenshek gegaan. De Palestijnen gooiden met explosieven, zoals te zien is op beelden die het Israëlische leger heeft gepubliceerd, en zijn daarna doodgeschoten. 

De drie infiltranten uit Gaza waren 18 jaar. Volgens sommige bronnen waren ze getraind en bewapend door Islamitische Jihad. Volgens Hamas-woordvoerder Fawzi Barhoum is Israël “verantwoordelijk voor deze gevaarlijke escalatie nadat het drie tieners heeft vermoord”.

De gebeurtenis van dinsdagavond komt ten tijde van toenemende spanningen rondom Gaza. Sinds afgelopen week wordt vanuit de kustenclave weer volop geïmproviseerde explosieven aan ballonnen opgelaten om terreur in Israël te zaaien. Daarnaast was vorige week sprake van een mortieraanval op dorpen in het Israëlische grensgebied met de Gazastrook, waarop de Israëlische luchtmacht bombardementen in Gazaheeft uitgevoerd.

Naar verluidt zouden de facties in de Gazastrook ontevreden zijn over de moeizame voortgang in de bemiddelingen met Israël voor een staakt-het-vurenakkoord. Volgens sommige analisten is er echter ook sprake van onderlinge spanningen als gevolg van de dood van de Iraanse generaal Soleimani.

Eerder op dinsdag was de Qatarese vice-gezant voor Gaza Khaled Haradan in de kustenclave. Hij zou de Gazaanse facties gewaarschuwd hebben niet de escalatie met Israël op te zoeken, anders zet Qatar mogelijk de steun aan projecten en de financiële hulp aan armlastige gezinnen stop. Naar verwachting zullen komende zondag 75000 families ieder 100 dollar ontvangen. 

Deze week vindt in Jeruzalem het World Holocaust Forum plaats waar tientallen wereldleiders bijeenkomen om te herdenken dat 75 jaar geleden concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd. Israël zou Hamas gewaarschuwd elke verstoring van deze internationale herdenking krachtig zal beantwoorden. In een officiële krant van de Palestijnse Autoriteit is vorige week opgeroepen tot moord om het World Holocaust Forum te verstoren, en de Salah al-Din brigade van het Palestijnse Volksverzetscomité heeft deze week afbeeldingen van Holocaust herinneringscentrum Yad Vashem gepubliceerd met daarop een tikkende klok.


**********************************
ENGLISH:

On Tuesday evening, three Israeli army infiltrators were killed by the Israeli army. The Palestinians threw explosives before they were eliminated.

Source: CIDI

The Gazans had infiltrated Israel near the village of Kissufim. According to the IDF, the three infiltrators had gone to a wooded area in the area about 400 meters away from the border fence. The Palestinians threw explosives, as can be seen on images published by the Israeli army, and were subsequently shot.

The three infiltrators from Gaza were 18 years old. According to some sources, they were trained and armed by Islamic Jihad. According to Hamas spokesperson Fawzi Barhoum, Israel is "responsible for this dangerous escalation after killing three teenagers."

Tuesday's event comes at the time of increasing tensions around Gaza. Since last week, fully improvised explosives have been released from the coastal enclave to balloons to sow terror in Israel. In addition, last week there was a mortar attack on villages in the Israeli border area with the Gaza Strip, on which the Israeli Air Force has carried out bombing in Gaza.

The factions in the Gaza Strip are said to be dissatisfied with the difficult progress in mediating with Israel for a ceasefire agreement. According to some analysts, however, there is also mutual tension as a result of the death of the Iranian General Soleimani.

Earlier on Tuesday, the Qatarian envoy for Gaza Khaled Haradan was in the coastal enclave. He would have warned the Gaza factions not to seek escalation with Israel, otherwise Qatar may stop supporting projects and financial assistance to poor families. 75,000 families are expected to receive $ 100 each Sunday.

This week the World Holocaust Forum takes place in Jerusalem where dozens of world leaders gather to commemorate the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz concentration camp. Israel would warn Hamas that any disruption to this international commemoration will respond vigorously. An official newspaper from the Palestinian Authority called for murder last week to disrupt the World Holocaust Forum, and the Salah al-Din brigade of the Palestinian People's Resistance Committee published images of Holocaust remembrance center Yad Vashem this week with a ticking clock on it.

Google Translate