01 februari 2020

2020-02-01-20.00: Zuid-Israël toneel van raket- en mortieraanvallen - South Israel scene of rocket and mortar attacks


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vrijdag was Zuid-Israël het toneel van meerdere raket- en mortieraanvallen. Hamas en andere militante facties in Gaza sturen aan op een escalatie na de presentatie van het Amerikaanse vredesplan.

De afgelopen twee weken heeft het zuiden van Israël meerdere beschietingen vanuit de Gazastrook te verduren gehad. Vrijdag vonden gedurende de dag en avond meerdere mortieraanvallen vanuit de kustenclave richting Israëlische dorpen plaats. Daarnaast werd die avond een raket op Sderot afgeschoten.

In antwoord op de aanvallen op Zuid-Israël, heeft de Israëlische luchtmacht Hamas-posities in de Gazastrook gebombardeerd. In een statement meldt de IDF wapenopslagplaatsen en ondergrondse infrastructuur te hebben getroffen. Het Israëlische leger houdt Hamas, als de facto bestuurder van Gaza, verantwoordelijk voor alles wat in en vanuit de kustenclave plaatsvindt.

De toenemende provocaties wijzen erop dat Hamas aanstuurt op een escalatie. De terreurbeweging zet hierbij ook andere militante facties in, die maar al te graag aanvallen vanuit Gaza op Israël uitvoeren. Een merendeel van de Palestijnse milities en terreurgroepen heeft statements gepubliceerd waarin het vredesplan van Trumpwordt afgewezen en opgeroepen wordt tot actie tegen het initiatief.

Het is de vraag hoe ver Hamas bereid is te gaan met deze escalatie. Enerzijds wil de terreurgroep haar tegenstand tegen het Amerikaanse vredesplan tonen, anderzijds zet het hiermee de wapenstilstandsovereenkomst ten behoeve van de inwoners van de Gazastrook op het spel.

Bron: CIDI


***************************************
ENGLISH:

South Israel was the scene of several rocket and mortar attacks on Friday. Hamas and other militant factions in Gaza are pushing for an escalation following the presentation of the American peace plan.

In the past two weeks, southern Israel has had to deal with several shelling from the Gaza Strip. During the day and evening several mortar attacks from the coastal enclave towards Israeli villages took place on Friday. In addition, a rocket was fired at Sderot that evening.

In response to the attacks on southern Israel, the Israeli Air Force has bombed Hamas positions in the Gaza Strip. In a statement, the IDF states that it has affected weapon storage sites and underground infrastructure. The Israeli army holds Hamas, as the de facto director of Gaza, responsible for everything that takes place in and from the coastal enclave.

The increasing provocations indicate that Hamas is aiming for an escalation. The terror movement is also deploying other militant factions, which are only too happy to carry out attacks from Gaza on Israel. A majority of Palestinian militias and terrorist groups have published statements rejecting Trump's peace plan and calling for action against the initiative.

The question is how far Hamas is willing to go with this escalation. On the one hand, the terror group wants to show its opposition to the American peace plan, and on the other it is putting the ceasefire agreement on behalf of the people of the Gaza Strip at stake.

Source: CIDI

Google Translate